Skip to main content

Dispensation fra tidsfrist

Som udgangspunkt er det ikke muligt at indsende en ansøgning eller bilag,  når de gældende tidsfrister er udløbet.

Du har dog mulighed for at søge om dispensation fra en tidsfrist, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Forholdet skal du dokumentere, fx med en lægeerklæring el. lign. 

Det er SDU's praksis at dispensere fra ansøgningsfrister, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Hermed menes, at der har været forhold uden for ansøgerens egen kontrol, som har forhindret ansøgeren i at overholde ansøgningsfristen. Det kan fx være alvorlig sygdom, dødsfald eller alvorlig sydom i nærmeste familie, ulykke eller overfald. 

Forhold der ikke giver grundlag for dispensation er fx: forsinkelse, forglemmelse, manglende kendskab til fristerne. 

Bemærk: Du skal indsende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra. 

Sidst opdateret: 30.11.2021