Børnehaveprojektet, TOPS

Fysisk aktivitet blandt børnehavebørn i Odense.

I efteråret 2008 startede et sundheds- og tværvidenskabeligt forskningsprojekt, som undersøger ca. 650  5-6-årige børn (årgang 2003) og de børnehaver, de går i i Odense Kommune.

Formål

Det overordnede formål er at undersøge, hvad der kan understøtte en positiv udvikling i forhold til børns trivsel og sundhed, og i den forbindelse finde veje til forebyggelse af problemer, der er relateret til en uhensigtsmæssig livsstil i børneinstitutioner.

Der gennemføres studier i 43 repræsentativt udvalgte børnehaver i Odense Kommune. Udover  at bestemme hvilke faktorer der har betydning for børns fysiske aktivitet og deres trivsel, undersøges, hvordan børnehavers pædagogiske grundlag og aktiviteter i hverdagen har indflydelse på børnenes sociale og kognitive udviklingsmuligheder.

Projektansvarlige

Projektet gennemføres af ansatte og ph.d. studerende ved Center for Forskning i Børns Sundhed, RICH (Research in Childhood Health), Syddansk Universitet. Centerleder, lektor Karsten Froberg, er projektansvarlig.

Tidsplan

Projektet startede i august 2008 og forventes afsluttet i løbet af 2012 og 2013. I det første år er de involverede 43 børnehaver blevet besøgt, og forskellige typer data er blevet indsamlet.

Hvad er blevet indsamlet?

  1. Alle deltagende børnehaver er blevet screenet for at undersøge kvaliteten af de sociale og materielle rammer for børns udvikling og læring i børnehaver, med særlig fokus på børns muligheder for at være fysisk aktive.
  2. Forældrene til de deltagende 5-årige børn har udfyldt i alt to spørgeskemaer. Ét spørgeskema med spørgsmål om deres børns trivsel og et andet spørgeskema om barnets helbred, boligforhold og interesser samt forældrenes fysiske aktivitetsniveau, uddannelse, erhverv, økonomi og helbred.
  3. Personalet i alle børnehaver har ligeledes udfyldt et spørgeskema om deres fysiske aktivitetsniveau, uddannelse, pædagogiske overvejelser, deltagelse i og planlægning af aktiviteter/ture i naturen, osv.
  4. Børnenes højde, vægt og taljeomkreds er blevet målt.
  5. Der er blevet lavet motoriske test med alle børn ved anvendelse af Körper Koordinationstest für Kinder (KTK) og dele af movement ABC-2 testen. KTK indeholder baglæns balancegang, hink over skumklodser, sidehop på måtte, og sidelæns pladeforflytninger. De udvalgte test fra movement-ABC-2 testen er: Lægge penge i en sparebøsse, gribe en ærtepose, kaste en ærtepose og ramme en måtte samt statisk balance på et ben.
  6. Aktivitetsmønsteret hos de 5-årige børn, og det personale som er knyttet til aldersgruppen, er blevet målt i en uge ved hjælp af bevægelsessensorer, som registrerer aktivitet og aktiviteters intensitet.
  7. Der er foretaget areal opmålinger i børnehusene, samt registreringer af udendørsmiljøet, herunder antal stationære og flytbare legefaciliteter på legepladsen.
  8. Nogle udvalgte børnehaver har haft besøg af projektmedarbejdere i længere tid, hvor der er blevet gennemført omfattende observationer af en almindelig dagligdag i børnehaven, interviews med både pædagoger og udvalgte børn om deres trivsel samt videooptagelser af børnenes aktiviteter i dagligdagen.

Hvem er forskerne?

Forskerne i projektet har forskellige delprojekter og fokusområder. De samarbejder om at gennemføre projektet for at indhente så megen tværfaglig viden som mulig.

· Fysisk aktivitet og motorik, herunder overvægt og fedme bliver undersøgt ud fra et idræts- og naturvidenskabeligt perspektiv af Line Grønholt Olesen

· De pædagogiske processer og børns udviklingsmuligheder undersøges ud fra et pædagogisk og psykologisk perspektiv af Hanne Værum Sørensen

· Trivsel og pædagogisk kropskultur undersøges ud fra et sundhedsvidenskabeligt og antropologisk perspektiv af Anette Boye Koch

Motivation

I Danmark tilbringer 3-6årige børn en stor del af deres hverdag i et dagtilbud, som derved er rammen om en vigtig samfundsmæssig opgave, der har betydning for barnets sundhed og familiens trivsel her og nu, og på lang sigt for barnets udvikling og sundhed.

Pædagogerne har ansvar for at skabe et pædagogisk rum, der er kendetegnet ved engagement, interesse, støtte, vejledning, tryghed og omsorg, og hvor barnet kan skabe egne positive erfaringer.

Pædagogerne har også til opgave at sikre alsidige tilbud om bevægelse med den hensigt at motivere børn til fysisk aktivitet og skabe et miljø og en sundhedskultur, der understøtter sunde vaner og befordrer trivsel.

Fra politisk side er der i disse år sat særlig fokus på børns sundhed, kost og bevægelsesvaner, også i Odense Kommune. Dette er sket på et tidspunkt, hvor der samtidig har været og stadig er en massiv medieomtale af sundhedsproblemer som følge af overvægt og inaktivitet, og der er samtidig indført et lovkrav om læreplaner i dagtilbud for børn.

Dagtilbuddet og de ansatte har en så væsentlig og grundlæggende betydning for børns tidlige udvikling og bevægelsesvaner i samspil med andre, og dermed også for deres sundhed og trivsel, at der aktuelt og på længere sigt er et påtrængende behov for at få undersøgt og beskrevet, hvad det er for rammer børn tilbydes, og hvad der foregår indenfor disse rammer.

Pædagoger, børn og forældre

Projektets gennemførelse er afhængigt af familiernes, børnenes og de ansattes velvilje til at lade os se med på, hvad der foregår i deres hverdagsliv samt svare på spørgsmål. Projektmedarbejderne har bestræbt sig på at være til mindst mulig gene for børn og personale. Vi har oplevet stor imødekommenhed og interesse i børnehaverne og er taknemmelige for den store opbakning, der har været til projektet fra børn, forældre og personale.

Der er ikke tidligere lavet tilsvarende undersøgelser indenfor småbørnsområdet, så vi håber, at de resultater vi indsamler, kan være med til at skabe ny viden om, hvad der skal til, for at danske børn har så gode vilkår som muligt.

Resultater

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvad der betyder noget for børns sundhed og trivsel, og kan medvirke til formulering af retningslinjer for forebyggende sundhedsarbejde for børn og for sundhedsfremmende initiativer i daginstitutionen.

Resultaterne vil blive formidlet til det pædagogiske fagområde, dels skriftligt ved udformning af bøger/rapporter, dels mundtligt gennem deltagelse i kurser og konferencer samt på pædagogiske grund-, efter- og videreuddannelser. Offentliggørelse af forskningsresultaterne vil tillige ske på nationale og internationale konferencer samt i videnskabelige tidsskrifter og fagblade. I offentliggørelsen af resultaterne fra dette projekt, vil de deltagende institutioner, personalet, børnene og deres forældre blive anonymiseret.

Link til publicerede artikler kan findes øverst på denne side.

Finansiering

Projektet modtager pt. økonomisk støtte fra SDU og TrygFonden. Børne- og Ungdoms- Pædagogernes Landsforbund (BUPL) støtter endvidere projektet med økonomiske midler sammen med Odense Kommune, VIA University College (Pædagoguddannelsen Jydsk og Pædagoguddannelsen Peter Sabroe) og det nationale Videncenter for Sundhed, Kost og Motion (KOSMOS).

Information og nyhedsbreve

Forud for de enkelte delelementer i projektet er forældre og personale blevet informeret om de konkrete undersøgelsesaktiviteter, som de forventedes at deltage i. Hvor det har været påkrævet i forløbet, er der blevet indhentet skriftlige tilsagn fra forældre.

Resultaterne af børnenes personlige undersøgelser bliver behandlet fortroligt, og ingen andre end børnene og deres forældre kan få indsigt heri.

 

Projektleder og assisterende projektleder:

Lektor Karsten Froberg, e-mail: kfroberg@health.sdu.dk, tlf. 6550 3457. Mobil 60113457

Adjunkt Peter Lund Kristensen, e-mail: plkristensen@health.sdu.dk. Mobil 61787949

Projektansvarlige ph.d.-studerende ved Institut for Idræt og Biomekanik:

Syddansk Universitet; Odense

- Anette Boye Koch, e-mail: abk@viauc.dk, tlf: 6061 0710

- Hanne Værum Sørensen, e-mail: hsor@viauc.dk, tlf. 6011 0744

- Line Grønholt Olesen, e-mail: lgolesen@health.sdu.dk, tlf. 4068 0997