Menu

Praksisudvalget

Praksisudvalget har som en af sine opgaver at afgive indstilling om konkrete sager, der vedrører brud på god videnskabelig praksis, herunder sager om egentlig videnskabelig uredelighed. Sidstnævnte hører under Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU). Hvis en sag bliver forelagt Praksisudvalget, og udvalget skønner, at sagen egentlig vedrører videnskabelig uredelighed, vil klager blive henvist til at tage sagen op over for UVVU.

Der er ikke nogen skarp grænse for, hvornår et brud på god videnskabelig praksis har karakter af egentlig videnskabelig uredelighed. Som tommelfingerregel kan man sige, at der foreligger videnskabelig uredelighed, hvis der er tale om forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelige praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt.

Udvalgets sammensætning:

Professor Erik Albæk (formand)
Institut for Statskundskab

Lektor Tønnes Bekker-Nielsen
Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

Professor Philippe Grandjean
Institut for Sundhedstjenesteforskning
- Miljømedicin

Professor Henrik Gordon Petersen
Mærsk McKinney Møller Instituttet
 
Professor Jesper Wengel
Kemisk Institut

Henvendelser til Praksisudvalget stiles til rektor Henrik Dam og sendes til:

Sekretær for Praksisudvalget
Sekretariatschef Jørgen Schou
Rektorsekretariatet
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

De nærmere regler om videnskabelig uredelig kan ses her: http://sdunet.dk/Vaerktoejer/love_regler_aftaler/Forskning/God-videnskabelig-praksis.aspx?contentlang=da og bekendtgørelsen kan hentes via: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123871.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies