Skip to main content
Forside

Baggrund og udvikling af Nyt SUND

I 2009 startede processen henimod etableringen af SDU Nyt SUND på Campus Odense.  I 2023 står den nye fakultetsbygningen færdig.

Det betyder, at de institutter og afdelinger på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som i dag er placeret i Winsløwparken, kan flytte ind i en helt nye lokaler fordelt på knap 50.000 m2.

Det betyder samtidig, at visionen for Nyt SUND nu skal leve  i de nye fysiske rammer.

Nedenfor kan du via nedslag i processen danne dig et overblik over baggrunden for og udviklingen af det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet – Nyt SUND.

Nyt SUND-projektet fra 2009 - 2023

Den 1. marts 2024 er der officiel åbning af Nyt SUND.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet flytter ind i Nyt SUND fra august 2023.

Mens undervisningen starter op i det nye byggeri fra den 28. august, vil langt de fleste af fakultetets øvrige aktiviteter være flyttet til Campus Odense i starten af 2024.

I starten af 2021 igangsættes projektet Fra vision til handling. Projektet rummer en række ledelsesmæssige initiativer og tiltag, som skal sikre, at de nye fysiske rammer bliver omsat til den ønskede adfærd og kultur, så visionerne for Nyt SUND realiseres. 

I august 2020 igangsættes planlægningen af det program, som skal ligge til grund for flytnigen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets aktiviter i i Winsløwparken til Nyt SUND-bygningen i 2023.

Rektor Henrik Dam og dekan Ole Skøtt tog ved fælles hjælp det allerførste spadestik til Nyt SUND onsdag den 13. november 2019. Læs mere om begivenheden her.

Opførelsen af bygningen pågår frem til december 2022, hvor den overdrages til SDU. Herefter forventes bygningen ibrugtaget i februar 2023.

Vejdirektoratet har overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af byggeprojektet fra Bygningsstyrelsen (BYGST). Som bygherre for projektet er de ansvarlige for udbud og entrepriser.

Byggeriet af SDU Nyt SUND er opdelt i seks entrepriser – fire storentrepriser og to fagentrepriser – med en samlet kontraktsum på 960 mio. kr. Vejdirektoratet har tildelt kontrakter til følgende entreprenører:

 • MT Højgaard A/S - Råhus og byggeplads
 • Bravida Danmark A/S – Tekniske installationer
 • Guldfeldt Nielsen A/S - Komplettering
 • Fjelsø Entreprise A/S - Facader
 • Labflex A/S - Laboratorieinventar
 • Phønix Tag Fyn A/S – Tagdækning

Læs mere om udbud i projektet her

Inden Nyt SUND-byggeriet blev lukket ned i 2015, blev projektforslaget godkendt.  Da arbejdet på Nyt SUND-bygningen blev genoptaget i 2016, blev projektforlaget genbesøgt og justeret. 

Herefter godkender syregruppen for Nyt SUND det reviderede projektforslag  i marts 2017.

Som noget nyt for SDUs nybyggerier præciserer rektor Henrik Dam, at ændringer til projektforslaget herefter ikke kommer på tale. Der samles i stedet løbende op på mulige forhold, som ikke er indeholdt i projektforslaget, således at der kan sættes gang i eventuelle nødvendige ombygninger senere. Alle erfaringer viser, at denne fremgangsmåde giver et bedre resultatet med større funktionalitet og bedre økonomi.

Læs mere om det godkendte projektforslag her.

I september 2014 meldes byggeriet af Nyt OUH forsinket. Den nye tidsplan for Nyt OUH får konsekvenser for Nyt SUND.

Det gør den, da det er mest hensigtsmæssigt, at Nyt OUH og Nyt SUND følges ad - både af hensyn til planlægning af fx til koblingszone og af hensyn til forskning og undervisning. Her vil en længere adskillelse af SUND og OUH være uhensigtsmæssig for det daglige arbejde.

SDUs bestyrelse beslutter derfor, at arbejdet med Nyt SUND sættes på pause. Pausen kommer til at vare fra januar 2015 til foråret 2016.

Projektforslaget udarbejdes i dialog mellem bygherre, brugere og rådgivere, og er en videre bearbejdning af dispositionsforslaget. Det er de projekterende rådgiveres forslag til, hvorledes opgaven i al væsentlighed kan realiseres.

Der skal i projektforslaget være taget stilling til alle betydende spørgsmål vedrørende byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg samt andre forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet.

Til projektforslaget skal tillige være udarbejdet et styrende budget, således at der på dette grundlag kan træffes de fornødne bevillingsmæssige dispositioner. Projektforslaget skal indeholde en tidsplan for projektering og udførelse samt forslag til entreprise- og udbudsform. Med et godkendt projektforslag ligger alle væsentlige rammer i byggeriet fast.

Projektforslaget til Nyt SUND godkendes i januar 2015. Samtidig sættes Nyt SUND-projektet dog officielt på pause grundet forsinkelser i byggeriet af Nyt OUH.

Dispositionsforslag udarbejdes i dialog mellem bygherre, brugere og rådgiverne. Forslaget omfatter blandt andet vurdering af byggemuligheder på grunden, opdelingen af byggeriet i afdelinger og byggeafsnit, forslag til alternative bygningsformer samt principforslag til konstruktioner, materialer og installationer.

Dispositionsforslaget skal indeholde en vurdering og prioritering af relevante alternative muligheder. I dispositionsforslaget indgår tillige en redegørelse for de vigtigste økonomiske oplysninger, koordineret og samlet i et planlægningsbudget, samt en foreløbig tidsplan for projektering og udførelse.

Udarbejdelsen af dispositionsforslaget for Nyt SUND-bygningen påbegyndes i januar 2013. I november 2013 bliver det godkendt. Læs mere om det godkendte dispositionsforslag her.

Brugerindragelse i processen

Der har i dispositionsfasen for Nyt SUND været en massiv brugerinvolvering med kontakt mellem arkitekter og medarbejdere. Der har blandt andet være fokus på balancen mellem kontorer og uformelle mødeområder samt på løsninger i laboratorierne, der sikrer arbejdsmiljø og fleksibilitet. Se video om brugerinddragelsesprocessen nedenfor.

 

Totalrådgiver, bygherre og brugere mødes til dialog om udarbejdelsen af byggeprogrammet. Der skal udarbejdes et byggeprogram, som detaljeret skal afklare og formulere de krav og ønsker, som var beskrevet i konkurrenceprogrammet.

Involvering af brugere i brugergrupper er essentielt i byggeprogramfasen. Byggeprogrammet er et af de vigtigste dokumenter i en byggesag. Det er også udgangspunkt for det videre arbejde med dispositionsforslag.

Byggeprogramfasen for Nyt SUND påbegyndes i august 2012. Byggeprogrammet bliver godkendt den 16. januar 2013. 

Med særligt fokus på, hvordan de fysiske rammer bedst muligt kan understøtte fremtidens forskning og uddannelse på SUND, bliver brugs- og samarbejdsmønstre analyseret i samarbejde med konsulentfirmaet ZARK, som også laver en kortlægning af innovative studie- og forskningsmiljøer.

I alt 65 medarbejdere fra fortrinsvis SUND bidrager til undersøgelsen via i interviews, temadag og studietur. Resultaterne kan læses i rapporten Nyt SUND i SDU.

På baggrund af resultaterne fra rapporten bliver der givet en række anbefalinger til opdatering og præcisering af visionen, som er platform for byggeprogrammet.

Læs den opdaterede vision – Visionspapir 2012 - her

VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. Når et stort byggeri som Nyt OUH/SDU Nyt SUND skal planlægges og bygges, skal der være en VVM-undersøgelse. Sammen med en ændring af lokalplanen skal den ligge godkendt, inden byggeriet skydes i gang.

VVM-undersøgelsen i forhold til Nyt OUH/SDU Nyt SUND løb fra 2011 til 2014. Se den færdige redegørelse fra 2014 her.

Totalrådgiver Medic OUH udarbejder i efteråret 2011 en hovedtidsplan for Nyt SUND byggeprojektet.

Se hele hovedtidsplanen her (vær opmærksom på, at den er blevet revideret siden)

I september 2011 igangsættes de pilotprojekter, som blev formuleret på et seminar den 17. marts 2011 med deltagelse af 65 medarbejdere. Pilotprojekterne rækker frem mod det nye byggeri.

Den 28. juni 2011 offentliggøres den valgte totalrådgiver. Vinderen blev konsortiet Medic OUH, som består af følgende rådgivere samt en række underrådgivere:

 • KHR Arkitekter A/S
 • White Arkitekter A/S
 • White Arkitekter AB 
 • Dall & Lindhardtsen A/S
 • WSP Sverige
 • ABEKJ Rådgivende Ingeniører A/S
 • Oluf Jørgensen A/S

Læs efterskrift til dommerbetænkning efter afholdt udbud med forhandling her.

Den 1. februar 2011 udpeges tre vindere af arkitektkonkurrencen. Fra den 1. februar indtil sommeren 2011 forhandles der med vinderne med henblik på indgåelse af aftale med én rådgiver.

I samme periode forberedes byggeprogramfasen internt på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet med afholdelse af seminar for et udvalg af brugere og inspiratorer.

I perioden fra august 2010 til februar 2011 afvikles, på baggrund af det udarbejdede konkurrenceprogram, en arkitektkonkurrence med deltagelse af 6 prækvalificerede konsortier.

Dommerkomitéen, der bedømmer indkomne forslag, består af:

 • Fire repræsentanter for Nyt OUH (Regionsrådsformand Carl Holst, 1. næstformand Poul-Erik Svendsen, regionsrådsmedlem Stephanie Lose, regionsrådsmedlem Mette Valentin)
 • To fra UBST/SDU (vicedirektør Connie Barfod, rektor Jens Oddershede)
 • Tre fagdommere

Der udarbejdes et visionspapir med dekan Ole Skøtt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som pennefører. Det sker via direktionen, fakulteterne, bruger- og dialoggrupper og konferencer.

På baggrund af visioner og behov, praktiske og økonomiske muligheder samt input fra brugere via arbejdsgrupperne udarbejdes et konkurrenceprogram, som vil ligge klar til sommeren 2010.

Læs mere om brugergrupper og brugerinvolvering  i Nyt SUND-byggeriet her.

I november 2009 afholdes en konference for medarbejdere på SDU og OUH om visioner og strategiske muligheder for samarbejde mellem de to institutioner. Konferencen gav blandt andet input til  Fremtidsscenarie 2025.

Udgangspunkt for seminaret: Det nye Universitetshospital skal bygges syd for Campus Odense, og det nye SDU-byggeri skal forbinde det eksisterende campus med det Nyt OUH.

Læs mere om det overodnede projekt Nyt OUH/SDU her.

Nyt OUH/SDU

Nyt SUND-bygningen er SDUs del af Nyt OUH/SDU-projektet. Bygningen vil koble Nyt OUH med det eksisterende SDU på Campus Odense,

Læs mere om Nyt OUH/SDU-projektet her

Hvem skal flytte?

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets aktiviteter ved det eksisterende Odense Universitetshospital (i Winsløwparken) flyttes til Nyt SUND-bygningen på campusområdet. Det gælder følgende:

 • Institut for Molekylær Medicin
 • Institut for Sundhedstjenesteforskning
 • Klinisk Institut (sekretariat) – forskningsarealer er integreret i OUH/Nyt OUH
 • Institut for Regional Sundhedsforskning (sekretariat)
 • Retsmedicinsk Institut
 • Undervisningsfaciliteter
 • Fakultetssekretariatet

Nyt Sund-bygningen skal desuden også huse Institut for Psykologi og Afdeling for Anatomi. 

Some configuration is missing on the view [Image] Please, make sure the rendering is configured properly.
 • 'Image' rendering parameter should not be empty. Select 'More' -> 'Edit component properties' and make sure this property is set to relevant value.

Sidst opdateret: 17.12.2020