Skip to main content

Fonde og finansiering

Fonde og finansiering

Alfred Benzon Fonden indkalder ansøgninger til et-, to- eller treårige projekter til patientnær forskning med fokus på udvikling eller implementering af nye eller forbedrede behandlinger og/eller procedurer.

Hvem kan søge?

Virkemidlet retter sig mod læger på danske sygehuse og farmaceuter, der samarbejder med kliniske og patientnære miljøer. Såvel etablerede som unge forskningsledere kan søge.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges støtte til egen løn (frikøb) eller til frikøb/ansættelse af projektlæger, -sygeplejersker og -farmaceuter samt til lægemidler, diagnostiske procedurer eller mindre apparatur, der indgår som en del af projektet.

Støtte

Alfred Benzon Fonden udbyder i alt DKK 20 mio. kr. til et mindre antal et-, to- eller treårige projekter. Der kan søges op til 4,5 mio. kr. (op til 1,5 mio. kr. pr. budgetår).

Ansøgningsproces

Ansøgningsproceduren gennemføres i to faser.

Fase 1:

I den første fase indsendes en kort (1 A4-side) interessetilkendegivelse med en beskrivelse af baggrund, formål og den kliniske betydning af projektet samt hvem eller hvad, der søges midler til. Interessetilkendegivelsen vedlægges et kort CV (1 A4-side) for hovedansøger.

Dokumentet skal uploades i fondens ansøgningssystem: www.manuscriptmanager.net/abf

Deadline fase 1:

1. juni 2022 kl. 12.00

Ansøgninger, der ikke opfylder de formelle krav vil ikke blive behandlet. 

Fase 2:

Bestyrelsen udvælger 4-6 ansøgninger, som inviteres til at udforme en udvidet projektbeskrivelse, hvorefter hovedansøgeren for disse 4-6 ansøgninger indbydes til et interview med fondsbestyrelsen med henblik på at gennemgå og diskutere den indsendte ansøgning. 

Deadline for den udvidede ansøgning - fase 2:

1. september 2022

Bemærk: Opslaget findes ikke på Fondens hjemmeside.

Spørgsmål?

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Eirikur Benedikz fra syddansk forskerstøtteenhed eib@health.sdu.dk , der også gerne gennemlæser jeres interessetilkendegivelse, samt tilbyder bistand i forhold til udfærdigelsen af en konkret ansøgning, skulle I gå videre til fase 2.

Opslaget af de tematiske midler til Styrket klinisk og uafhængig forskning 2022 er nu offentliggjort. I alt skal 130 millioner kroner styrke patientnær klinisk og uafhængig forskning. Forskere kan søge frem til fristen den 2. juni 2022 kl. 12.00.

Læs mere

Inge Lehmann er et forskertalentprogram, hvor formålet er at understøtte en mere ligelig kønsbalance i forskningsmiljøerne med fokus på de karrieretrin, hvor uligheden sætter ind.

 • Målgruppen er de allerdygtigste forskere på de tidlige karrieretrin, som gennem ledelse af et forsk­ningsprojekt kan udvikle deres potentiale som excellente forskningsledere.
 • Man skal efter ph.d.-gra­den have opnået betydelig selvstændig forskningserfaring svarende til minimum 2 år.
 • Man skal som ansøger være ansat som adjunkt/ lektor, forsker/seniorforsker eller docent på en dansk forskningsinstitution
 • Bemærk: Man kan ikke søge, hvis man er ansat som postdoc.
 • Både mænd og kvinder kan søge – men man vil vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer.  

Se opslaget her

 

Igen i 2022 uddeler Kræftens Bekæmpelse Knæk Cancer-midler til kræftforskningsprojekter. Temaerne ligger inden for ram-merne af Kræftens Bekæmpelses tre pejlemærker frem mod 2025 ’Et skridt foran kræft’, ’Social ulighed i kræft’ og ’Ingen skal stå alene med kræft’. Der kan søges om midler inden for føl-gende temaer:

 • Forskning i interventioner, der kan fremme livskvalitet og handlekraft hos kræftpatienter og pårørende, op til 10 mio. kr.
 • Forskning i tidlig indsats for at finde og diagnosticere kræft, når mulighed for overlevelse er størst, op til 6 mio. kr.
 • Optimering af udredningsforløb i almen praksis, op til 4 mio. kr.
 • Forskning i kvalitetsudvikling og sammenhæng i indsats mod kræft, op til 5 mio. kr.
 • Styrkelse af forskning og udvikling i palliation, op til 10 mio. kr.
 • Forskning, der bidrager til udvikling af nye undersøgelses-, behandlings- og opfølgningsmetoder, op til 20 mio. kr.
 • Forskning i hvordan flere skrøbelige patienter kan tilbydes kurativt behandlingsforløb, op til 5 mio. kr.

