Skip to main content

Arkitektur og indretning

Nyt SUND viderefører den arkitektur og det materialevalg, som allerede kendes fra campus. Den fligede struktur med gårdhaver og udkig til omgivelserne forstærkes, mens materialer som den lyse beton, den rødbrune cortenstål og glaselementerne anvendes i en naturlig viderefortolkning af den eksisterende campusarkitektur.

Nyt SUND med letbanen til højre og det eksisterende SDU længst væk

Nyt SUND-bygningen er i tre etager, som generelt er placeret en etage over terræn med delvis parterreetage. Det giver mulighed for at etablere en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen og i øvrigt tillader passage under bygningen i dele af dens udstrækning.

Længdesnit nord-syd af Nyt SUND

  

Imellem bygningskroppene etableres gårdhaver med terrasser

Udendørs passager og stiforbindelser i terrænniveau på tværs af bygningsstrukturen skaber adgang til indre gårdrum og sikrer varierede kig til landskab og fredskov. Således skabes der sammenhæng fra naturen til bygningen, som er præget af transparens, adgang til lys og luft, arbejdspladser i et inspirerende miljø samt formelle og uformelle mødesteder.

Strukturen og indretningen i Nyt SUND-bygningen:

Nyt SUND kobler sig solidt til det eksisterende SDU med tre koblinger.

Stenten fra det eksisterende SDU fortsætter ned gennem Nyt SUND og bliver hovedpassagen gennem bygningen, der ligger ned gennem skoven og hen over Killerup Rende. Denne hovedpassage er benævnt Aksen.

Mod syd møder bygningen Nyt OUH i koblingszonen.

Koblingszonen har sin egen markante indgang lige syd for Killerup Rende, hvor også letbanen har et stop.

Går man op på første sal, træder man ind på Aksen, der strækker sig fra SDUs hovedindgang i nord til Nyt OUHs hovedindgang i  syd – i alt omkring 1,3 km. 

Luftperspektiv af Nyt SUND

Nyt SUND er overordnet udlagt i tre nord-sydgående spor fra SDU i nord til Nyt OUH i syd.

  • I sporet længts mod vest er der laboratorier.
  • I det midterste spor er der kontorarealer.
  • I sporet mod øst  er et gangforløb med undervisningslokaler, mødesteder og studiezoner.

Placering af funktioner i Nyt SUND

Gangforløbet ligger på første etage i niveau med Stenten på det eksisterende SDU. Herfra er der adgang til undervisningsfaciliteter på samme niveau og i stueetagen.

Kontorarealer og forskningsfaciliteter er finde på første og anden etage med Biomedicinsk Laboratorium og biobanken i stueetagen.


Fra øst mod vest er bygningen gennemskåret af en række tværgader, der forbinder de nord-sydgående bygningskroppe.

Med en række rumlige lommer med udsigt til den omgivende skov, giver tværgaderne mulighed for pause, studie- og mødeaktivitet på tværs af institutter og afdelinger.

Ved at placere disse tværgående opholdsområder som bindeled imellem kontorer, laboratorier og undervisningsarealer, understøttes den relationsorienterede arbejdskultur i universitetets forskningsmiljø.

En nær og daglig kontakt mellem studerende og forskere fremmes i de uformelle pause- og opholdszoner, som er placeret her.

Tværgang på Nyt SUND

Der etableres en ny hovedindgang til bygningen umiddelbart syd for det eksisterende SDU, Hovedindgang Stenten S.

Fra den nye forplads ved hovedindgangen ankommer man til et stort rum med to etager, hvor der i stueplan er direkte adgang til et stort auditorium.

En spatiøs trappe leder direkte op til bygningens hovedstrøg, Aksen, som forbinder alle arealer i Nyt SUND.

Herudover er der en vigtig indgang mod syd i koblingszonen, hvor Nyt SUND og Nyt OUH mødes, Hovedindgang Koblingen.

Her kommer man ind i et lyst og indbydende rum, hvor et stort gulv med opholdsmuligheder som øer på fladen opfordrer til, at man slår sig ned i en pause.

Fra Hovedindgang Koblingen er der adgang til et af Nyt SUNDs tre store undervisningsauditorier og Dialogen, som er et mindre auditorium til forskningsformidling.

Sidst opdateret: 07.12.2020