Skip to main content

Usædvanlige forhold under den adgangsgivende eksamen

Hvad betyder dispensation pga. usædvanlige forhold?

Hvis du mener, at usædvanlige forhold har påvirket dine muligheder for at opfylde betingelserne for at blive optaget via kvote 1, kan du søge om dispensation. 

Det vil sige, har du pga. usædvanlige forhold i løbet af gymnasietiden, og da du skulle afslutte din adgangsgivende eksamen, ikke opnået så højt et karaktergennemsnit, som du ellers kunne have fået, har universitetet mulighed for at dispensere, når du søger om optagelse i kvote 1. 

Hvornår skal du søge?

Når du søger om en dispensation, skal du søge i kvote 2. 

Det betyder, at du skal søge senest d. 15 marts kl. 12.00. 

Hvad er usædvanlige forhold?

For at du kan opnå dispensation, skal der være tale om usædvanlige forhold, som f.eks:

 • Fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sygdom
 • Længerevarende sygdom
 • Ord- eller talblindhed
 • Dødsfald i nærmeste familie

Hvis du mener, at et af disse eller lignende forhold har haft negativ indflydelse på dit eksamensgennemsnit, kan du søge om dispensation.

De gældende adgangskrav skal være opfyldt

Vi kan ikke se bort fra de gældende adgangs- og karakterkrav til en uddannelse, men vi kan vurdere, om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere sammenlignet med andre kvalificerede ansøgere.

Bemærk, hvis du i forbindelse med din studietid, da du har taget din adgangsgivende eksamen, er blevet kompenseret for det usædvanlige forhold, f.eks. hvis du som ordblind har modtaget hjælp i gymnasiet i form af it-rygsæk, så har du kun lille chance for at opnå dispensation.

Vurdering af gennemsnit

Vi kan dispensere i kvote 1, hvis de usædvanlige forhold har haft væsentlig indflydelse på dit karaktergennemsnit.

Imødekommer vi din ansøgning, justerer vi administrativt dit gennemsnit efter en konkret vurdering af din ansøgning.

En dispensation er ikke i sig selv en garanti for, at vi kan tilbyde dig en plads på uddannelsen.

Nyt fra 2021: Har du et eksamensbevis med et karaktergennemsnit efter 13-skalaen, omregner vi først dit gennemsnit til 7-trinsskalaen, før vi evt. administrativt forhøjer dit gennemsnit.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold. Dokumentationen vil oftest være en kombination af:

 • lægeerklæring eller sygejournal ved længerevarende sygdom (både sygdomsforløbet og omfanget skal dokumenteres)
 • lægeerklæring eller dokumentation for alvorligt eller terminalt sygdomsforløb for nærtstående pårørende
 • specialistudtalelse fx i forbindelse med test af ordblindhed, talblindhed eller funktionsnedsættelser
 • udtalelse fra psykolog eller psykiater
 • politirapport
 • årskarakterer fra din gymnasiale eksamen (husk navn på oversigten)
 • folkeskolen afgangsbevis (beviset kan være nødvendigt hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen)
 • udtalelse fra studievejleder, faglærer eller rektor på din tidligere uddannelsesinstitution

Bemærk: Hvis der er udgifter forbundet med udtalelse fra læge eller lign., er disse for egen regning.

Sidst opdateret: 09.11.2020