Menu

Dispensation fra adgangsregulering

Hvad betyder adgangsregulering?

Adgangsregulering  betyder, at du kan få reguleret karaktergennemsnittet for din adgangsgivende eksamen. Du kan søge om dispensation fra reglerne om adgangsregulering, hvis du mener, at der var usædvanlige forhold, der gjorde sig gældende i forbindelse med gennemførelse af din adgangsgivende eksamen, som har påvirket dine muligheder for at opfylde betingelserne for at blive optaget på en uddannelse.

Din ansøgning om dispensation bliver vurderet ud fra en konkret og individuel vurdering. Universitetet tager efterfølgende højde for de usædvanlige forhold i behandlingen af din ansøgning om optagelse.

Hvis du får dispensation indgår den i den samlede vurdering af din ansøgning om optagelse. Det er således ikke en garanti for, at du bliver optaget. 

For at opnå dispensation

For at få dispensation skal der være tale om usædvanlige forhold, som f.eks:

 • Fysisk handicap
 • Længerevarende sygdom
 • Ord- eller talblindhed
 • Dødsfald i nærmeste familie

Hvis du mener, at et af disse forhold eller lignende forhold har haft negativ indflydelse på dit eksamensgennemsnit, kan du søge om dispensation fra reglerne om adgangsregulering, dvs. reglen om optagelse på baggrund af faldende kvotient.

Bemærk, er der udgifter forbundet med udtalelse fra læge eller lign. er disse for egen regning.

De gældende adgangskrav skal være opfyldt

Vi kan ikke se bort fra de gældende adgangskrav til en uddannelse, men vi kan vurdere, om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere sammenlignet med andre kvalificerede ansøgere.

Bemærk, at hvis du i forbindelse med gennemførsel af din adgangsgivende eksamen er blevet kompenseret for det pågældende forhold, f.eks. hvis du som ordblind har modtaget hjælp i gymnasiet i form af it-rygsæk, så har du kun lille chance for at opnå dispensation.

Vurdering af gennemsnit

Vi kan dispensere i kvote 1, hvis de udsædvanlige forhold har haft væsentlig indflydelse på dit karaktergennemsnit.

Her vurderer vi i hvilken udstrækning, det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit, der var tilstrækkeligt til optagelse på den pågældende uddannelse, såfremt du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.

De usædvanlige forhold i sig selv vil således ikke være en garanti for, at vi kan dispensere fra adgangsreguleringen og tilbyde dig en plads på uddannelsen.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen vil oftest være en kombination af:

 • lægeerklæring eller sygejournal ved længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende
 • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
 • udtalelse fra psykolog eller psykiater
 • politirapport
 • årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
 • folkeskolen afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)
 • udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies