Menu

Dispensation fra karakterkrav

Dispensation fra karakterkrav

Gælder for alle uddannelser med karakterkrav på SDU, med undtagelse af Medicin og Klinisk Biomekanik. Se afsnit vedr. Medicin og Klinisk Biomekanik længere nede på denne side.

På en række uddannelser er der et karakterkrav, hvilket vil sige, at du mindst skal have opnået den krævede karakter enten som eksamensgennemsnit i din adgangsgivende eksamen eller i et eller flere fag.

Der kan både være tale om et karakterkrav i kvote 1 og kvote 2.

Universitetet har mulighed for at dispensere fra karakterkravet, hvis du pga. usædvanlige forhold ikke opnåede så høj en karakter, som du ellers kunne have opnået. Det kunne fx være pga. sygdom, pasning af alvorligt syg nærtstående pårørende, ikke-kompenseret ordblindhed eller andre omstændigheder, som du ikke selv har været herre over, og som har påvirket dit resultat i negativ retning.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Ønsker du at søge dispensation fra karakterkravet pga. usædvanlige forhold, skal du uploade følgende i din ansøgning:

  • Dispensationsansøgning hvori du redegør for de usædvanlige forhold og for, hvorledes de har påvirket dine opnåede karakterer
  • Årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
  • Dokumentation for de usædvanlige forhold, fx lægeerklæring, uddrag af sygejournal, udtalelse fra psykolog, studievejleder eller tilsvarende fagperson

Medicin og Klinisk Biomekanik

Gældende dispensation fra kravet om 6,0 for 2018 til Medicin og Klinisk biomekanik.

Når du søger ind på medicin og klinisk biomekanik i kvote 2, skal du opfylde adgangskravene om:

  • En adgangsgivende eksamen
  • De specifikke adgangskrav
  • Et eksamensgennemsnit på minimum 6,0 eller derover

Hvis du har under 6,0, så kan du desværre ikke søge. Gennemsnittet på 6,0 er uden hurtigstartsbonus (1,08 bonus).

Mulighed for dispensation i særlige tilfælde

Du kan søge dispensation, såfremt der har været usædvanlige forhold i forbindelse med din gymnasietid eller hvis du har opnået yderligere studiekompetence ved anden uddannelse efter din gymnasietid.

Følgende forhold har betydning for vurderingen af dispensationsansøgninger:

  • Usædvanlige forhold i forbindelse med adgangsgivende eksamen kan være fysisk handicap, længerevarende sygdom eller dødsfald i nærmeste familie
  • Opnåelse af yderligere studiekompetence kan være hvis du har en sundhedsfaglig baggrund eller anden type bacheloruddannelse, hvor du har opnået gode resultater

Der er altid tale om en helhedsvurdering af ansøgeren.

Varsling: Der sker en ændring for dispensation for 6,0 for 2019

Vedr. Medicin og Klinisk biomekanik.

Dispensation for yderligere studiekompetencer udgår pr. 1. februar 2019 jf. adgangsbekendtgørelsen.

Du skal have et gennemsnit på 6,0 eller derover efter 7-trins-skalaen i den adgangsgivende eksamen. Du kan søge dispensation, såfremt der har været usædvanlige forhold i forbindelse med din gymnasietid. Dispensation for yderligere studiekompetencer udgår.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies