Skip to main content

Fonde og finansiering

 

Fonde og finansiering

Regionernes Medicin- og behandlingspulje - Deadline 9. marts 2021

Regionerne støtter igen i år uafhængig forskning, der bl.a. er med til at sikre, at patienter får effektfuld medicin med færrest mulige bivirkninger samtidig med, at samfundet kan spare unødige udgifter til medicin.

Hvert år uddeler regionerne midler fra Regionernes Medicin- og Behandlingspulje. Gennem uafhængige studier vil regionerne opnå målrettet behandling med de mest effektive lægemidler eller mere hensigtsmæssige doser eller behandlingsvarigheder.

 

Ansøgningsfrist: 9. marts 2021

 

Her kan du læse mere om Regionernes Medicin- og Behandlingspulje

Region Syddanmarks Ph.d.-pulje - Deadline 16. marts 2021

Ph.d.-puljen i Region Syddanmark kan søges to gange årligt.

Der gives støtte til et årsværk á 584.000 kr. inklusiv studieafgift og overhead (2021-priser). Puljen støtter både projekter indenfor somatikken og psykiatrien i Region Syddanmark.

Baggrund

For at sikre høj faglig kvalitet og udvikling i patientbehandlingen er det i stigende grad væsentligt, at sundhedsvæsenets ydelser er forskningsunderstøttede.

Regionsrådet vil derfor med ph.d.-puljen sikre, at flere af sundhedspersonalet i Region Syddanmarks sundhedsvæsen får mulighed for at tage en forskeruddannelse.

Et forskeruddannet personale er en forudsætning for, at Region Syddanmarks sundhedsydelser konstant udvikles, så patienterne tilbydes den bedste og mest effektive behandling, diagnose og forebyggelse.

Etableringen af Ph.d.-puljen skal ses som ét initiativ i den samlede indsats for at styrke sundhedsforskningen i Region Syddanmark. 

Her kan du læse meget mere om hvordan du søger puljen.

Ansøgningsfrist: 16. marts 2021

 

 

Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning - Deadline 16. marts 2021

Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk Forskning er etableret af regionsrådet for sikre udvikling af tværgående forskningsresultater af væsentlig interesse og relevans for Region Syddanmarks patienter og sundhedsvæsen.

Puljen støtter forskningsprojekter inden for strategisk og fri forskning på op til 1. mio. kr. og op til 2,5 mio. kr. Der er i puljen 16,925 mio. kr. til rådighed. 

Her kan du læse meget mere om hvordan du søger puljen

 

Ansøgningsfrist: 16. marts 2021

Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb - Deadline 16. marts 2021

Forskerkarrierepuljen, den tidligere postdoc.-pulje, understøtter klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau og støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark.

Puljen støtter frikøb af forskningstid i kliniske kombinationsstillinger i Region Syddanmark og der er 3.949 mio. kr. til rådighed i puljen. Puljen slås op 2 gange årligt. 

Her kan du læse meget mere om hvordan du søger puljen

 

Ansøgningsfrist: 16. marts 2021

SDCOs ph.d.-pulje 1. runde - Deadline 23. marts 2021

SDCO’s ph.d.-pulje første runde 2021 kan nu søges. Der kan søges ét års stipendium til maks. 578.000 kr.

Ansøgningsfrist:

23. marts 2021. 

Yderligere information inkl. opslag mm. findes her

Hjerteforeningens støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme - Deadline 26. marts 2021

Hjerteforeningen uddeler i 2021 støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme

Den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme

Hjerteforeningen støtter forskning som understøtter en eller flere af dens 5 strategiske målsætninger:

 • Hjerteforeningen hjælper børn og unge med at passe på deres hjerter (forebyggelse af hjerte-kar-sygdom)
 • Hjerteforeningen hjælper højrisikogrupper med at passe på deres hjerter (forebyggelse af hjerte-kar-sygdom)
 • Hjerteforeningen kæmper for en akutindsats af høj kvalitet
 • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertebørn og deres pårørende
 • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertepatienter og deres pårørende 

Læs mere under "Hvad støtter Hjerteforeningen?"

 

Børnehjertefonden - støtte til forskning i medfødte hjertesygdomme

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødte hjertesygdomme.

Du kan finde flere informationer om Børnehjertefondens støtte her
 

Ansøgningsfrist: 26. marts 2021 kl.14.

 
Find al information om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte her: 

Cayx legatet - Deadline 1. april 2021

Cayx-Legatet henhører til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.  Fonden uddeler legater inden for en samlet legatsum på op til 200.000 kr. til humanistiske studier i Frankrig. Ansøgere bør have et godt kendskab til fransk og i studium/forskning have fokus på emner eller områder, der relaterer sig til Frankrig.

Bemærk: I 2021 vil bestyrelsen fokusere på færdiguddannede kandidater, og bachelorstuderende kan desværre ikke komme i betragtning.

 

Ansøgningsfrist: 1. april 2021

 

Her kan du læse mere om legatet, om hvordan du ansøger

Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond - Deadline 1. april 2021

Dr.phil. Ragna Rask-Nielsens Grundforskningsfond støtter 

1) videnskabelig grundforskning af enhver art 

2) cellebiologisk grundforskning, specielt i relation til leukæmi- og cancerforskning.

Der gøres opmærksom på, at ansøgninger fra kandidat- og ph.d-studerende ikke vil blive imødekommet, og at der endvidere kan søges støtte til frikøb ifm. færdiggørelse af et grundvidenskabeligt forskningsprojekt.. 

Der kan søges legatportioner af typisk 10.000-40.000 kr. til forskningsophold ved andre forskningsinstitutioner.

Der gøres opmærksom på, at formmæssige krav til ansøgninger skal overholdes nøje for at komme i betragtning til legatet. 

 

Ansøgningsfrist: 1. april 2021

 

Her kan du læse mere om legatet, om hvordan du ansøger

Inge Lehmanns Legat af 1983 - Deadline 1. april 2021

Inge Lehmanns Legat skal fortrinsvis anvendes til længerevarende forskningsophold eller videregående forskningsuddannelse i udlandet for forskere, der har afsluttet deres ph.d.-uddannelse eller på anden vis har opnået tilsvarende erfaring.

Legatet tildeles forskere inden for geofysik – primært til studier af jordens indre og dens overfladelag – eller forskere inden for empirisk psykologi.

Empirisk forskning baseret på data gives forrang, og rent teoretisk forskning støttes kun undtagelsesvis.

 

Ansøgningsfrist: 1. april 2021

 

Her kan du læse mere om legatet, om hvordan du ansøger

Lillian og Dan Finks Fond - Deadline 1. april 2021

Lillian og Dan Finks fonds formål er at fremme formidling af forsknings- og udviklingsresultater med henblik på, at videnskabelige landvindinger udnyttes i erhvervs- og kulturliv.

I praksis yder fondet fortrinsvis støtte til trykning af publikationer.

Bemærk venligst at legatet kun støtter fremtidige projekter (fra 2 måneder efter ansøgningsfristen).

Ansøgningsfrist: 1. april 2021

 

Her kan du læse mere om legatet, om hvordan du ansøger

Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark - Deadline 4. maj 2021

Region Syddanmark vil med puljen for klinisk excellence støtte centre, der er på vej til eller har opnået et højt internationalt niveau inden for klinik og forskning. 

Udvikling af nye behandlingsformer

Centrene skal medvirke til udvikling af forbedrede og helt nye behandlingsformer, være i front både hvad angår forskning og klinik samt være attraktive for topforskere og -klinikere fra ind- og udland.

Ambitiøse forskningsprogrammer og nye talenter

Centrene skal bygge på en stærk forskningsledelse, et ambitiøst klinisk forskningsprogram, sikre uddannelse af nye talenter og udpeges som excellent af et stærkt internationalt fagpanel.

Puljen støtter alene forskningsmiljøer/centre som udgår fra et somatisk eller et psykiatrisk sygehus i Region Syddanmark, og som er et samarbejde på tværs af sygehusene i Region Syddanmark.

Der er tale om centre, som via forening af klinik og forskning evner at skabe banebrydende klinisk relevante forskningsresultater på et højt internationalt niveau.

Der kan søges op til 1,5 mio. kr. om året i 5 år til forskning.

 

Her kan du læse meget mere om hvordan du søger puljen.

Ansøgningsfrist: 4. maj 2021

 

 

Danmarks Grundforskningsfond - Deadline 1. juni 2021

Danmarks Grundforskningsfond.

Danmarks Grundforskningsfonds opslag om fondens 11. ansøgningsrunde for nye Centers of Excellence nu er offentliggjort.

Fonden inviterer alle områder af dansk forskning til at indsende interesse-tilkendegivelser til nye Centers of Excellence.

I kan læse om Centers of Excellence virkemidlet via fondens hjemmeside dg.dk hvor også opslag og guidelines er tilgængelige.

Knæk Cancer 2021 - Deadline 18. juni 2021

Igen i 2021 uddeler Kræftens Bekæmpelse Knæk Cancer-midler til kræftforskningsprojekter. Temaerne ligger inden for rammerne af Kræftens Bekæmpelses tre pejlemærker frem mod 2025 ’Et skridt foran kræft’, ’Social ulighed i kræft’ og ’Ingen skal stå alene med kræft’. Der kan søges om midler indenfor følgende temaer:

 • Kræftformer med behov for særlige indsatser for at øge overlevelsen, herunder sjældne kræftformer - op til 14 mio. kr.
 • Investigator-initierede kliniske interventionsstudier - op til 10 mio. kr.
 • Overvægt, ulighed og kræft - op til 5 mio. kr.
 • Behandling i og tættere på eget hjem - 8 mio. kr.
 • Translationel forskning i ny målrettet og personlig kræftbehandling - op til 8 mio. kr.
 • Dansk Center for kræftkirurgi - op til 10 mio. kr. 

Ansøgningsfristen for at søge midler fra Knæk Cancer er: 18. juni 2021

Du kan læse mere om Knæk Cancer midlerne her

 

Horizon Europe - State of play

EU’s nye 7-årige rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der ved årsskiftet afløser det nuværende Horizon 2020 er ved at tage form, og forventes færdiggjort i løbet af efteråret, så det kan virke fra 2021.

Status for Horizon Europe

 SDU RIO har til jeres orientering udarbejdet et kort notat med status for Horizon Europe pr. 10. august 2020: 
Læs notatet her

Mere information på SharePoint

Følg med på SDU’s Horizon Europe informationssite på SharePoint, hvor vigtige dokumenter, information og nyheder i forbindelse med Horizon Europe løbende publiceres.  
Følg med her


Internationaliseringspuljen på OUH

Region Syddanmark og OUH ønsker at øge forskningssamarbejdet med hospitaler og forskere i udlandet inden for de højt specialiserede funktioner. Derfor blev Internationaliseringspuljen oprettet i 2013 for at styrke forskningsindsatserne på OUH.

Der er hvert år 5 mio. kr. til rådighed i puljen, som har løbende ansøgningsfrist.

Internationaliseringspuljens opslag er blevet revideret, og i det nye opslag ses krav til ansøgere, hvad der kan søges til, og hvordan en ansøgning indsendes.

 

Ansøgningsfrist: Løbende

Udmøntning: 5 millioner kr. årligt

 

Se opslag, ansøgningsskemaer mm. på OUH’s hjemmeside her

 
Det Europæiske Forskningsråds (ERC) program for 2021

Her finder du de vejledende datoer for ansøgningsfrister til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i ERC arbejdsprogrammet for 2021.

Se arbejdsprogrammet her

Øvrige fonde og legater på SDU

Se SDUs side om fonde og legater

SUND Funding Academy

Workshops, webinarer og tutorials der har til formål at styrke ansøgninger om ekstern funding for forskerne på SUND og i Region Syddanmark.

Besøg SUND Funding Academy