Skip to main content

Odense Overvægtsprojekt

 

Nyhed i Odense Overvægtsprojekt

 

RICH og Odense Kommune har nu færdiggjort og udgivet en praksismanual omkring projektet. Manualen er anvendelig for sundheds- og forebyggelsesprofessionelle, som ønsker at igangsætte egne overvægtinterventioner. Manualen er primært tiltænkt den kommunale sektor.  

Praksismanualen kan findes HER

 

Baggrund

Meget få veldesignede randomiserede kontrollerede studier (RCT) er gennemført med det formål at belyse, hvorvidt det er muligt at reducere graden af overvægt og fedme blandt børn og unge, og de få studier som findes har ofte inkluderet stærkt selekterede grupper.

Projektet er en randomiseret kontrolleret undersøgelse, som inddrager børn fra 5. klasse fra Odense kommune, som af skolesundhedsplejersken blev målt til at være overvægtige ud fra aldersrelaterede BMI grænser. Børnene blev tilbudt at deltage i enten Fanø-kolonien eller Odense Overvægtsprojekt.

 

Formål

Det primære formål var at teste hypotesen: seks ugers deltagelse i intensiv camp samt efterfølgende 46 ugers opfølgende intervention hjemme hos familien var effektiv i forhold til reduktion i overvægt sammenlignet med en standard livsstilsintervention blandt 11-13-årige overvægtige og svært overvægtige børn. De sekundære formål var:

  • At teste effekten af intervention i forhold til risikofaktorer for hjertekarsygdomme
  • At teste effekten af intervention i forhold til udviklingen i motorik
  • At teste effekten af intervention i forhold til udviklingen i kognitiv funktion
  • At beskrive de pædagogiske metoder og på baggrund heraf udvikle en ”best practice” manual
  • At måle effekten på BMI 3-4 år efter baseline

 

Interventionen

Børnene deltog i seks ugers camp i dagtimerne (kl. 07.00 til kl. 20.30 alle ugens syv dage), hvor de blev involveret i motiverende fysiske udfoldelser og blev undervist i idræt, sundhed og adfærdskontrol. Alle aktiviteter og al undervisning blev planlagt og udført af trænede instruktører. Undervisning i fysisk aktivitet og idræt foregik i overvejende grad udenfor på grønne områder eller nære idrætsfaciliteter. Der var skemalagt tre timers fysisk aktivitet og idræt hver dag som var tilrettelagt med henblik på at styrke koordinering, kondition, muskelstyrke, samt fortroligheden i de fysiske og sportslige omgivelser.

Efter de seks ugers intervention blev en 46 ugers opfølgende familiebaseret intervention gennemført. Deltagerne og deres familier mødtes med en mindre gruppe af de andre deltagere og deres familier fire gange henover perioden. Sundhedsplejersker og instruktører fra campen faciliterede møderne. Emnerne til møderne omhandlede ”familiens daglige kost”, ”aktiv transport og idrætsdeltagelse”, ”vægtkontrol i familien” og ”netværk og støtte”.

Børn som deltog i standardinterventionen blev tilbudt en ugentlig fysisk aktivitets session (to timers varighed) over seks uger, og forældrene blev tilbudt en session omhandlende kost og fysisk aktivitet ledet af en diætist og træningsekspert.

Målinger

Det primære effektmål var BMI. Sekundære effektmål inkluderede: motorik, hofte og talje omkreds, blodtryk, blodglukose, insulin resistens (HOMA-IR), blodets indhold af triglycerider, HDL, LDL, insulin, adiponectin, ghrelin, leptin, c-reaktive protein, TNF-α, IL-6, APO proteiner (APO A1 og B), intima-media tykkelse i Arteria Carotis, heart rate variability, og kondition (direkte måling af maksimal iltoptagelses på cykelergometer). Fysisk aktivitet blev målt med accelerometer og kropskomposition blev målt ved DXA-skanning. Desuden måltes kognitiv funktion ved hjælp af kortlægning af processer omhandlende planlægning, opmærksomhed, samtidighed og rækkefølge.

 

Forskningsprojektet er dermed næsten gennemført. Der forventes, at blive samlet op på deltagerne når de har fået foretaget målinger af højde, vægt, talje- og livvide af sundhedsplejersken i 8. klasse.

 

Der var to Ph.d.-studerende tilknyttet projektet. Kristian Traberg Larsen, som undersøgte udviklingen af overvægt, risikofaktorer for hjerte-/karrelaterede sygdomme og motorik, og Tao Huang, som undersøgte interventionens effekt på kognitive funktionsevne og inflammatoriske markører.

 

Følgende artikler er indtil videre udgivet på baggrund af studiet:

 

  1. K. T. Larsen, T. Huang, N. C. Moller, L. B. Andersen, M. Ried-Larsen, Effectiveness of a one-year multi-component day-camp intervention for overweight children: study protocol of the Odense overweight intervention study (OOIS). BMC public health 14, 313 (2014).
  2. Huang T, Larsen KT, Jepsen JRM, Møller NC, Thorsen AK, Mortensen EL, Andersen LB, Effects of an obesity intervention program on cognitive function in children: A randomized controlled trial. Obesity (Silver Spring, Md.), (2015).
  3. Huang T, Larsen KT, Møller NC, Reid-Larsen M, Frandsen U, Andersen LB, Effects of a multi-component day camp intervention on inflammatory markers and adipokines in children: A randomized controlled trial. Preventive medicine, (2015).
  4. K. T. Larsen et al., A Multi-Component Day-Camp Weight-Loss Program Is Effective in Reducing BMI in Children after One Year: A Randomized Controlled Trial. PloS one 11, e0157182 (2016).
  5. K. T. Larsen et al., The effect of a multi-component camp-based weight-loss program on children’s motor skills and physical fitness: a randomized controlled trial. BMC pediatrics 16, 91 (2016).