Skip to main content

Opfylder du ikke et karakterkrav?

Universitetet har mulighed for at dispensere fra karakterkravet, hvis du på grund af usædvanlige forhold ikke opnåede så høj en karakter, som du ellers kunne have opnået. Det kan være på grund af sygdom, pasning af alvorligt syg nærtstående pårørende, ikke-kompenseret ordblindhed eller andre omstændigheder, som du ikke selv har været herre over, og som har påvirket dit resultat i negativ retning.

Karakterkrav i kvote 1

Vi har karakterkrav på de fleste af vores bachelor og diplomuddannelser i kvote 1. Opfylder du ikke karakterkravet og opnår du ikke dispensation, er det nødvendigt at du søger ind i kvote 2.

Karakterkrav i kvote 2
Vi har karakterkrav på 6,0 på bacheloruddannelsen i Medicin, Klinisk Biomekanik og Farmaci i kvote 2. Opfylder du ikke karakterkravet og opnår du ikke dispensation, kan din ansøgning om optagelse ikke vurderes i hverken kvote 1 eller kvote 2.

Praksis hos Optag på SDU

Vi vurderer om der er dokumentation for usædvanlige forhold i forbindelse med den adgangsgivende eksamen og om det har påvirket gennemsnittet i negativ retning.
Der vurderes på varigheden af usædvanlige forhold og om det har haft negativ indvirkning på dine karakterer, enten som et enkeltstående tilfælde, eller over en kortere eller længere periode.
Ved vurderingen bliver der kigget på om de usædvanlige forhold har stillet dig dårligere i forhold til øvrige ansøgere.
Optag på SDU kan ikke se bort fra gældende adgangs- og karakterkrav, men kan efter en individuel konkret vurdering eventuelt foretage en justering af dit samlede karaktergennemsnit.   

Hvornår skal du søge?

Du skal søge  senest 15. marts kl. 12.00, uanset om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation, skal du uploade dokumentation for de usædvanlige forhold.
Relevant dokumentation kan være:

 • Lægeerklæring eller sygejournal vedrørende skader, ulykke, kortere eller længerevarende sygdom. 
 • Lægeerklæring eller anden faglig relevant dokumentation for ulykker, dødsfald eller særligt alvorlige sygdomsforløb hos nærtstående pårørende
 • Specialistudtalelse i forbindelse med fx test af ordblindhed, talblindhed eller funktionsnedsættelser
 • Udtalelse fra psykolog, psykiater, eller udskrift af sygejournal. Udtalelse fra tidligere studievejleder, faglærer eller rektor  
 • Oversigt over karakterer fra den gymnasiale eksamen 
 • Politirapport med relevante oplysninger om de involverede
 • Folkeskolens afgangsbevis kan være relevant, hvis de usædvanlige forhold startede i slutningen af folkeskolen

Krav til indhold i dokumentationen fra fagpersoner: 

 • Dit navn, CPR-nummer eller fødselsdato 
 •  Tidspunkter for første og seneste konsultation, indlæggelse, samtale eller lign.
 • Beskrivelse af om faglige vurderinger er foretaget på baggrund af fagpersonens undersøgelser eller patientens udtalelser
 • Beskrivelse af tilstand og mulighed for at studere
 • Dato for udstedelse/udskrift af dokumentationen
 • Fagpersonens navn og sygehusafdeling, privatpraksis, uddannelsesinstitution eller lign. CVR-nr./ydernr., underskrift/stempel
 • Ved udskrift fra Sundhed.dk eller Lectio skal url. adressen fremgå

Bemærk: Hvis der er udgifter forbundet med udtalelse fra læge, eller anden fagperson, er disse for egen regning.

Sidst opdateret: 10.02.2022