Skip to main content

Biomedicinsk forskning

Hvad er biomedicinsk forskning

Den biomedicinske forskning bliver ofte omtalt som teoretisk forskning, fordi den ikke vedrører den praktiske brug af lægemidler, men resultaterne af forskningen leder frem mod en mere grundlæggende forståelse af de mekanismer, der er involveret i lægemidlernes indvirkning på kroppen eller kroppens indvirkning på lægemidlerne. Forskningen er primært fokuseret på intra- og interindividuelle forskelle i farmakokinetik og farmakodynamik, og inden for dette område har kliniske farmakologer gennem tiden ydet væsentlige bidrag, hvilket vil fortsætte fremover. Mekanismerne i variationen involverer ofte nedarvede eller erhvervede forskelle i de gener der koder for farmakologiske angrebspunkter (”targets” fx receptorer, ionkanaler etc.), lægemiddeltransportere og lægemiddelmetaboliserende enzymer.

Farmakokinetisk forskning

Der er to væsensforskellige måder at bedrive farmakokinetisk forskning på: Den ene er baseret på adskillige lægemiddelmålinger i et nøje fastlagt tidsskema hos nogle få forsøgspersoner; den anden på en enkelt måling hos hver forsøgsperson i en stor population af patienter (populationsfarmakokinetik). Farmakokinetikstudier kan benyttes til at undersøge årsager til og klinisk betydning af inter- og intraindividuel variation af af forskellige lægemiddelmetaboliserende enzymer, specielt cytokrom P450 (CYP) enzymer. Farmakokinetik-studier bliver ligeledes brugt til at vurdere lægemiddeltransportere (f.eks. P-glycoprotein) rolle i forbindelse med intra- og interindividuel variabilitet.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering (TDM)

TDM er en videnskabelig medicinsk teknologi, hvor klinisk farmakologi har ydet stor indsats. TDM bruges til at sikre, at alle patienter opnår det samme plasmaniveau for et givet lægemiddel, som er højere end en bestemt øvre grænse for terapeutisk svigt og under en bestemt nedre grænse for toksicitet gennem justering af dosis.  TDM bygger på antagelsen af, at lægemidlets plasmaniveau afspejler koncentrationen på virkningsstedet. Forskning i TDM har vist, at teknologien kan benyttes i forbindelse med lægemidler med stor farmakokinetisk variation kombineret med et snævert terapeutisk plasmakoncentrationsinterval og for hvilke dosistitrering på basis af kliniske eller parakliniske målinger ikke er mulig eller hensigtsmæssig.

Individualisering

Tidligere fokuserede farmakokinetisk og TDM-forskning i klinisk farmakologi på visse undergrupper af patienter med en særlig risiko, f.eks. ældre, børn og patienter med nyre- eller leversvigt. Som følge af kortlægningen af det humane genom og den revolutionære udvikling inden for bioteknologi og humanmolekylær medicin, sigter forskningen i begyndelsen af det 21. århundrede efter at forstå rollen af variationerne i de kodende sekvenser for lægemiddelmetaboliserende enzymer samt lægemiddeltransporteres betydning for de intra- og interindividuelle forskelle i farmakokinetik og klinisk respons.

Arbejdsområde

Den kliniske farmakolog skal forstå principperne for laboratoriemetoder, men kan måske ikke udføre dem. En klinisk farmakolog har som hovedansvar at formulere en klinisk relevant problemstilling, at være lægelig ansvarlig for forsøgspersoner og at overføre resultaterne til klinisk praksis.

Fokus

Den biomedicinske forskning i Odense har traditionelt fokuseret på tricykliske antidepressiva og selektive serotonin genoptagshæmmere i relation til genetisk polymorfi inden for CYP, specielt CYP2C19 og CYP2D6 og lægemiddelinteraktioner. Vi har også undersøgt betydningen af CYP2D6 i relation til den smertestillende effekt af kodein, tramadol og oxycodon. For nylig har vi undersøgt betydningen af genetisk variation i gener, der er relevante for transporten og oxidationen af paclitaxel hos patienter med ovariecancer. Udforskningen af metformins farmakokinetik og - dynamik i relation til genetiske og miljømæssige påvirkninger af cellulære transporter er et væsentligt indsatsområde inden for de seneste par år.