Menu

Infrastukturprojektet 2008-11 (DaTRIS)

DaTRIS er paraplyprojekt for en række delprojekter, hvortil der er blevet indsamlet biologisk materiale samt helbredsdata fra ca. 14.000 én- og toæggede danske tvillinger født i perioden 1931-69.

Delprojekter:

  1. MADT Follow-up - Opfølgningsundersøgelse af tvillinger født 1931-52, der var med i en større undersøgelse i 1998.
  2. MiDT StudietUndersøgelse som omfatter tvillinger født 1931-1969, som ikke blev inkluderet i 1998.
  3. Life Span Studiet - EU forskningsnetværk, hvor Danmark bidrog med 150 enæggede tvillingepar med stor forskel i deres fødselsvægt.
  4. Geminakar II - Opfølgningsundersøgelse om geners og miljøets indvirkning på risikoen for insulinresistens, overvægt og hjertekarsygdomme. Tvillingerne er første gang inkluderet i xx.
  5. Forekomsten af leddegigt hos danske tvillinger
  6. Undersøgelse af bakteriel næsebærertilstand

Procedure

Et koordinationscenter og en projektdatabase blev etableret ved DTR mhp. styring af logistik, forsendelser, samtykkeerklæringer, tidsreservationer osv. Personer, der gav deres skriftlige bekræftelse på at ville deltage i projektet, blev efterfølgende kontaktet telefonisk for at få yderligere information, og der blev fundet en ledig tid via projektdatabasen. DaTRIS var organiseret i samarbejde med 5 undersøgelsescentre fordelt over hele landet og beliggende i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Kolding. Tvillinger, som ikke var i stand til at komme til et af undersøgelsescentrene pga. helbredsproblemer, eller som boede i afsides dele af landet, blev i stedet tilbudt muligheden for at blive undersøgt i hjemmet. Alle interviewerne havde en medicinsk baggrund og havde før starten på undersøgelsen gennemgået et standardiseret træningsprogram. Der blev desuden løbende foretaget kontrol af undersøgelseskvaliteten i hele projektperioden. Alle data fra spørgeskemaerne blev efterfølgende skannet, kontrolleret, oprenset og gemt i DTR’s forskningsdatabank. Blodprøver blev centrifugeret, fraktioneret og opbevaret i -80 oC frysere i DTR’s biobank.

Indhold

Uanset hvilket undersøgelsessted og mhp. at maksimere sammenligneligheden med tidligere undersøgelser, så gennemgik alle deltagere et identisk program: a) Et spørgeskema fremsendt med posten inden undersøgelsen bestående af ca. 100 spørgsmål, b) Gennemførelse af en 1-times personligt interview og undersøgelse og c) Blodprøvetagning til DNA- og andre biologiske analyser.

Spørgeskemaets indhold

Socialdemografisk information (ægteskabelig status, børn, boligsituation, uddannelse, arbejde og beskæftigelse), helbredsrelaterede variable (selvvurderet helbred, lungefunktion, andre sygdomme og symptomer, syn og hørelse). Psykisk velbefindende (CAMDEX), levevis og sundhedsvaner, indtagelse af C-vitamin, tobaks- og alkoholforbrug, motion og fysiske-, intellektuelle-, kulturelle- og sociale aktiviteter.

1-times undersøgelsens indhold

Gennemgang af medicinforbrug, måling af blodtryk, måling af gribestyrke, test med at rejse sig gentagne gange fra en stol, antropometriske mål (højde, vægt og livvidde) og lungefunktionsmåling. Neuro- kognitive tests i form af: 12-ords hukommelse (straks og forsinket), tal-symbol erstatningsopgave, tal spændvidde opgave (forlæns og baglæns) og verbal udtryksevne (dyrearter).

Biologisk prøve

En 30 ml blodprøve blev taget til fremtidig DNA analyser og måling af forskellige biologiske variable.

Konklusion

Indsamlingen af biologiske prøver samt omfattende data om helbred og livsstil fra DTR’s fødselsårgange 1931-1969 giver os en enestående mulighed for at: a) udforske interaktionen mellem gener og miljø ved aldring, b) studere årsager til sygdomme sidst i livet, c) få mere viden om midaldrende menneskers aldrings- og sygdomsforløb, d) få kendskab til folkesundhedsbehovene i den kommende ældregeneration, e) identificere den genetiske baggrund for almene medicinske sygdomme, f) undersøge det epi-genetiske bidrag til sygdomsrisiko og g) karakterisere gen-miljø interaktionen ved årsager til sygdom.

Udvalgte publikationer:

The Danish Twin Registry: Linking surveys, national registers, and biological information.
Skytthe A, Christiansen L, Kyvik KO, Bødker FL, Hvidberg L, Petersen I, Nielsen MM, Bingley P, Hjelmborg J, Tan Q, Holm NV, Vaupel JW, McGue M, Christensen K.Twin Res Hum Genet. 2013 Feb;16(1):104-11. Pubmed abstract

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies