Universiteternes forhistorie

Universitetet er en europæisk opfindelse, og de ældste af dem stammer fra middelalderen. Verdens ældste universitet er det i Bologna, der blev grundlagt i 1088. Siden fulgte en række andre universiteter, særligt i Sydeuropa. Først i 1348 kom der et universitet i det tysksprogede område, idet den bøhmiske konge Karl 4. oprettede et universitet i Prag. Institutionen var opbygget med det parisiske universitet som forbillede og derfor inddelt i de fire klassiske fakulteter: teologi, jura, lægevidenskab og humaniora. Studenterne var opdelt i fire ”nationer”: bøhmiske, polske, bayerske og sachsiske.

I de følgende år er der noteret en lang række danske studerende i Prag, blandt dem den senere biskop i Odense, Tetze Podebusk, men i begyndelsen af 1400-årene blev universitetet splittet af indre stridigheder mellem de fire ”nationer”, og fra 1419 foretrak nordiske studerende at søge til det nyoprettede universitet i Rostock.

I middelalderen var Danmark et katolsk land, og oprettelsen af et universitet krævede derfor Pavens godkendelse. Allerede i 1419 havde Erik af Pommern fået pavelig tilladelse til at oprette et universitet, men planerne blev aldrig til noget. Under Christian 1.s rejse til Rom i 1474-75 blev emnet igen taget op, og i en bulle af 19. juni 1475 gav pave Sixtus 4. tilladelse til, at der kunne oprettes et universitet i København. Den officielle indvielse fandt sted 1. juni 1479 med deltagelse af kongen og biskoppen over Roskilde Stift, under hvilket København hørte.

Ifølge det nye universitets statutter, der svarede til andre europæiske universiteters, var det øverste organ lærerforsamlingen, congregatio universitatis, senere kendt som konsistorium, og den daglige ledelse lå hos rektor. Oprindeligt var der rektorvalg to gange om året, men allerede i 1487 gik man over til valgperioder på ét år.

Universitetet i København skulle i de næste mange århundreder forblive kongerigets eneste. Først i 1795 blev der fremsat tanker om at placere et universitet i den nuværende region Syddanmark, nemlig i Kolding. I første omgang blev det ikke til noget, men ideen blev genoptaget i 1840. Formålet var dels at gøre det lettere for jyderne at studere, dels var det et kultur- og sprogpolitisk modtræk mod det tysksprogede universitet i Kiel, som Gottorp-hertugen Christian Albrecht havde oprettet i 1665.

Først 80 år senere kom der atter gang i planerne for et universitet uden for København. I 1919 nedsatte regeringen en universitetskommission, der skulle tage stilling til placeringen af et universitet nr. 2 som aflastning for det i København. Både Sønderborg og Kolding blev bragt på banen som mulige placeringer, men udvalgets flertal pegede på Århus, hvor det nye universitet blev indviet i 1928.