FAQ - ofte stillede spørgsmål

Omkring optagelsen på studiet:

Hvornår kan jeg søge ind på studiet?
Ansøgningsfristen er 1. juli i det enkelte år, men vi optager studerende helt frem til studiestarten (ca. den 1. september).
Du skal dog være opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage fra vi har behandlet din ansøgning, til du har fået adgang til de forskellige systemer. Søg derfor gerne i god tid.

Kan jeg få dispensation fra adgangskravene til HD 2. del?
Nej der kan ikke gives dispensation fra adgangskravene. Vi kan dog foretage en konkret vurdering af dine uddannelsesmæssige forudsætninger og vurdere, om disse kan sidestilles med adgangskravene således, at du på grundlag heraf skønnes at kunne gennemføre uddannelsen.
Du skal derfor indsende en ansøgning, samt relevant dokumentation for dine kvalifikationer (eksamensbeviser og et kortfattet CV).

Hvad indebærer det supplerende adgangskrav om 2 års relevant erhvervserfaring?
At du samlet set har haft 2 års erhvervsarbejde der er relevant for det speciale, som du søger ind på. Erhvervsarbejdet skal have givet dig indsigt i virksomhedens økonomiske og/eller organisatoriske funktioner, f.eks. at du i et vist omfang har været involveret i eller haft ansvar for flere arbejdsprocesser (salg, vareindkøb, personale, regnskabsfunktion etc.).
Skema til brug for dokumentation for dit erhvervsarbejde.

Kan jeg få merit for fag på HD 2. del?
Ja, men der foretages altid en individuel vurdering af den enkelte ansøgning. Du skal derfor indsende en meritansøgning, samt relevant dokumentation, hvor de relevante fags omfang og indhold beskrives.

Skal jeg tilmelde mig det samlede forløb (alle fag på de enkelte semestre)?
Selv om langt de fleste studerende vælger dette, så er det nu ikke et krav.
Bemærk:
Efter hvert semester vil du blive spurgt om hvilke fag, du vil følge i det efterfølgende semester. Du binder dig altså kun for et semester ad gangen.

Hvornår får jeg svar på min tilmelding til studiet?
Ved modtagelsen af din ansøgning mailer vi en bekræftelse herpå, og inden for ca. 14 dage vil du modtage optagelsesbrev, faktura og litteraturliste. Betalingsfristen er 31.08 i det pågældende år.

Hvornår ved jeg om jeg er optaget?

Vi optager alle som opfylder adgangskravene. Hvis du har søgt om en adgangsvurdering, vil du normalt få et svar indenfor 14 dage, i juli måned kan det dog tage lidt længere tid, grundet ferie.

Hvornår modtager jeg et studiekort – og hvad skal jeg bruge det til?
I dit optagelsesbrev er anført et link til http://studiekort.sdu.dk/, hvor du skal logge på med den anførte kode samt uploade billede mv. Først herefter vil dit studiekort blive tilsendt. Alle studerende skal have et studiekort, fordi du sammen med dette får et eksamensnummer, som er en forudsætning for at du kan tilmelde dig eksamen. Studiekortet kan endvidere give mulighed for rabatter ved køb af f.eks. bøger.

 

Økonomi

Hvad dækker deltagergebyret?
Betalingen giver dig ret til at deltage i undervisningen i det pågældende fag samt til to eksamensforsøg i det givne undervisningsår. Hvis et fag løber over 2 semestre, vil betalingen blive fordelt semestervis; se også priser.

Kan jeg få mine penge retur, hvis jeg efterfølgende ønsker at blive frameldt studiet?
Ja, frem til den 15. september (for efterårssemesteret) og 15. februar (forårssemesteret) tilbagebetaler vi deltagergebyr – og hvis du forinden har meddelt HD-sekretariatet, din udmeldelse. Framelder du dig efter denne dato, bliver du udmeldt, men kan ikke få tilbagebetalt deltagergebyret.

 

Studieforløbet

Hvornår begynder undervisningen?
Ca. den 1. september, altså i uge 35 eller 36.

Foregår undervisningen på dansk?
Ja, men en del af litteraturen er på engelsk.

Hvilke bøger skal jeg købe til undervisningen?
Litteraturen finder du i fagbeskrivelserne.
Bøgerne kan købes i de fleste større akademiske boghandlere eller online hos Studenterboghandelen. I Esbjerg, Odense og Kolding endvidere via boghandelen på campusserne.

Hvordan følger jeg undervisning som fjernstuderende?
På Syddansk Universitetet kan du følge HD 2. del Marketing og Management (HDMM) som fjernundervisning – uanset hvor du måtte opholde dig. Blot skal du have adgang til en ganske almindelig pc.

Fjernstudiet bygger videre på vores undervisningskoncept omkring Blended Learning (se i menuen). Inden for dette koncept er der udviklet en lang række materialer (film, cases m.m.). Disse anvendes også integreret i fjernundervisningen. Hvor man ved normal fremmødeundervisning har en dialog omkring de faglige emner direkte med sine medstuderende og underviseren, foregår dialog i fjernundervisningen via nettet, og hvor man i undervisningen arbejder med opgaver og cases, foregår disse typisk ved. at man rundsender oplæg og herefter kommenterer hinandens. Det må forventes, at de pædagogiske metoder fra fag til fag er forskellige, da fagene er forskellige og egnet til forskellige pædagogikker.
Da mange studerende på fjernundervisningsforløbende er bosiddende i udlandet, vil der være mulighed for at eksaminerne kan gennemføres dér. Læs mere herom under  regler for afholdelse af eksamen i udlandet.

Hvor mange timer skal jeg regne med at bruge på studiet om ugen?
Den samlede arbejdsbelastning udtrykkes gennem fagets antal ECTS, hvor 1 ECTS svarer til ca. 27 arbejdstimer. Det vil sige, at i et 5 ECTS fag skal du forvente at lægge ca. 135 arbejdstimer for at kunne følge faget ideelt set (læsning, opgaveløsning, forberedelse, deltagelse i undervisning og eksamensarbejdet). Arbejdsbelastningen på studiet varierer hen over forløbet. Hvis du følger du alle fag i et semester, så skal du i gennemsnit regne med at bruge 15-20 timer om ugen til læsning, opgaveløsning, gruppearbejde, deltagelse i undervisningen og til eksamensforberedelse. 

Hvorfor er eksamen placeret i dagstimerne, når undervisningen foregår om aftenen?
Kort og godt: Et højt prioriteret ønske fra de studerende. Skriftlige eksaminer afholdes derfor altid kl. 9.00-13.00 (dansk tid). Aftentimerne og weekender kan dog godt blive inddraget i forbindelse med de mundtlige eksaminer.