Forskningsenheden for Rehabilitering

I Rehabiliteringsafdelingen på OUH indgår forskning som en integreret del af afdelingens aktiviteter på lige fod med patientbehandling, uddannelse og undervisning, hvor den evidensbaserede tilgang er i fokus. Forskning i Rehabiliteringsafdelingen foregår i tværprofessionelt samarbejde med kliniske afdelinger på OUH, tværregionalt og tværsektorielt, der hvor rehabilitering er en del af det daglige tilbud.

Forskningsenheden for Rehabilitering er en del af Rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH), hvor ergoterapeuter og fysioterapeuter er ansatte i en tværgående klinisk afdeling. Forskningsenheden hører under Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU). Forskningsenheden har et formaliseret forskningssamarbejde med University College Lillebælt (UCL), der åbner op for forskning i den kommunale sektor som et særligt fokusområde.

Forskningsenheden for Rehabilitering fokuserer på inddragelse af patienter i forskningsprocessen, og på forskning i personcentreret rehabilitering, herunder behovsvurdering/-screening. Forskningsprojekter vil tage sigte på, at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv med bedst mulig funktionsevne. Såvel forskning som implementering af forskningsbaseret viden vil i høj grad have et tværfagligt og tværsektorielt sigte.  Endeligt understøtter Forskningsenheden for Rehabilitering OUH’s højtspecialiserede praksis på områder, hvor rehabiliteringsforskning vil kunne styrke denne.

 

I forskningsenheden er der tilknyttet lektorer, adjunkt/post doc, gæsteforskere og ph.d. studerende. Endvidere er der tilknyttet en adjungeret professor fra Karolinska Institut i Stockholm. Vi samarbejder med flere institutter og afdelinger under UCL, SDU og OUH og har herudover samarbejdspartnere nationalt og internationalt herunder Baltic Network (Universitær samarbejde på tværs af Østersøregionen).