Skip to main content

Generelle kvalifikationskrav og forventninger

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravene er de samme som for et ordinært professorat, herudover lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse (speciallæge), samt undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer. Som hovedregel gennemført hovedvejlederskab for mindst en ph.d.- studerende.

Stillingsindhold:

Vejlednings-, undervisnings-og/eller forskningsopgaver og eksamination af studerende ved sygehuse, der varetager undervisning i kliniske fagområder samt vejledning ved forskeruddannelse.

Ansættelsesperiode:

Som hovedregel 5 år med mulighed for forlængelse.

 

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Læs den gældende bekendtgørelse her:

BEK nr 1443 af 11/12/2019 - Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

 

Forventninger til klinisk professor

Forskning

 • En nationalt/internationalt førende forskningsprofil i tråd med afdelingens/enhedens strategi
 • Erfaring med at opbygge og udvikle forskningsagendaer og fællesskaber, der indgår i den overordnede strategiske udvikling af afdelingen/enheden
 • Analytiske evner inden for flere delområder samt en dokumenteret evne til at forme forskningsdagsordenen i det nationale/internationale videnskabelige samfund
 • Et vedvarende og betydeligt forskningsresultat i nationale og internationale tidsskrifter og bøger i overensstemmelse med den accepterede norm inden for forskningsområdet
 • Forskningskvalitet er afgørende, og nogle publikationer bør publiceres i toptidsskrifter
 • Videnskabelige artikler og bogkapitler udgives i registrerede serier og forlag i henhold til lister over Bibliometric Research Indicator (BFI), fortrinsvis som første eller sidste forfatter i serier og forlag på niveau 2 eller 3
 • Stærk tilstedeværelse i nationale og internationale netværk, forskningsforeninger og videnskabelige debatter
 • En solid track-record for succesfuld ledelse af forskningsprojekter eller -grupper samt succesfulde ph.d.- studier og eksternt finansierede projekter
 • Erfaringer og succes med ekstern finansiering, og et stort potentiale for succesfuld fundraising af større projekter. Hoved- eller medansøger på minimum én større bevillingsansøgning om året

Undervisning

 • Stor erfaring med undervisning på alle niveauer dokumenteret ved positive studenterevalueringer
 • Stor erfaring med vejledning og eksamination af bachelor- og kandidatstuderende
 • Solid erfaring med uddannelsesledelse og/eller udviklingsforløbsudvikling og koordinering
 • Pædagogiske kompetencer, f.eks. via SDU’s adjunktpædagogikum
 • Erfaring med at vejlede universitetsansatte, især ph.d.-studerende, postdocs og i undervisningen
 • Leverer arbejdstimer relateret til undervisning efter aftale
 • Opdateret undervisningsportfolio

Service til samfundet

 • Formidle forskningsbaseret viden med relevans for den offentlige sektor, uddannelse, industri og erhvervsliv og/eller kulturudvikling
 • Dokumenteret evne til at innovere forskningsformidling og hjælpe andre på instituttet til at udmærke sig i sådanne aktiviteter
 • Dokumenteret evne til at identificere og udvikle nye måder, hvorpå en større gruppe forskere (gerne på tværs af discipliner) kan interagere med interessenter og samfundet som helhed for at løse samfundsproblemer
 • Have en synlig ledende rolle i relevante videnskabelige samfund nationalt og internationalt

Administration

 • Deltage i institut-, fakultets- og universitetsudvalg (f.eks. ansættelse og udvikling)
 • Medlem af bedømmelsesudvalg for videnskabelige stillinger
 • Leder af bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger
 • Evaluering af nationale og internationale forskningsgrupper og institutioner
 • Deltage i rådgivende udvalg, nationale og internationale udvalg og retningslinjeudvalg
 • Generelle administrative opgaver på afdelingsniveau (f.eks. registrering, budgettering og økonomistyring)

Personlig kapacitet

 • At være rollemodel med deltagelse i afdelingens/enhedens sociale og professionelle liv (møder, seminarer, ph.d.-forsvar og andre afdelings- eller universitetsarrangementer)
 • At pleje gode arbejdsrelationer med kollegaer og være klar til at bakke dem op, hvis det er nødvendigt
 • Motivation for og evne til at tage lederskab inden for den videnskabelige og pædagogiske udvikling samt afdelingsudvikling
 • Eksponent for højeste videnskabelige standard og videndeling på instituttet
 • Engageret i karriereudvikling og i at skabe muligheder for yngre forskere i projekter og andre initiativer
 • At være komfortabel i en lederrolle, som indebærer at arbejde meget mere for kollektivet end for sig selv

Sidst opdateret: 19.07.2022