Klinisk Anæstesi

Pia Dybdal. Børns oplevelse af nye adspredelsesformer i opvågningsforløbet. 

Jannie Bisgaard, Anders Gadegaard Jensen. Krystalloid versus kolloid til målrettet hæmodynamisk optimering ved større abdominal cancerkirurgi.

 

Jan Herzog, Michael Schou, Anders Gadegaard Jensen, Peiman Poornoroozy. Randomiseret, dobbeltblindet, prospektivt, placebo-kontrolleret undersøgelse af effekten af intravenøs lidokain infusion for postoperativ smertebehandling og tarmfunktion ved robot-assisteret laparoskopisk colonkirurgi.                                        

Cheme Andersen, Niels Erikstrup Clausen, Anders Gadegaard Jensen. Postoperativ smerte, kvalme og forbrug af opioider efter cystektomi – et observationsstudie                                     

Kenneth Meyer Jensen. GAS-ART. GDT in Urgent Abdominal Surgery. A Randomized Clinical Trial.      

 

Jakob Oxlund, Anders Hedegaard Clausen, Marlene Pall. Interscalener blokade i forbindelse med skulderkirurgi, en sammenligning mellem to doserings regimer: Fast intermitterende bolus injektion med mulighed for PCA (Patient controlled administration) vs. kontinuerlig infusion med mulighed for PCA.

Joachim Torp Hoffmann-Petersen, Henrik Berg. Hæmodynamiske forandringer ved bedøvelse i bugleje hos patienter med BMI over 30 – vurderet ved transøsofageal ultralyd.

 

Jimmy Højberg Holm, Claus Andersen. Undersøgelse af behovet for supplerende epidural smertebehandling ved video-assisteret thoraxkirurgi.

Rico Schou. Center TBI       

Jesper Broesby. Diagnostisk værdi af kontinuerlig EEG (cEEG) ved patienter med akut bevidsthedssvækkelse.