Skip to main content

2020

2020, 1

Den første udgave af JuSDUs 2020 omfatter kandidatafhandlinger indleveret i perioden 1. september 2019-31. januar 2020:

Af Nikolaj Lind
Interkreditoraftaler 
En tings- og insolvensretlige analyse af aftalt efterstilling
84 sider

Læs her specialevejleder Jakob Juul-Sandbergs bedømmelse af Nikolajs speciale:
”Interkreditoraftaler om aftalt efterstilling regulerer den indbyrdes retsstilling mellem flere kreditorer i forhold til samme debitor.  Retsgrundlaget er ofte international kontraktpraksis, men herudover eksisterer der (med undtagelse af enkelte spredte lovbestemmelser) ingen formel lovregulering af sådanne aftaler mellem kreditorer, og derfor er rækkevidden og gyldigheden heraf forbundet med usikkerhed. Aftaletypen og dens retsvirkninger er kun beskrevet i retslitteraturen i Danmark i et begrænset omfang. Specialet her indeholder en meget grundig og fyldestgørende ting- og insolvensretlig belysning af sådanne aftaler og af, hvordan de skal håndteres”.


Af Patrick Chris Nygaard Lorenzen
Bandeparagraffens baggrund, benyttelse og betænkeligheder
91 sider

Læs her specialevejleder Lotte Helms bedømmelse af Patricks speciale:

I krisetider høres af og til argumentet, at omfanget og karakteren af de ulykker som truer et samfund, retfærdiggør en ændring af et samfunds system af borgerlige frihedsrettigheder, og at denne proces forstås ud fra devisen: ’’at finde en balance mellem frihed og sikkerhed’’. Det er i høj grad et aktuelt emne i dagens samfund, der i dette speciale tages op gennem en grundig analyse af bande paragraffens baggrund, benyttelse og betænkeligheder, der også er specialets titel.

I forbindelse med indførelsen af § 81a i Straffeloven var der mange høringssvar, meninger og intentioner, der i denne afhandling belyses ud fra en national forståelse fra flere vinkler med inddragelse af internationale perspektiver.

Specialet: Bandeparagraffens baggrund, benyttelse og betænkeligheder er et velskrevet, sammenhængende og relevant speciale, der har en forskningsmæssig kvalitet og en nyhedsværdi, der også gør det relevant også for andre områder, hvor der udvikles lovgivning i krisetider.

Her kan du læse tidsskriftet

 

Sidst opdateret: 21.02.2024