Se hele opslaget

Ansøgningsfrist 22. juni kl. 15.00

Unge talentfulde kræftforskere - postdocstipendier i DK og udlandet, delestillinger og etablering af forskerkarrierer for unge talentfulde kræftforskere

Knæk Cancer - temaer slås løbende op på nedenstående hjemmeside

 

Skemaer og vejledninger

Elektroniske ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledning samt anden generel information finder du på vores hjemmeside https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/opslag/

Spørgsmål kan rettes til:

Maj K. Sundenæs, mksu@cancer.dk/35 25 72 68 ǀ KBVU-BK, juniorforskerpris og udl.oph. m. løn

Michelle M. Speiermann, mimas@cancer.dk/35 25 72 58 ǀ KBVU-MS

Anne Mette Bak, amb@cancer.dk/35 25 72 57 ǀ Knæk Cancer og øvrige uddelinger

Katrine Kjøller Christensen, kkch@cancer.dk/35 25 72 67, Skolarstipendier og udl.oph. u. løn

Sygeforsikringen "Danmark" har afsat 150 mio. kr. til projekter inden for sundhedsfaglig forskning, oplysning og forebyggelse, der potentielt kan komme det danske samfund til gavn.

Der er tre ansøgningskategorier: Sundhedsfaglig forskning, som inkluderer alle forskningsprojekter samt sundhedsfaglig forebyggelse og sundhedsfaglig oplysning, som begge omfatter alle ikke-forskningsprojekter.

Sundhedsfaglige forskningsprojekter skal søge om minimum 5 mio. kr. 

Sundhedsfaglige forebyggelses- og oplysningsprojekter skal søge om minimum 500.000 kr.

Det er muligt at søge donation til en del af projektet, hvis der allerede er doneret fra andre til dele af projektet.

Ansøgning

Ansøgningsfrist er fredag d. 1. juli 2022 kl. 12.00.

Ansøgninger (sundhedsdonationer.dk)

Vigtigt

I forbindelse med ansøgninger til eksterne fonde sendt fra OUH

 • OUH ForskerService kan hjælpe dig med dit budget
 • Hvis der søges mere end kr. 50.000, da skal OUH ForskerService kontaktes med henblik på godkendelse af budgettet. For at ForskerService kan give dig den bedste vejledning i forbindelse med budgettet, skal du medsende opslag /virkemidlet (evt. som link).
 • HUSK: Når du indsender en ansøgning, da skal OUH ForskerService have en kopi af ansøgningen
 • Du kontakter OUH ForskerService på reg.forskerservice@rsyd.dk eller på +45 6541 4606

I forbindelse med ansøgninger til eksterne fonde sendt fra SDU

 • Ansøgninger skal forbi sekretariatsleder Jesper Wittorff – mail jwittorff@health.sdu.dk   
 • Ansøgninger registreres i SDU Pro

Hjælp til den gode ansøgning

Kontakt gerne Syddansk Forskerstøtteenhed

Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier til besættelse. Ansøgningsfristen er fredag den 12. august 2022.

 Introduktionsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Studerende, der tager fri fra kandidatstudiet for at forske, kan søge til 12 måneders løn. Færdiguddannede kandidater kan søge til 6 måneders løn.

Introduktionsstipendiet skal ansøges elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådetHer findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler,  tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk.

 Ansøgningsfristen er fredag den 1. august 2022 kl. 12.

Gigtforeningen har 4 x 2-årige forskningsstipendier til besættelse. Forskningsstipendierne er ledige til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Der kan søges om op til 2 års løn. Det er en forudsætning for udbetaling af andet års løn, at der indsendes ansøgning om forlængelse, 2 måneder før første år udløber. 

Forskningsstipendierne skal ansøges via Gigtforeningens elektroniske ansøgningssystem Efond. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

Ansøgningsfrist er fredag den 12. august 2022 kl. 12.

Skolarstipendier samt udlandsophold under og over en måned uden løn

Skemaer og vejledninger

Elektroniske ansøgningsskemaer, ansøgningsvejledning samt anden generel information finder du på vores hjemmeside https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/opslag/

Spørgsmål kan rettes til:

Maj K. Sundenæs, mksu@cancer.dk/35 25 72 68 ǀ KBVU-BK, juniorforskerpris og udl.oph. m. løn

Michelle M. Speiermann, mimas@cancer.dk/35 25 72 58 ǀ KBVU-MS

Anne Mette Bak, amb@cancer.dk/35 25 72 57 ǀ Knæk Cancer og øvrige uddelinger

Katrine Kjøller Christensen, kkch@cancer.dk/35 25 72 67, Skolarstipendier og udl.oph. u. løn

Region Syddanmark og OUH ønsker at øge forskningssamarbejdet med hospitaler og forskere i udlandet inden for de højt specialiserede funktioner. Derfor blev Internationaliseringspuljen oprettet i 2013 for at styrke forskningsindsatserne på OUH.

Der er hvert år 5 mio. kr. til rådighed i puljen, som har løbende ansøgningsfrist.

