Skip to main content

Usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen

Hvad betyder dispensation pga. usædvanlige forhold?

Dispensation pga. usædvanlige forhold betyder, at universitetet kan dispensere fra optagelse i kvote 1, hvis du pga. usædvanlige forhold i løbet af gymnasietiden, og da du skulle afslutte din adgangsgivende eksamen, ikke opnåede så højt et karaktergennemsnit, som du ellers kunne have fået.

Hvis du mener, at usædvanlige forhold har påvirket dine muligheder for at opfylde betingelserne for at blive optaget via kvote 1 på den søgte uddannelse, kan du søge om dispensation.

Hvornår skal du søge?

Du skal søge senest 15. marts kl. 12.00.

For at opnå dispensation

For at du kan få dispensation skal der være tale om usædvanlige forhold, som f.eks:

 • Fysisk handicap
 • Længerevarende sygdom
 • Ord- eller talblindhed
 • Dødsfald i nærmeste familie

Hvis du mener, at et af disse forhold eller lignende forhold har haft negativ indflydelse på dit eksamensgennemsnit, kan du søge om dispensation.

De gældende adgangskrav skal være opfyldt

Vi kan ikke se bort fra de gældende adgangskrav til en uddannelse, men vi kan vurdere, om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere sammenlignet med andre kvalificerede ansøgere.

Bemærk, at hvis du i forbindelse med gennemførsel af din adgangsgivende eksamen er blevet kompenseret for det pågældende forhold, f.eks. hvis du som ordblind har modtaget hjælp i gymnasiet i form af it-rygsæk, så har du kun lille chance for at opnå dispensation.

Vurdering af gennemsnit

Vi kan dispensere i kvote 1, hvis de udsædvanlige forhold har haft væsentlig indflydelse på dit karaktergennemsnit.

Imødekommer vi din ansøgning, justerer vi administrativt dit gennemsnit efter en konkret vurdering af din ansøgning.

De usædvanlige forhold er ikke i sig selv en garanti for, at vi kan tilbyde dig en plads på uddannelsen.

Nyt fra 2021: Har du et eksamensbevis med et karaktergennemsnit efter 13-skalaen, omregner vi først dit gennemsnit til 7-trinsskalaen, før vi evt. administrativt forhøjer dit gennemsnit.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen vil oftest være en kombination af:

 • lægeerklæring eller sygejournal ved længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende
 • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed eller funktionsnedsættelser
 • udtalelse fra psykolog eller psykiater
 • politirapport
 • årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
 • folkeskolen afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)
 • udtalelse fra studievejleder eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Bemærk: Hvis der er udgifter forbundet med udtalelse fra læge eller lign., er disse for egen regning.