Skip to main content

Dispensation for grænsekvotienten i kvote 1 på baggrund af usædvanlige forhold

Hvad er usædvanlige forhold?

For at du kan opnå dispensation, skal der være tale om dokumenterede usædvanlige forhold, som f.eks.:

 • Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
 • Ulykke med efterfølgende skader eller varige men
 • Kritisk eller kronisk sygdom
 • Ord- eller talblindhed
 • Sygdom eller dødsfald i nærmeste familie

Har et af disse eller lign. forhold haft negativ indflydelse på dit eksamensgennemsnit, kan du søge om dispensation. En dispensation er i sig selv, ikke en garanti for tilbud om en studieplads på en uddannelse.

Er du, i forbindelse med at du har taget din adgangsgivende eksamen, blevet kompenseret for usædvanlige forhold, f.eks. hvis du som ordblind har modtaget hjælp i form af It- hjælpeprogrammer, eller har gået på en 4- årig uddannelse tilrettelagt ifm. elitesport, har du kun en lille chance for at opnå dispensation.

Redegørelse

I din ansøgning om dispensation skal du redegøre for følgende:

 • Årsagen til at du søger dispensation
 • Hvilke usædvanlige forhold der har gjort sig gældende i gymnasietiden
 • Om det var en i enkeltstående situation, en kortere eller længere periode, at forholdene var gældende
 • Hvilken påvirkning de usædvanlige forhold har haft på dine karakterer og det samlede gennemsnit på din adgangsgivende eksamen 

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Relevant dokumentation kan være:

 • Lægeerklæring eller sygejournal vedrørende skader, ulykke, kortere eller længerevarende sygdom. 
 • Lægeerklæring eller anden faglig relevant dokumentation for ulykker, dødsfald eller særligt alvorlige sygdomsforløb hos nærtstående pårørende
 • Specialistudtalelse i forbindelse med fx test af ordblindhed, talblindhed eller funktionsnedsættelser
 • Udtalelse fra psykolog, psykiater, eller udskrift af sygejournal. 
 • Udtalelse fra tidligere studievejleder, faglærer eller rektor  
 • Oversigt over karakterer fra den gymnasiale eksamen 
 • Politirapport med relevante oplysninger om de involverede
 • Folkeskolens afgangsbevis kan være relevant, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen
Krav til indhold i dokumentationen fra fagpersoner: 
 • Dit navn, CPR-nummer eller fødselsdato 
 • Tidspunkter for første og seneste konsultation, indlæggelse, samtale eller lign.
 • Beskrivelse af om faglige vurderinger er foretaget på baggrund af fagpersonens undersøgelser eller patientens udtalelser
 • Beskrivelse af tilstand og mulighed for at studere
 • Dato for udstedelse/udskrift af dokumentationen
 • Fagpersonens navn og sygehusafdeling, privatpraksis, uddannelsesinstitution eller lign. CVR-nr./ydernr., underskrift/stempel
 • Ved udskrift fra Sundhed.dk eller Lectio skal url. adresse fremgå

Hvis der er udgifter forbundet med udtalelse fra læge, eller anden fagperson, er disse for egen regning.

Hvornår skal du søge?

Når du søger om en dispensation, skal du søge i kvote 2, senest d. 15. marts kl. 12.00. 

Opfylder du ikke karakterkravet til en uddannelse i kvote 1 og har du på grund af usædvanlige forhold, ikke opnået så høje karakterer, som du ellers kunne have opnået, kan du også søge om dispensation for dette. Læs mere på siden her: 'Dispensation fra karakterkrav' 

Praksis

Vi vurderer om der er dokumentation for usædvanlige forhold i forbindelse med ansøgers adgangsgivende eksamen og om det har påvirket gennemsnittet i negativ retning. Der vurderes på varigheden af usædvanlige forhold og om det har haft negativ indvirkning på ansøgers karakterer, enten som et enkeltstående tilfælde, over en kortere eller længere periode.
Ved vurderingen bliver der kigget på om de usædvanlige forhold har stillet ansøger dårligere i forhold til øvrige ansøgere.

Optag på SDU kan ikke se bort fra gældende adgangs- og karakterkrav, men kan efter en individuel konkret vurdering eventuelt foretage en justering af ansøgers samlede karaktergennemsnit.    
 
Nyt fra 2021: Har du et eksamensbevis med et karaktergennemsnit efter 13-skalaen, omregner vi først dit gennemsnit til 7-trinsskalaen, før vi evt. justerer dit gennemsnit.

Sidst opdateret: 02.03.2022