Skip to main content

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Forskningsenheden er hjemmehørende i Nuklearmedicinsk Afdeling (NMA), Odense Universitetshospital (OUH) og beskæftiger sig med forskning og udvikling (FoU) inden for det klinisk fysiologisk/nuklearmedicinske fagområde med det formål at medvirke til øget sygdomsforståelse og en mere rationel og markant forbedret patientbehandling. Enheden driver basal og klinisk forskning af høj kvalitet, alene samt i høj grad i samarbejde med kliniske hospitalsafdelinger og afdelinger og centre ved Syddansk Universitet (SDU) samt nationale og internationale partnere.

I sin forskning udnytter NMA i stort omfang apparatur og udstyr, som også anvendes til funktionsdiagnostiske undersøgelser og molekylær billeddiagnostik i den daglige rutine, hvor fagområdet betjener de fleste afdelinger på OUH inkl. Svendborg Sygehus og afdelinger på Region Syddanmarks øvrige sygehuse foruden mange speciallæger og alment praktiserende læger i hele regionen. Det overordnede princip er, at enhver patient, som undersøges, er kandidat til at indgå i et eller flere forskningsprojekter til gavn for patienten selv, andre patienter og samfundet som helhed.

Enheden betjener sig af bl.a. følgende billeddannende og ikke-billeddannende udstyr og faciliteter: 8 gammakameraer, 2 SPECT/CT, 5 PET/CT, og 1 PET/MR-skanner, 2 cyklotroner, radiofarmaceutiske og radiokemiske laboratorier, m.v. Afdelingen har eget cellelaboratorium til undersøgelse af cellers optagelse og reaktion på diagnostiske og terapeutiske radiofarmaka. I samarbejde med Biomedicinsk Laboratorium, SDU, foretages forsøg på grise og desuden undersøgelser hos mus, rotter, fisk og andre dyrearter, vha. en dedikeret PET/CT/SPECT-skanner, der udgør et element i Danish Molecular Bioimaging Center (DaMBIC) ved SDU.

Enheden har i disse år fokus på forskning inden for især følgende hovedområder: PET/MR, Cancer, Hjerne-, Hjerte- og specielle sygdomsgrupper samt målsøgende radioisotopterapi af cancer med anvendelse af især Auger-elektron emitterende isotoper. Forskningens mål og omfang ændres og justeres løbende i takt med opnåede resultater og i samklang med nyttig ny viden formidlet fra ind- og udland. Al forskning i afdelingens udføres med sigte på forbedret patientbehandling, uanset om der er tale om undersøgelse af specifikke atomer og isotoper, nye radiokemiske forbindelser eller cellers opførsel og reaktion på intervention.

Langt størstedelen af afdelingens forskning er klinisk forskning udført direkte hos patienter – og til sammenligning undertiden også raske kontrolpersoner – inden for de fleste organer: hjerne, kirtler, lunger, hjerte, lever-milt, binyrer, nyrer og urinveje, tarme, blod, muskler, knogler og led samt mere overordnet inden for hjerne-, hjerte-kar- og kræftsygdomme, bevægeapparatet og sygdomme, der skyldes infektion/inflammation, endvidere forhøjet blodtryk, sukkersyge, systemsygdomme, etc.

Forskningsområdet har muligheder som næsten ingen andre, idet PET/CT og PET/MR giver mulighed for at følge molekylers vej og funktion i organismen. Det betyder, at man i én og samme undersøgelse kan konstatere, (1) om en sygdom er til stede i kroppen eller ej, (2) hvor i kroppen den findes, (3) hvor udbredt og (4) hvor alvorlig, den er. Ved gentagne undersøgelser kan man konstatere, (5) i hvor høj grad og hvor hurtigt, en behandling er virksom eller ej samt (6) om sygdommen er borte, holder sig i ro eller er kommet igen. Alt sammen noget, ingen andre teknikker kan matche, og som – anvendt strategisk – har enorm betydning for patient og samfund.

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi for Nuklearmedicinsk Afdeling - 2018 - 2022

Forskningsstrategi for Nuklearmedicinsk Afdeling