Skip to main content

Nyttige informationer – før du søger ind

Uddannelsens samlede pris er 65.400 kr.

 

HD er sammen med andre deltidsstudier reguleret under Lov om Åben Uddannelse som et betalingsstudium. Staten yder et såkaldt "taxametertilskud" pr. studerende og resten opkræves som en studieafgift hos de studerende. 
  
Studieafgiften består dels af et semestergebyr, dels af et egentligt deltagergebyr, der dækker det enkelte fag. Studieafgiften er ikke momsbelagt.
  

Fag fordelt på semester ECTS-point Pris i kr.
1. semester 16.350,-
Marketing Management 5.450,-
Salgsledelse og personligt salg 5.450,- 
Marked og digital kommunikation og branding 5.450,- 
     
 2. semester   16.350,- 
Informationsindsamling og markedsanalyse  5 5.450,-
Kundeorienteret innovation og forretningsudvikling  5 5.450,- 
1 Valgfag 5.450,- 
     
3. semester   16.350,- 
Praktisk seminar  5 5.450,- 
Valgfag  |  1-2 fag  i alt  10 10.900,- 
     
4. semester    
Afgangsprojekt 1 5 16.350,-
I ALT 60
65.400

Ekstra eksamensforsøg

Skriftlige stedprøver & mundtlige
eksaminer uden skriftlig oplæg

1.925

Mundtlige eksaminer (med skriftlige
oplæg, seminarier o.l.)

2.600

Afsluttende projekter

Pris som ved de "normale" forløb

 

Bogudgifter:

Udgifterne varierer fra fag til fag, men i gennemsnit du skal påregne en udgift på ca. kr. 1.200 - 1.500 pr. fag.  

SU og SVU:

HD-studiet er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge 
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Faktura udsendes som digital post inden semesterstart. 

Betalingsfristen er hhv. 31. juli for efterårssemesteret og 31. december for forårssemesteret.

Læs mere om Syddansk Universitets salgsbetingelser.

 

Hvad dækker betalingen?

For alle fag (afsluttende projekt/afgangsprojekt undtaget) dækker studieafgiften undervisning samt eksamen i undervisningsåret. Ikke udnyttede eksamensforsøg kan således ikke overføres til det efterfølgende undervisningsår.

For det afsluttende projekt/afgangsprojektet dækker studieafgiften 2 eksamensforsøg i indeværende undervisningsår. Yderligere eksamensforsøg betragtes som påbegyndelse af et helt nyt forløb.  

 

Afmelding og refundering af deltagerbetaling

Ved skriftlig afmelding meddelt HD-sekretariatet til og med den 31. august (efterårssemesteret) og 31. januar (forårssemesteret) tilbagebetaler vi deltagergebyr.

Framelder du dig efter denne dato, bliver du afmeldt, men du kan ikke få tilbagebetalt deltagergebyret. 

Undervisningen starter op: 
Primo september 

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning

Sted
Tid 
Adresse
SDU Kolding Lørdage
kl. 08.45 - 15.45
Universitetsparken 1
6000 Kolding
SDU Odense  Udvalgte fredage og lørdage
Dagsundervisning 
Campusvej 55
5230 Odense 

 

Studienævn for efter- og videreuddannelse

Studienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af  HD- og Masteruddannelserne.
Læs mere om studienævnet for efter- og videreuddannelse.