Menu

Dispensation fra karakterkrav

Dispensation fra karakterkrav

Gælder for alle uddannelser med karakterkrav på SDU

På en række uddannelser er der et karakterkrav, hvilket vil sige, at du mindst skal have opnået den krævede karakter enten som eksamensgennemsnit i din adgangsgivende eksamen eller i et eller flere fag.

Der kan både være tale om et karakterkrav i kvote 1 og kvote 2.

Universitetet har mulighed for at dispensere fra karakterkravet, hvis du pga. usædvanlige forhold ikke opnåede så høj en karakter, som du ellers kunne have opnået. Det kunne fx være pga. sygdom, pasning af alvorligt syg nærtstående pårørende, ikke-kompenseret ordblindhed eller andre omstændigheder, som du ikke selv har været herre over, og som har påvirket dit resultat i negativ retning.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Ønsker du at søge dispensation fra karakterkravet pga. usædvanlige forhold, skal du uploade følgende i din ansøgning:

  • Dispensationsansøgning hvori du redegør for de usædvanlige forhold og for, hvorledes de har påvirket dine opnåede karakterer
  • Årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
  • Dokumentation for de usædvanlige forhold, fx lægeerklæring, uddrag af sygejournal, udtalelse fra psykolog, studievejleder eller tilsvarende fagperson

Varsling: Der sker en ændring for dispensation for 6,0 for optaget 2019

Vedr. Medicin og Klinisk biomekanik.

Dispensation for yderligere studiekompetencer udgår for optaget 2019 jf. adgangsbekendtgørelsen.

Du skal have et gennemsnit på 6,0 eller derover efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Du kan søge dispensation, såfremt der har været usædvanlige forhold i forbindelse med din gymnasietid. Dispensation for yderligere studiekompetencer udgår, og kan dermed ikke søges fra optaget 2019.

 

Error while rendering view [CookieWarning].