Skip to main content

Om uddannelsen

Danmark var det første land i verden, som fik et miljøministerium. Det skete i 1971, og siden har skiftende regeringer og et stort antal virksomheder udviklet landet til at være en førende grøn nation. Vi eksporterer energiløsninger som vindmøller, solceller, pumper, termostater og vandteknologier for mange milliarder årligt, og vi værner om vores natur.

Der er dog stadig mange områder, som kan forbedres. Det gælder for eksempel renere luft i byerne, mere grøn strøm og transport, mere sammenhængende natur og øget biodiversitet, mindre forurening og bedre rensning af jord, grundvand og søer. Endelig er mange virksomheder i gang med grøn omstilling og har behov for medarbejdere med viden på området.

Det specielle ved den akademiske overbygningsuddannelse i Miljøkemi og forvaltning er den unikke tværfaglighed, du opnår. Uddannelsen er bygget op om tre centrale grundelementer: miljøkemi, projektledelse og forvaltning.

Du får miljøkemisk ekspertviden inden for eksempelvis risikovurdering, analytisk kemi og livscyklusanalyse. Du får indsigt i miljø- og forvaltningslovgivningen, og du får kompetencer til at koordinere tværfaglige miljøprojekter og på sigt udfylde rollen som projektleder. I alle uddannelsens kurser er cirkulær ressource-anvendelse og bæredygtighed i fokus.

Uddannelsen har desuden en praktisk vinkel, så du får afprøvet dit teoretiske grundlag, metoder og redskaber i virkeligheden. I samarbejde med for eksempel en virksomhed eller kommune skriver du dit afgangsprojekt, som tager udgangspunkt i en aktuel miljøkemisk problemstilling.

Uddannelsen hører hjemme på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på Det Naturvidenskabelige Fakultet, men undervisningen bliver varetaget af forskere fra flere fakulteter og institutter. Det sikrer, at du opnår tværfaglighed på højt niveau og overblik over alle aspekter af miljøområdet. Kemifagene bliver varetaget af Institut for Kemi, Fysik og Farmaci. Du får undervisning i miljøadministration og lovgivning af undervisere fra Juridisk Institut, mens undervisere fra Institut for Grøn Teknologi giver dig indsigt i livscyklusanalyse og teknologiudvikling.

Du og dine medstuderende har en fælles interesse i miljøkemi, men forskellige natur- og teknisk-videnskabelige uddannelsesbaggrunde. Du kan derfor se frem til at studere i et tværfagligt studiemiljø, hvor du kan udveksle viden med studerende på tværs af fag. Du kan også have medstuderende, der læser uddannelsen som efteruddannelse og bidrager med erfaringer fra deres arbejdsliv.

Du kan søge ind på den akademiske overbygningsuddannelse i Miljøkemi og forvaltning, hvis du har bestået en af de direkte adgangsgivende bacheloruddannelser. Hvis du har en anden bacheloruddannelse, vil din ansøgning blive vurderet individuelt.

Du kan læse den akademiske overbygningsuddannelse i Miljøkemi og forvaltning lige efter din bacheloruddannelse eller som bachelordimittend med erfaring fra arbejdsmarkedet. Du kan blive optaget på uddannelsen med en kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Dog har ansøgere med en bachelor fortrinsret.

Hvis du vil læse uddannelsen som efteruddannelse, har du mulighed for at følge nogle af kurserne enkeltvis og søge optagelse gennem Tompladsordningen.

Uddannelsen er tilrettelagt som et fuldtidsstudium i dagtimerne. Kurserne kræver fremmøde. Undervisningstimerne for de enkelte kurser ligger så vidt muligt samlet i ugeskemaet.

Man kan ikke søge ind på uddannelsen med en professionsbachelor.
Uddannelsen er SU-berettiget.

Når du har bestået uddannelsen, får du ret til at anvende betegnelsen AO i miljøkemi og forvaltning. Den tilsvarende engelske betegnelse er Master of Environmental Chemistry and Management.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 20.05.2021