Skip to main content

Mastermodulet Uddannelsesledelse i praksis – personligt lederskab i ungdomsuddannelserne

Uddannelsen Uddannelsesledelse i praksis – personligt lederskab i ungdomsuddannelserne er bygget op over fire seminarer, som hver tematiserer et perspektiv på ledelse i ungdomsuddannelserne, som du vil genkende fra din dagligdag, og hvor teoretiske og analytiske vinkler på din ledelsesidentitet og opgaver ud fra dette perspektiv vil øge din forståelse af hverdagen og styrke dine evner til at træffe gode valg. Undervisningen forestås i fællesskab af forskere inden for ungdomsuddannelsesfeltet og af rektorer/direktører fra de forskellige ungdomsuddannelsessektorer, der har stor ledelsespraktisk indsigt og erfaring.

Uddannelsen fokuserer på både teoretiske og praktiske aspekter af det aktuelle krydspres på ungdomsuddannelserne og den ledelsesmæssige opgave, der følger med. Du udfordres til at reflektere over din ledelsespraksis og øver dig i at indtage og være på ”træningsbanen” i dit personlige lederskab.

 

Seminar 1 – Ledelse i et organisationsperspektiv

Indhold: På første seminar arbejder vi med ledelse i forskellige typer af organisationer for at øge forståelsen og håndteringen af de særlige problemstillinger, der gælder for offentlig ledelse og ledelse af ungdomsuddannelser. Vi arbejder med teorier og teoridannelser, der giver bud på håndtering af dilemmaer og paradokser i sådanne organisationer, og sætter disse i spil ift. erfaringer fra hverdagen.

Undersøgelse: Du undersøger en central ledelsesmæssig udfordring, hvor du oplever at blive mødt med og skulle prioritere ift. modsatrettede krav til din lederrolle

Refleksion: På baggrund af din undersøgelse og informeret af teorien arbejder du med dit personlige lederskab i dagligdagen, og du overvejer forskellige strategier og udviklingsmuligheder.

 

Seminar 2 – Ledelse i et styringsperspektiv

Indhold: På dette seminar arbejder vi med ledelsesrollen mellem styring og selvledelse – hvor styring refererer til fx krav om at sætte en retning og skabe en udvikling på baggrund af nøgletal, mens selvledelse tematiserer de alment gældende forventninger om, at lærere i deres egenskab af højtuddannede medarbejdere i vidt omfang kan og må lede sig selv?

Undersøgelse: Du undersøger, hvordan skolens elever, lærere og ledere oplever og forventer balancen mellem styring og selvledelse når det gælder et centralt udviklingsspor på din skole vedr. f.eks. dannelse, faglighed, læring.

Refleksion: På baggrund af data fra undersøgelsessporet og teori fra indholdssporet arbejder vi med din rolle i forhold til at skabe retning blandt de forskelligrettede opfattelser på skolen.

 

Seminar 3 – Ledelse i et forandringsperspektiv

Indhold: I undervisningen beskæftiger vi os med kvalitetsarbejde. Vi lader os informere af teori om forandring, taler om forskellen på implementering og udvikling og i den forbindelse om projektledet udvikling og hvordan forandring sætter det personlige lederskab i spil.

Undersøgelse: Her undersøger du konkrete forandringsinitiativer på din skole, hvad der er værdien i dem på kortere og længere sigt og kravene, de stiller til dit eller din kollegas personlige lederskab.

Refleksion: På baggrund af undersøgelsen og det indhold, vi har diskutere, overvejer du og får du sparring på din rolle som leder i forandringsprocesser. Du arbejder samtidig med at formulere opmærksomhedspunkter ift. fremtidige forandringsinitiativer

 

Seminar 4 – Ledelse i et medarbejderperspektiv

Indhold: Vi arbejder med ledelse og kommunikation i forskellige sammenhænge såsom MUS/GRUS, teamledelse, coaching mm., hvor vi finder inspiration fra teorier om narrativ ledelse, motivationsteori og psykodynamisk teori.

Undersøgelse: Du afprøver forskellige samtaleteknikker og analyserer dig frem til fordele og ulemper ved de forskellige teknikker, som efterfølgende diskuteres på kurset.

Refleksion: På baggrund af øvelserne og ved hjælp af teorien arbejder du med, hvordan dine ledelses- og kommunikationsopgaver i forskellige sammenhænge spiller sammen med dit personlige lederskab, hvilke samtaleteknikker du finder dig godt tilpas med, og hvordan du fremtidigt kan finde den form, der fungerer i forskellige sammenhænge.

 

Seminar 5 – Eksamensseminar (særlig tilmelding)

Seminaret er et tilvalg for dem, der afslutter forløbet med eksamen. Du vælger en problemstilling med fokus på det personlige lederskab fra ét eller flere af forløbets seminarer, som du arbejder videre med ud fra praktiske erfaringer, undersøgelser og teoretiske vikler. På seminaret får du sparring, og vi arbejder med den synopsis, der skal afleveres inden en afsluttende mundtlig eksamen.

Eksamen udløser 15 ECTS, der kan give merit for modul 2 på ledelseslinjen på Master i Gymnasiepædagogik.

Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse

  • Universitetsparken 1
  • Kolding - DK-6000
  • Telefon: +45 6550 1575

Sidst opdateret: 28.11.2022