Ballerup Tårnby projektet

Ballerup-Tårnby projektet/ Copenhagen School Child Intervention Study (CoSCIS)

I 2001 begyndte et tværvidenskabeligt forskningsprojekt under navnet Copenhagen School Child Intervention Study (CoSCIS).

CoSCIS har til formål at undersøge, hvilken betydning en fordobling af timetallet i idræt samt sundhedsundervisning har for børnene med hensyn til fysisk og psykisk sundhed, samt motorik og trivsel:

 • Hvilke fysiske, psykiske og sociale forhold virker sundhedsfremmende eller -skadende.
 • Hvordan kan sundhedstilstanden forbedres gennem en kvalitativ forbedring og kvantitativ forøgelse af den fysiske aktivitet og sundhedsundervisningen.
 • Hvordan integreres sundhedsfremme bedst muligt i et samarbejde mellem kommune, skole og forskningsinstitutioner.

Interventionen i Ballerup Kommune bestod af:

 • Forøgelse af idrætstimetallet fra børnehaveklassen (bh. kl.) til 3. kl. fra 2 til 4 lektioner/uge samt lektioner i sundhedsundervisning.
 • Efteruddannelse af kommunens idrætslærere.
 • Fornyelse af idræts- og legefaciliteter på interventionsskolerne.

Kastrup-Tårnby Kommune fungerer som kontrolgruppe.

Projektet har fulgt en årgang af børn fra de to kommuner, fra de startede i børnehaveklassen. De første målinger, baselinemålingerne, foregik i 2001/2002. Første opfølgningsrunde foregik mens børnene gik i 3. klasse i 2004/2005 og anden opfølgning da børnene gik i 7. klasse i 2008.

Hidtil offentliggjorte resultater fra CoSCIS har bl.a. vist:

                

 • at der ikke ses en ”cluster effekt” i risikofaktorer hos børnene i 6-års alderen, men at denne er meget tydelig i 9-års alderen

 

 • at forskellen mellem interventions kommune og kontrolkommune i udviklingen af de målte parametre var små eller ikke eksisterende efter 3 års intervention. Vi fandt en signifikant bedre udvikling i interventionsgruppen i udviklingen af værdier for faste glukose, talje-hofte ratio og diastolisk blodtryk. Drengene i interventionsgruppen havde desuden signifikant bedre ændringer i insulin niveauer end drengene i kontrolgruppen.

 

 • at denne positive udvikling ikke gør sig gældende for gruppen af overvægtige børn, hvor man ikke ser forskel på interventions- og kontrolgruppe.

 

 • at pigerne fra interventionskommunen havde en større stigning i knogle mineralindhold i underarmen i forhold til pigerne fra kontrolgruppen. Der var ikke forskel på drengene.

 

 • at der er store kønsforskelle på bl.a. kropssammensætning og fysisk form, hvor pigerne allerede i 6- års års  alderen har større hudfoldstykkelse end drengene (men ikke højere BMI), samt lavere aktivitet og dårligere kondition. Derimod havde pigerne en signifikant bedre insulinfølsomhed end drengene.

 

 • Ved en opdeling af 3. Klasses børnene i kvartiler relateret til deres hjerte-karsygdoms (CVD) risikoprofil (summeret CVD risikofaktor Score) ses ved en sammenligning af den højeste og den laveste risiko kvartil en signifikant forskel på alle traditionelle risikofaktorer og C-reactive protein (CRP). derimod fandt vi ingen eller små forskelle mellem grupperne på faste glukose niveau, interleukin-6 (IL-6) og tumor necrosis faktor α (TNF-α).

 

 • For samme kvartiler sås stærke associationer mellem fysisk form, fedme og CVD risiko score, men ingen associationer mellem disse variable og TNF α og IL-6. CPR var associeret med fysisk form, fedme og CVD risiko score, men kun svagt med IL-6.

Resultaterne fra den anden opfølgningsrunde, der skal undersøge langtidseffekterne af interventionen er endnu ikke færdigt analyserede.

Kontaktperson: Lars Bo Andersen & Anna Bugge

Link til rapport om CoSCIS udgivet af Sundhedsstyrrelsen