Program

Kurset består af seks dage og to overordnede temaer. De første tre dage beskæftiger sig med civil retssagsførelse i praksis, mens de sidste tre dage sætter spot på det offentliges rolle i civilprocessen

Fokus i undervisningen er at kunne omsætte viden om nye regelsæt til forbedret praksis.

Læs om temaerne og indholdet på de seks dage herunder.

Del 1: Civil retssagsførelse i praksis

Dag 1: Introduktion til retssagsbehandling

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Forløbet af en civil retssag
 • Gennemgang af retssagens enkelte faser
 • Beslutningen om sagsanlæg i sager om myndighedsudøvelse
 • Forligsforhandlinger mod det offentlig
 • Forberedelsen af en retssag
 • Bevisførelse
 • Hovedforhandlingen
Dag 2: Procesrettens grundprincipper

Vi vil denne dag beskæftige os med de i praksis vigtigste procesregler med særligt henblik på offentligretlig retssagsbehandling.

Dag 3: De formelle rammer for procesførelsen

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Reglerne for repræsentation og rettergangsfuldmægtige
 • Procesfuldmagten
 • Forholdet mellem advokat og klient.

Del 2: Det offentliges rolle i civilprocessen

Dag 4: Organiseringen af det offentliges retssagsførelse

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende: 

 • Udbud af advokatydelser
 • Kammeradvokatordningen og kommunale repræsentationsordninger
 • Procesregler om samarbejdet mellem advokat og myndighed
 • Det offentlige som selvmøder.
Dag 5: Særlige regler af betydning for det offentliges retssagsførelse

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:  

 • Domstolsprøvelse i praksis
 • Reglerne for rette sagsøgte
 • Bevisførelse i offentligretlige sager
 • Sagsomkostninger
 • Vejledningspligt.
Dag 6: Forvaltningsrettens betydning for procesførelsen

Vi vil denne dag beskæftige os med følgende:

 • Forskellen på administrativ sagsbehandling og retssagsførelse
 • Vejledningspligten overfor borgeren i sager om myndighedsudøvelse
 • Håndtering af forvaltningsretlige sager mens retssager verserer
 • Persondataretlige problemer relateret til selve retssagsførelsen.