Skip to main content

Nyakkreditering

SDU blev i december 2014 institutionsakkrediteret. Institutionsakkrediteringen er gældende til og med 31. december 2020, og derfor skal SDU nyakkrediteres inden udgangen af 2020. Arbejdet med nyakkrediteringen vil overordnet set falde i følgende tre dele:

  • Klargøring af SDU til genakkreditering, herunder opfølgning på implementering af revidering af SDU’s kvalitetspolitik samt SDU’s akkrediteringsrapport 2014.
  • Udarbejdelse af overordnet procesplan samt projektbeskrivelse og -organisering for nyakkrediteringsprocessen.
  • Gennemførelse af nyakkrediteringsproces, herunder udarbejdelse af selvevalueringsrapport og institutionsbesøg.

For nærmere oplysninger kan du kontakte chef for Studieservice Annette Lund på mail alun@sdu.dk.


Tilbage til uddannelse og livslang læring