Skip to main content

Dine valg undervejs bestemmer din faglige profil

Dine valg undervejs bestemmer din faglige profil
En del af din uddannelse er fastlagt på forhånd, og udgør de centrale byggesten for netop din uddannelse.
Undervejs i din uddannelse, har du små og store valgfriheder. Det giver dig mulighed for at udvikle og tone din faglige profil:

 • Går du efter et særligt valgfag, som toner din profil på en særlig måde?
 • Hvordan udformer du de opgaver, du selv definerer – fx BA-projektet?
 • Skal du prøve dig selv af i praksis i et projektorienteret forløb? Eller i et studiejob?
 • Vil du til udlandet? Og vil du studere på et universitet eller være i praktik, mens du er der?
 • Arbejder du alene eller sammen med andre? Og er de andre nogen som ligner dig selv, eller nogen med helt andre faglige takes på tingene?

Dine valg undervejs spiller afgørende ind på, hvad du bliver god til. Færdiguddannede fra denne uddannelse vil naturligvis have en del til fælles, men vil også stå med ret forskellige profiler, fordi de har brugt deres valgfriheder forskelligt. 

mitSDU kan du se mere om, hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i din bacheloruddannelse. 


Du bliver først og fremmest akademiker

Når du studerer på universitetet, bliver du akademiker. En akademiker har nogle helt grundlæggende måder at løse opgaver på. Det kalder vi ofte ”de akademiske kompetencer”. Uanset hvilken universitetsuddannelse du tager, vil disse kompetencer følge med dig ind i dit arbejdsliv. Og de er i høj kurs.
De akademiske kompetencer opnår du, når du arbejder med det fag du har valgt, på en akademisk måde. Og det er kommer du til på denne bacheloruddannelse.
Det fortæller vi lidt om i filmen her. 
 

Med din uddannelse opnår du blandt andet følgende generelle akademiske kompetencer: 

 • kunne afgrænse, definere og analysere et fagligt problem ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder
 • kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 • kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder
 • have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse samt kunne indgå i dialog og argumentere på et grundlæggende teoretisk grundlag
 • tage kritisk stilling til kilder og dokumentere dem
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia

Du kan læse mere om dine generelle akademiske kompetencer i din studieordning på MitSDU.

Traditionelt set gik man nærmest helt automatisk fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse, men det ser anderledes ud nu. Flere og flere træder ud på arbejdsmarkedet med en akademisk bacheloruddannelse (og forventningen er, at det tal vil stige i fremtiden).

Måske har du lyst til at prøve dig selv af på arbejdsmarkedet efter bacheloren - og bruge dine erfaringer herfra, hvis du vælger at søge ind på en kandidatuddannelse senere.
Måske vælger du både at søge jobs og søge ind på en kandidatuddannelse, mens du afslutter din BA.

Der er 1000 veje til en god akademisk karriere. Det vigtigste er, at du forholder dig til de valg, du skal træffe - og vælger det som giver mening for dig. 
Hvad har færdiguddannede bachelorer lært – og hvad gør de ude i verden?

Nedenfor kan du læse mere om, hvad bacheloruddannede fra denne uddannelse tager med sig, og hvordan de bidrager i verden. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af eksempler på færdiguddannede, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Undervejs

En uddannelse i Designkultur er en lang læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • forstå designs betydning for kultur og samfund
 • analysere et bredt felt inden for design og formidle designs betydning i dets mangfoldige kulturelle og samfundsmæssige kontekster
 • undersøge og analysere design i mange udtryk og medier
 • anvende analysemetoder og modeller til undersøgelse og formidling af design som æstetisk, rumlig form
 • anvende redskaber til beskrivelse og vurdering af æstetiske strategiers indvirkning på produktion, mediering og forbrug

Bagefter

Helt konkret vil du kunne have et arbejde, hvor du skal:

 • agere som rådgiver og projektleder i offentlige organisationer og private virksomheder, der arbejder med byudvikling
 • indgå i tværfaglige projekter, der kræver viden om designmæssige aspekter i forhold til planlægningen af det fysiske miljø
 • rådgive om kulturelle forhold i forbindelse med planlægningen af indkøbscentre, gågader og andre steder, hvor shopping er i spil
 • give faglig sparring til arkitekter, der er involveret i byudvikling
 • projektlede høringer og faser af brugerinddragelse i byudvikling
 • formidle i skrift og tale, hvad der er sigtet med en evt. byplanlægningsproces eller anden udvikling af by- og boligrum
 • arbejde kommunikativt med boligstof på dagblade og magasiner
 • undervise om designemner inden for feltet af by og bolig