Skip to main content

Bacheloruddannelsen i Sociologi og Kulturanalyse handler om løsninger af komplekse problemer i det moderne samfund, herunder sociale problemer og globaliseringsproblemer. Studieprogrammet lægger derfor stor vægt på at bruge metoder og teorier i praksis, så de studerende rent faktisk får færdigheder i at belyse sådanne problemer i tråd med learning-by-doing princippet.

For at sikre dette, udarbejder de studerende hvert semester en større skriftlig opgave, som udgør et semesterprojekt. Her får grupper af studerende mulighed for at studere et problem i dybden med hjælp fra en vejleder.

I semesterprojektet præsenterer og analyserer de studerende resultaterne af deres undersøgelse i en organisation. Dette indebærer, at de selvstændigt kaster sig ud i dataindsamling og analyse i ’det virkelige liv’. Foruden den faglige viden, der hermed opnås, lærer de studerende at samarbejde indbyrdes i gruppen samt samarbejde med eksterne partnere, fx ansatte i en virksomhed. Dette foregår i tæt samarbejde med de pågældende virksomheder/organisationer og en universitetsvejleder. Ofte får de studerende også træning i skriftligt og mundtligt at formidle hovedresultater til organisationen, efter at semesterprojektet er afleveret.

I semesterprojekterne lærer de studerende som ’miniforskere’ at lokalisere et vidensbehov og at afgrænse og udforske praksisnære og samfundsrelevante emner. De lærer at indsamle deres egne, primære data og supplere med relevante, sekundære data for at belyse deres problemstilling. Og de lærer at overskue og behandle disse data samt analysere dem ved hjælp af sociologiske og antropologiske teorier og begreber. Metoder inkluderer f.eks. interviews, observationer, feltarbejde, evalueringer, aktionsforskning og spørgeskemaundersøgelser.

Eksempler på tidligere semesterprojekter:

1. semester (tema: Levevilkår og Livsformer)

 • Hvorfor og hvordan bruger unge mobil-applikationen Tinder?  
 • Unge kontanthjælpsmodtagere
 • Integrationsproblemer i danske ghettoer
 • Ensomme unge: Et casestudie af Ven-til-en i Roskilde
 • Good cop eller bad cop? En interviewundersøgelse af unge kriminelles syn på betjenten
 • Udviklingshæmmedes inkludering i samfundet
 • Sygdom i systemet: En analyse af sygedagpengemodtagers møde med systemet i region Syddanmark
 • Fænomenet stress i den fleksible kapitalisme
 • Hvorfor ender unge i kriminalitet? En interviewundersøgelse i Esbjerg arrest
 • Uddannelse som vejen ud af kriminalitet
 • Tidligere indsattes oplevelse af deres handlemuligheder
 • Unge og lykke i det moderne samfund
 • Da syrerne kom til Sommersted
 • Frivillighed: Et studie omkring rollemodeller og deres motivationsfaktor

2. semester (tema: Marked og Forvaltning)

 • MetroXpress -En Redigerende Magt: Et casestudie af MetroXpress’ mediedækning af krigen i Afghanistan
 • Effektivitet i det offentlige sygehusvæsen
 • Selvværd til salg?
 • Udlicitering af ældreplejen: Et casestudie af Dreyershus Plejecenter
 • Unge og demokrati
 • Skoleledelse i forandring: Implementering af den nye skolereform
 • Overvågning af demente: Overvågning eller kontrol?
 • Medier og krig
 • Kriminalitet og mediernes magt
 • Mennesket, førtidspensionisten og systemet: En undersøgelse af systemets kontrol og borgerens tilfredshed af forløbet til førtidspension
 • Samarbejde mellem frivillige og det offentlige i Esbjerg Kommune
 • En ny chance i livet: En sociologisk undersøgelse af High: Fives mentorordning
 • Integrations problemer i danske ghettoområder
 • Erhvervsskolereform: Karakterkrav eller ej?
 • New Public Management i Lokalpsykiatri Esbjerg
 • Pædofilidebattens konsekvenser. En interviewundersøgelse i børnehaver i Esbjerg Kommune
 • Psykisk arbejdsmiljø i en IT-virksomhed
 • Hvordan får man medarbejdere til at flytte til Udkantsdanmark?
 • Sort arbejde
 • Når kritikken flytter ind på Facebook
 • Vejen mod sundhedsstyring
 • Stegt flæsk og udenlandsk arbejdskraft
 • Nyhedsmediernes troværdighed
 • Mediernes magt og påvirkningen af borgernes tryghedsfølelse
 • Folkeskolereformen

3. semester (tema: Organisation og Planlægning)

 • Arbejdsmarkedsintegration af kriminelle
 • Arbejdskulturens indvirkning på vidensdeling blandt rederiassistenterne på Sirena-Seaways
 • De faglige blæksprutter: Et aktionsforskningsprojekt med Esbjerg Hovedbibliotek
 • Aktiverende undervisning: Et aktionsprojekt med udgangspunkt i Sociologi og Kulturanalyse uddannelsen i Esbjerg
 • Aktionsforskningsstudium af Præstegårdsskolen, Esbjerg
 • Styringsmekanismer -Nej tak? Et casestudie omkring magt udarbejdet i samarbejde med Vedvarende Energi
 • Rummelighed på arbejdsmarkedet: Et aktionsforskningsprojekt af kommunikation i en lille organisation med fleksjobbere
 • Fokus på trivsel i det grænseløse arbejde
 • Kommunikationens rolle i en fusionsproces: To organisationer under forandring
 • Kommunikation på tværs af kulturer i Semco Maritime: Et aktionsforskningsprojekt med medarbejdere i Singapore og Esbjerg
 • De nye arbejdstidsregler: Et casestudie af speciallægerne på Præstegårdsskolens specialundervisningscenter
 • Pædagogers arbejdsliv i et udsat område Sammenlagte daginstitutioner og styring
 • Ordblindhed og arbejdsmarked - IT-hjælpemidlers funktion

4. semester (tema: Kulturanalyse)

 • Det Sociale Klasserum: Et induktivt studie af en gymnasieklasses samværsformer
 • Muslimske gymnasieelevers religiøse identitet i et sekulært samfund
 • At være troende i et sekulært samfund
 • De tilbagestående: Et antropologisk feltstudie af unge handicappede
 • Det kvindelige kropsideal: Et feltarbejde omkring kvindelige bodybuildere og deres dyrkelse af den kvindelige krop
 • Køn og etnicitet i det ny land
 • Buddhisme i Danmark: Casestudie af en buddhistisk gruppe i Esbjerg
 • "Når produkterne får en historie": Et feltstudium af Odense Fødevarefællesskab
 • Frirum og fællesskab: Et antropologisk casestudie af frirummets betydning for fællesskabet på KFUM's soldaterhjem i Varde
 • Konvertitter i Danmark
 • Fællesskab og selvrealisering
 • Sex, kærlighed og religion
 • Fra udødelig til dødelig: Et studie af tidligere Jehovas Vidner
 • Et antropologisk feltstudie af Fitness World, Esbjerg
 • Mellem tysk og dansk: Et antropologisk feltarbejde om identitetsdannelse hos det tyske mindretal i Sønderjylland
 • Individet, relationen og mobiltelefonen
 • Praktiserende muslimer i Danmark
 • Et liv som asylant
 • Religiøs socialisering i Jehovas vidner
 • Svanholm: Det konfliktløse samfund?
 • Buddhisme: Et feltstudie på sjæl og krop
 • Det nye fællesskab: Et feltstudie af gaming-miljøet i Danmark
 • Motivation & Udfordring: Et feltbaseret studie i fitnesskulturen
 • Livet mellem to kulturer: En undersøgelse af unge muslimer i det danske multietniske samfund
 • Straight edge: Et casestudie af straight edge'ere i det danske hardcore/punk-miljø

5. semester (tema: Projektorienterede forløb/praktikophold i Danmark og udlandet)

I Danmark: 

 • Den sociale vicevært i Sædding og Ådalen, Esbjerg
 • Kriminalitetsforebyggelse i Esbjerg Kommune
 • Flydende frivillighed: Projektorienteret praktikforløb hos Ungdommens Røde Kors
 • Optimering af rekrutteringen i Kolding Kommune
 • Dannelse af etisk identitet gennem mad
 • Gidseltagninger, ritualer og dominans: Et casestudie af Islamisk Stat og deres brug af gidsler i videostatements
 • Politik på de sociale medier
 • Evaluering af Sund med Sygdom
 • Den inklusive skole - er du med? Et studium af Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde med inklusion i praksis

I udlandet: 

 • Health Care difficulties on the border
 • Frivilligt arbejde i Vietnam: Et feltarbejde af de frivilliges oplevelse af arbejdet i NGO'en SJ Vietnam
 • Volunteering through Amaidi
 • The appearance of gender division in a Ghanaian community

6. semester (bachelorprojekt)

 • Fremstilling af personlig identitet gennem sociale medier
 • Børnefattigdom i Danmark i 2013
 • Hjemløse i Danmark
 • Studerendes boligvalg
 • Integration af asylansøgerne i Sønderborg Kommune: Hvilken rolle spiller frivillige borgere i integrationen af Asylansøgerne i Sønderborg kommune
 • Den studerendes valg af universitetsby og uddannelse
 • Naturens brug i oplevelsesøkonomi
 • Cochclear Implantat og dennes påvirkning af døves identitet
 • Hvordan hjælper aflastningsinstitutioner børn og unge og hvordan kan det gøres bedre?
 • Den virtuelle opførsel
 • Kønnet og det polyamorøse forhold
 • Ytringsfriheden på de sociale medier: Muligheder og begrænsninger
 • Frivilliges motivation
 • Køn og ligestilling anno 2015
 • Unges opsøgen af forebyggende hjælp og rådgivning i det sociale netværk, Headspace, Esbjerg
 • Identitet, nationalisme og EU
 • Iscenesættelse og anerkendelse ift. træning og fitness Ungdomsdynamikker i Tyrkiet
 • Demokratiske udfordringer ved den offentlige debat på sociale medier
 • Pegida - en højredrejning af Europa?
 • Udfordringen ved at være asylansøger