Adgangskrav

Adgangsgivende uddannelser til HD 2. del

HD 1. del - ingen suppleringskrav
Finansbachelor - ingen suppleringskrav
Finansøkonom - ingen suppleringskrav
Akademimerkonom i International handel og markedsføring - bemærk suppleringskrav

 Følgende fag  skal være bestået i forbindelse med uddannelsen og/eller som et supplement til denne:

 • Statistik
 • Global økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsret
 • Erhvervsøkonomisk Metode
Akademimerkonom i Finansiel rådgivning - bemærk suppleringskrav

Uddannelsen giver direkte adgang til HD 2. Dels specialet i Finansiel Rådgivning.

Adgangsmulighederne til de øvrige HD 2. dels specialer er bestemt af, hvornår du er startet på akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning:

A: Hvis du er startet på uddannelsen før september 2009:
Valgfagene Erhvervsøkonomi (alternativt Driftsøkonomi eller Virksomheders investering og finansiering) og Statistik (alternativt Data, marked og afsætning) skal være bestået

B: Hvis du er startet på uddannelsen i september 2009 eller senere:
Du skal have gennemført Bank- eller Revisorlinjen og hér bestået:

På Banklinjen:
- Data, marked og afsætning eller Statistik
- Virksomheders investering og finansiering eller Driftsøkonomi
- Specialefaget Finansielle forretninger eller Årsrapport og virksomhedsanalyse

På Revisorlinjen:
- Virksomheders investering og finansiering
- Revision og årsrapport eller Skat og moms
- Specialefaget Analyse af regnskabsdata

Akademimerkonom i Økonomi og ressourcestyring - bemærk suppleringskrav

 Følgende fag  skal være bestået i forbindelse med uddannelsen og/eller som et supplement til denne:

 • Statistik
 • Global økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsret
 • Erhvervsøkonomisk Metode
Business Controller/Financial Controller - bemærk suppleringskrav

A:
Hvis du er startet på uddannelsen som Financial Controller før august 2013:
Valgfaget Videregående Dataanalyse skal indgå i uddannelsen. Alternativt skal der suppleres med faget Dataanalyse på HD 1. del.

B:
Der er ingen suppleringskrav for studerende, der har påbegyndt uddannelsen Financial Controller fra og med studiestart august 2013.

Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser - bemærk suppleringskrav

Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser fra SDU:

• HA - almen erhvervsøkonomi
 
• HA(dat)
 
• HA(jur)
 
• Negot

Ingen suppleringskrav
 
Ingen suppleringskrav
 
Ingen suppleringskrav
 
Ingen suppleringskrav

Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser fra CBS:

• HA - almen erhvervsøkonomi

• HA(dat)/HA(it)

• HA(fil)
 

• HA(jur)

• HA(kom)
 

• HA(mat)

• HA(psyk)
 

• Bsc in International Business

• Bsc in Business Administration
and Service Management

• Bsc in Business Administration
and Sociology

• Bsc in International Business
and Politics

• Bsc in Business, Language and
Culture (SPRØK)

• Bsc in Business, Asian Language
and Culture

Ingen suppleringskrav

Suppleres med Dataanalyse

Suppleres med Dataanalyse
og Erhvervsret

Ingen suppleringskrav

Suppleres med Dataanalyse,
Samfundsøkonomi og Erhvervsret

Suppleres med Erhvervsret

Suppleres med Dataanalyse,
Samfundsøkonomi og Erhvervsret

Ingen suppleringskrav

Suppleres med Erhvervsret
 

Suppleres med Samfundsøkonomi
og Erhvervsret 

Suppleres med Erhvervsret
 

Suppleres med Erhvervsret
 

Suppleres med Erhvervsret
 

Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser fra
Handelshøjskolen - Århus Universitet

• HA - almen erhvervsøkonomi

• HA(dat)

• HA(jur)

• HA(int)

• Bsc in Economics and Business
Administration

• Bsc - International Management

• Bsc - Sustainability

Ingen suppleringskrav

Ingen suppleringskrav

Ingen suppleringskrav

Ingen suppleringskrav

Ingen suppleringskrav
   

Ingen suppleringskrav

Ingen suppleringskrav 

Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser fra
Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning -
Århus Universitet: 

• HA - almen erhvervsøkonomi

• HA - International Management

Ingen suppleringskrav

Ingen suppleringskrav 

Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser fra
Ålborg Universitet: 

• HA - almen erhvervsøkonomi 

Ingen suppleringskrav


Jordbrugsteknologiuddannelser - bemærk suppleringskrav

Jordbrugsteknologi – linje: Jordbrugsøkonomi
& Driftsledelse

(fælles for alle erhvervsakademier)

Merit for fag på HD 1. del 

• Erhvervsøkonomi
• Samfundsøkonomi
• Dataanalyse
• Erhvervsret
• Erhvervsøkonomisk metode
• Valgfag
• Afsluttende projekt 

 

OK

-

-
OK 
-

Jordbrugsteknologi – linje: Jordbrugsøkonomi
& Driftsledelse + HD-supplering

(eksamensbevis for HD-suppleringsfagene Erhvervsøkonomi,
Statistik og Erhvervsret)
(aktuelt kun Erhvervsakademi Århus)           

Merit for fag på HD 1. del

• Erhvervsøkonomi  
• Samfundsøkonomi
• Dataanalyse
• Erhvervsret
• Erhvervsøkonomisk metode
• Valgfag
• Afsluttende projekt

 

OK
OK
OK
OK
OK
OK
Individuel vurdering

Jordbrugsteknologi – øvrige linjer:

(fælles for alle erhvervsakademier)

Ingen merit for fag på HD 1. del

 

Professionsbachelor i Jordbrugsvidenskab

1½ års overbygningsuddannelse på eksempelvis jordbrugsteknologi
og jordbrugsteknik
(fælles for alle erhvervsakademier)

Merit for fag på HD 1. del:
Isoleret set giver de 1½ års overbygningsuddannelse følgende
muligheder for merit på HD 1. del:

• Erhvervsøkonomi         
• Samfundsøkonomi
• Dataanalyse
• Erhvervsret
• Erhvervsøkonomisk metode
• Valgfag
• Afsluttende projekt

-
-
OK
-
OK
OK
Individuel vurdering

Eventuel yderligere merit for fag på HD 1. del på baggrund af
indholdet i den studerendes adgangsgivende eksamen.


Markedsføringsøkonom - bemærk suppleringskrav

 Følgende fag  skal være bestået i forbindelse med uddannelsen og/eller som et supplement til denne:

 • Statistik
 • Global økonomi (Samfundsøkonomi)
 • Erhvervsøkonomi
 • Erhvervsret
 • Erhvervsøkonomisk Metode 

For studerende, der påbegynder uddannelsen pr. september 2015 eller senere og ønsker at læse HD 2. del i Regnskab og økonomistyring, anbefales det at supplere med valgfaget Jura eller Videregående erhvervsret på HD 1. del.

Professionsbachelor i Jordbrugsvidenskab - bemærk suppleringskrav

Professionsbachelor i Jordbrugsvidenskab

(1½ års overbygning på eksempelvis jordbrugsteknologi og jordbrugsteknik)

• Erhvervsøkonomi  
• Samfundsøkonomi
• Dataanalyse  
• Erhvervsret
• Erhvervsøkonomisk metode
• Valgfag
• Afsluttende projekt 
 
              
   

-
-
OK
-
OK
OK
Under forudsætning af at adgangsgivende
uddannelse indeholder Erhvervsøkonomi
på HD 1. dels niveau, evt. merit på
baggrund af en individuel vurdering.


 

Øvrige uddannelser – adgangsmulighed vil ske efter individuel vurdering


 

Erhvervserfaring:

Udover en adgangsgivende eksamen skal du også have minimum to års relevant erhvervserfaring, enten to år på fuld tid eller for eksempel fire år på deltid. Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med din adgangsgivende eksamen. Erhvervserfaringen skal dokumenteres via arbejdsgivererklæring fra din nuværende arbejdsgiver (se ansøgningsskemaet) eller i form af en udtalelse fra din tidligere arbejdsgiver, årsopgørelse, lønsedler eller lignende.

Skema – erhvervserfaring 
 

Adgangsvurdering:

Hvis du ikke lever op til adgangskravene, men mener at have en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund, kan du søge om en adgangsvurdering.

I vurderingen af din ansøgning lægger vi særligt vægt på, at du har erhvervet:

 • Erhvervsøkonomiske kompetencer svarende til HD 1. del
 • Kompetencer i Erhvervsøkonomisk Metode og projektarbejde svarende til HD 1. del
 • Basale færdigheder i Samfundsøkonomi og Erhvervsret
 • Basale færdigheder i Dataanalyse herunder viden om usikkerhedsbegrebets betydning i økonomi

I ansøgningen er det vigtigt, at du dokumenterer dine faglige kompetencer, f.eks. gennem fagbeskrivelser og litteraturlister.

Ansøgning - adgangsvurdering
 

Fritagelse for fag på HD 2. del i Salg og Marketing

Du kan søge om fritagelse for fag (merit), hvis du allerede har bestået prøver i faget på et tilsvarende niveau.

Når Syddansk Universitet vurderer, om en uddannelse eller dele af denne er meritgivende til din HD-uddannelse, er det ikke kun niveauet, men i langt højere grad det fagmæssige indhold af uddannelsen, dvs. pensum, omfang og eksamensform, der er afgørende for, om der kan gives merit.

Ansøgning om merit

Din meritansøgning, inkl. relevante bilag, skal sendes til Studienævnet for HD på Syddansk Universitet eller til HD-sekretariatet – og senest 1 måned før der afholdes prøve i pågældende fag.

Måtte du efterfølgende fortryde en bevilget fritagelse for fag på uddannelsen, kan du trække denne tilbage. I så fald skal du skriftlig kontakte Studienævnet - og senest 1 uge før der afholdes prøve i det pågældende fag.
 

Realkompetencevurdering:

Hvis du gennem din erhvervskarriere mener at have erhvervet kompetencer der kan modsvare f.eks. adgangskravene til HD 2. del og/eller flere fag på en HD-uddannelse, kan du søge om at blive realkompetencevurderet.