Internationaliseringspuljens opslag er blevet revideret, og i det nye opslag ses krav til ansøgere, hvad der kan søges til, og hvordan en ansøgning indsendes.

 

Ansøgningsfrist: Løbende

Udmøntning: 5 millioner kr. årligt

 

Se opslag, ansøgningsskemaer mm. på OUH’s hjemmeside her

 

Gigtforeningens pulje på én million kroner til særlige forskningsindsatser er i år forhøjet. Der kan søges om forskningsstøtte til 2 særlige forskningsindsatser inden for gigtområdet hver på 1 mio. kr.

Forskere kan frit byde ind med projekter inden for forskningsrådets uddelingsområde, som kan gavne mennesker med gigt, jf. nærmere forskningsrådets uddelingsstrategi. Støtten uddeles til både lønninger (herunder også løn til ph.d.-stipendier, postdocs og professorater) og til drift af forskningsprojekter. Lønmidler kan også søges til unavngivne medarbejdere. Bevillingerne gives som rammebevillinger i henhold til de søgte poster i ansøgningsbudgettet og Gigtforeningens bevillingsbetingelser.

Særlige krav til ansøgningen:

 • Forskningsprojektet er af høj international kvalitet.
 • Forskningsprojektet skal være gennemførligt og udføres i et stærkt forskningsmiljø.
 • Forskningsprojektets ansøger skal have betydelig forskningserfaring på minimum ph.d., lektorat eller tilsvarende niveau.
 • Forskningsprojektet skal foregå i et samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner.
 • Forskningsprojektet skal så vidt muligt udføres i samarbejde med internationale forskningsinstitutioner.
 • Forskningsprojektet forventes at blive yderligere finansieret fra anden side, hvilket der skal redegøres for under budgettet.
 • Forskningsprojektet skal inddrage patientrepræsentanter aktivt i forskerteamet og ansøgningen skal redegøre for, hvordan inddragelsen sker.

Ansøgningsskema udfyldes elektronisk via Søg om støtte fra forskningsrådet. Her findes også ansøgnings- og bevillingsbetingelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Connie Ziegler, tlf. 39 77 80 38, Henriette Thorseng, tlf. 39 77 80 67 eller på forskning@gigtforeningen.dk

Ansøgningsfristen er tirsdag d. 1. november 2022 kl. 12.  

 

Relevant information om fonde og finansiering

Alle ansøgninger til eksterne bevillinger skal forbi sekretariatsleder Jesper Wittorff - mail: jwittorff@health.sdu.dk

Læs mere i SDU's Regnskabsinstruks - Bilag 14

Syddansk Forskerstøtteenhed på SUND SDU tilbyder støtte og rådgivning til forskere, der ansøger om eksterne forskningsmidler.

Her finder du Syddansk Forskerstøtteenhed

Du kan ansøge om stipendie fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Tildeling af stipendier sker fire gange årligt. 

Her finder du yderligere oplysninger om fakultetsstipendier samt deadlines

KI afkræver ingen afgift af eksterne forskningsbevillinger placeret ved instituttet. Bevillingshavere ved KI har den fulde bevillingssum til rådighed og intet af denne skal afgives til instituttet eller andetsteds på SDU. Der skal ikke betales 10% afgift af bevillinger.

Såfremt bevillingssummen er pålagt et overhead fra bevillingsgiveren (tilskud til dækning af indirekte omkostninger) overføres dette automatisk til instituttet i takt med at bevillingen forbruges. Midlerne indgår dermed som en del af instituttets samlede driftsøkonomi og anvendes, som tiltænkt, til delvis finansiering af administration og indirekte omkostninger. Er bevillingen ikke pålagt overhead overføres intet til instituttet.

I forbindelse med ansøgning af større eksterne bevillinger kan en eventuel medfinansiering til projektet aftales med institutlederen.

For yderligere information kontakt Jesper Wittorff på mail: jwittorff@health.sdu.dk

Vigtigt

Alle ansøgninger til eksterne bevillinger skal forbi sekretariatsleder Jesper Wittorff - mail: jwittorff@health.sdu.dk

Research Professional er SDU og Region Syddanmarks internationale fondsdatabase med aktuelle opslag fra hele verden.

Her finder du Research Professional


Syddansk Forskerstøtte tilbyder støtte og rådgivning til forskere og administrativt personale, der skal finde og ansøge om ekstern forskningsfinansiering.

Her finder du Syddansk Forskerstøtte


 

Øvrige fonde og legater på SDU

Se SDUs side om fonde og legater

SUND Funding Academy

Workshops, webinarer og tutorials der har til formål at styrke ansøgninger om ekstern funding for forskerne på SUND og i Region Syddanmark.

Besøg SUND Funding Academy

Syddansk Forskerstøttes årshjul

Årshjullet giver et nemt og overskueligt overblik over støttemuligheder til forskning

Se årshjulet her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 09.02.2022