Skip to main content

Prøven i Teoretisk Pædagogikum

Teoretisk Pædagogikum afsluttes med en skriflig prøve, der afholdes én gang årligt ved slutningen af skoleåret, når modulerne i teoretisk pædagogikum er gennemført, og praktisk pædagogikum er bestået, jf. Vejledningen til pædagogikumbekendtgørelsen.


I nedenstående beskrives det, hvordan rammerne og proceduren omkring prøven i maj 2023 er:

I
ndstilling til prøven
En kandidat er automatisk indstillet til prøven, såfremt kandidaten ikke har fravær, der overstiger grænsen for at kunne blive indstillet. I dette tilfælde går Pædagogikumsekretariatet i dialog med skolen herom.

Indmelding af valg af fag (marts)
Skolen bedes angive, hvilket fag, kandidaten skriver sin prøve i dette link. Deadline for indmelding af fag er 26. marts 2023.

Censurplan (maj)
Pædagogikumsekretariatet sender en oversigt til skolen med oplysning om, hvilke censorer, der skal bedømme de enkelte opgaver.

Deadline for kandidatens indsendelse af opgave (maj)
Den 17. maj 2023 kl. 12.00 er sidste frist for kandidaten til at aflevere sin opgave sammen med forblad og et udskrift af temaet . Kandidaten skal aflevere sin besvarelse i 1 eksemplar på dette link: https://nextcloud.sdu.dk/index.php/s/XFYS6MrtfpXyDzz. Kodeord for opload er: TPPrøven2023
Herefter videresender vi besvarelsen til de pågældende censorer.

Skolens
rektor kan i særlige tilfælde (sygdom etc.) udsætte kandidatens aflevering med op til to dage. Dette sker med orientering til Pædagogikumsekretariatet.

Deadline for karaktergivning (juni)
Censur skal være afsluttet fredag den 16. juni 2023. Censorerne melder de enkelte karakterer direkte ind til Pædagogikumsekretariatet. Herefter offentliggør Pædagogikumsekretariatet karakteren gennem karakterbeviset til skolen. Se næste punkt.


Offentliggørelse af karakter (juni)
Pædagogikumsekretariatet sender et karakterbevis for hver kandidat til den pågældende skoles e-boks senest den 23. juni 2023.

Klage over prøven
Såfremt kandidaten mener, at der har været uregelmæssigheder i forbindelse med af-viklingen af prøven i Teoretisk Pædagogikum, eller at der er sket fejl ved bedømmelsen af besvarelsen, kan kandidaten klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, jf. § 13. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal indsendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Kontor for Gymnasier, senest to uger efter, at bedømmelsen er offentlig- gjort.

Syge- og reeksamen
Pædagogikumsekretariatet kontakter den pågældende skole, såfremt en kandidat er dumpet prøven. Tilmelding til re- og sygeeksamen aftales mellem Pædagogikumsekretariatet og skolen.

Pædagogikumbeviset

Udtalelsen og bevis for undervisningskompetence udarbejdes fortsat af skolen og skabeloner til disse dokumenter hentes fortsat fra UVM’s hjemmeside.

Spørgsmål?
Hvis der er spørgsmål til prøven, kan disse rettes til Pædagogikumsekretariatet via mail: paedagogikum@sdu.dk eller telefon: 6550 2280.

Skoleår 2022-23:
Tema 1: Samarbejde om læring
Tema 2: Fag og bæredygtighed

Skoleår 2021-22:
Tema 1: Medborgerskab og mangfoldighed
Tema 2: Spil og læring

Skoleår 2020-21:
Tema 1: Virtuel undervisning
Tema 2: Multimodale elevproduktioner

Skoleår 2019-20:
Tema 1: Læring gennem læremidler
Tema 2: Faglige og sociale overgange


 • Opgavetemaerne formuleres af en opgavekommission og udmeldes ved skoleårets start. Temaerne kan downloades fra denne side
 • Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der står for opgaven
 • Der er afsat 37 arbejdstimer til opgaven

  Kandidaten vælger blandt de udmeldte temaer i det skoleår, opgaven skrives. Afbrydes kandidatens pædagogikumforløb midlertidigt, fx pga. barsel eller sygdom, hvorved forløbet kommer til at strække sig over to skoleår, kan kandidaten vælge at skrive opgave i Teoretisk Pædagogikum i de emner, der udmeldes i det år, forløbet er påbegyndt, eller i de emner der udmeldes i det andet år. Det væsentlige er, at kandidaten kan anvende den allerede indsamlede empiri, hvis kandidaten ønsker det. Kandidaten skal afkrydse, hvilket års tema, der er valgt, på prøvens forblad.

Indstilling til prøven sker to gange pr. år. Enten ved den ordinære prøve i maj eller ved re-/sygeeksamen i september.

Skolen indmelder kandidatens valg af fag til prøven i 2023 via dette link.

Opgavebesvarelsens tekst skal have omfang af 15-20 normalsider á 2400 anslag MED mellemrum (dvs. max. 48000 anslag i alt; illustrationer, tabeller, bilag, litteraturliste, fodnoter med mere tæller ikke med i anslagstallet). Opgaven bedømmes efter 7-trins-skalaen. Se i øvrigt studieordningen.

Husk at vedlægge forbladet som forside til besvarelsen.

Forbladet til hhv. ordinær prøvetermin og syge- og reeksamen for skoleår 22/23 skal vedlægges opgavebesvarelsen sammen med temaet.

Prøven i maj 2023:

Kandidaten afleverer sin besvarelse  i 1 eksemplar den 17. maj kl. 12.00 på dette link: https://nextcloud.sdu.dk/index.php/s/XFYS6MrtfpXyDzz.

Vi sender herefter besvarelserne videre til de pågældende censorer.

Opload fungerer således:
 
 1. Indsæt ovennævnte link i din browser og indtast kodeordet TPPrøven2023
 2. Klik på knappen 'Select or drop files' og vælg din besvarelse (gemt som Fornavn_Efternavn)
 3. Din opgave er oploadet og modtaget hos os, når der i browseren står "Uploaded files:".  Du modtager ikke nogen anden kvittering end det, du ser på skærmbilledet

Censorerne melder de enkelte karakterer direkte ind til Pædagogikumsekretariatet. Herefter sender Pædagogikumsekretariatet kandidatens karakterbevis til skolens E-boks. 

Hvis man vil klage over prøven, gælder følgende:

 • klagen skal være skriftlig og begrundet, med nøje angivelse af de faktiske omstændigheder, som efter klagers mening bør begrunde en imødekommende afgørelse
 • klagen indgives senest 14 dage efter, bedømmelsen er offentliggjort
 • klagen sendes til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Gymnasiekontoret ved mail til chefkonsulent Trine Rhein-Knudsen

Der kan klages over:

 • retlige forhold
 • eksaminationsgrundlaget, herunder opgaven og dens forhold til uddannelsens mål og krav
 • prøveforløbet
 • bedømmelsen

Man skal være opmærksom på, at en klage over bedømmelsen kan resultere i en lavere karakter.

Hvis en kandidat er syg til ordinær eksamenstermin, skal skolen meddele Pædagogikumsekretariatet dette på paedagogikum@sdu.dk. Kandidaten indstilles derefter til re- og sygeeksamensterminen med mindre andet er aftalt. Rektor kan dog udsætte aflevering af prøven med op til to dage, og dette skal meddeles pædagogikumsekretariatet af hensyn til de allokerede censorer.  

Re- og sygeeksamen for prøven i maj 2023, skal være afleveret inden den 30. september 2023. 


 

Sidst opdateret: 16.05.2023