Uddannelsens opbygning

Undervisning og forberedelse

Undervisningen foregår som en vekslen mellem dialogiske oplæg, erfaringsudvekslinger kursisterne imellem, konkrete øvelser samt en eftermiddags-/aftensekskursion med bådsejlads samt snorkeldykning.

Vi forventer, at du forbereder dig inden kurset, både med hensyn til eget medbragt materiale samt læsning af udmeldt litteratur. Desuden forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen.

Læsepensum før kursusstart

Andersen HM, Krogh LB. Fagdidaktik i naturfag. Frederiksberg: Frydenlund 2016.

Yderligere artikler, som indgår i pensum, lægges på BlackBoard senest 1. juli 2020.

Eksamen

Eksamen består af et gruppeoplæg for hele holdet på sidste undervisningsdag om indholdet i og refleksioner over didaktikken i et selvvalgt projekt knyttet til den eksperimentelle undervisning i gymnasiet eller lignende ungdomsuddannelser.

 • Censur: Intern censur.
 • Bedømmelsesform: Bedømmes med bestået/ikke-bestået.

Læringsmål

 • Praktisk kendskab til et grundlæggende udvalg af relevante eksperimenter i biologiundervisningen (gerne tværfagligt), metoder samt relevant udstyr.
 • Kendskab til relevant pædagogisk-didaktisk teori, der knytter sig til det eksperimentelle arbejde.
 • Evnen til at kunne foretage fornuftig pædagogisk-didaktisk planlægning af eksperimentelt arbejde samt efterfølgende opsamling på dette.
 • Evnen til at kunne udarbejde en elevvejledning, og senere kunne videreudvikle denne ud fra overvejelser omkring eksperimentets didaktik.
 • Indsigt i de sikkerhedsmæssige risici, der knytter sig til eksperimentelt arbejde i undervisningen, samt kendskab til regler og praktiske procedurer for anskaffelse, opbevaring, mærkning, elevers håndtering samt bortskaffelse af kemikalier og biologisk materiale på forsvarlig vis.
 • Kendskab til risici med hensyn til fysiologiske forsøg på mennesker.
 • Kendskab til risikomomenter og sikkerhed i forbindelse med ekskursioner og feltarbejde.
 • Indsigt i andre måder at formidle biologisk viden på, eksemplificeret ved professionelle formidlere og forskere fra SDU.
 • Viden om ”de senmoderne unge og den præstationsprægede ungdomskultur”, som i dag præger miljøet på ungdomsuddannelserne, og hvilken betydning denne ungdomskultur kan have for de unges motivation og læring.
 • Forståelse for den digitale verden og dens påvirkning af læringsmiljøet på godt og ondt.