Skip to main content

Data & Surveys

Forskere kan få adgang til data efter gældende regler:


Aldringsforskning


LLFS : Længe Leve - et Familiestudie

Forløbsundersøgelse med fokus på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller.
| 2008-2024 | Projektbeskrivelse |  Publikationsliste


SHARE : Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe

Interviewundersøgelse om 50+ årige europæeres helbred, aldring og tilbagetrækning med spørgsmål om demografi, helbred og socioøkonomiske forhold. Studiet omfatter deltagere fra 27 lande og der indsamles data hvert andet år.
| 2004-2023 | Projektbeskrivelse |


Danske 100-års studier


Den danske fødselsårgang 1895

Klinisk-epidemiologisk tværsnitsundersøgelse af kohorte af 100-årige, født i perioden 1. april 1895 – 31. maj 1896. Undersøgelsen omfatter interview og en klinisk objektiv undersøgelse. Alle deltagere blev genbesøgt ved 101½, 103, 104, 105, 106, 107 og 108 år.
| 1995-2003 | Projektbeskrivelse |


Den danske 1905-årgang

Forløbsundersøgelse af danskere født i 1905. Deltagerne blev første gang interviewet i 1998 (dvs. da de var ca. 93 år gamle) og efterfølgende i 2000, 2003 og 2005. Undersøgelsen kaldes også: ”Halvfemsåriges helbred og funktionsevne”.
| 1998-2005 | Projektbeskrivelse |


Den danske 1910-årgang

Interviewundersøgelse med spørgsmål om: Familie, uddannelse, arbejde, levevaner, helbred, sygdomme og medicinforbrug, funktionsevne i dagligdagen (ADL), personlighed og psykisk velbefindende.
| 2010 | Projektbeskrivelse


5-COOP: Fødselsårgang 1911-12

Dataindsamling til undersøgelsen af 100-årige født i perioden 1911/12 i Danmark - med tilsvarende undersøgelser af 100-årige i Frankrig, Sverige, Schweiz og Japan.
| 2011-2012 | Projektbeskrivelse


Danske 100-årige - Årgang 1915

Landsdækkende undersøgelse af 100-årige med det formål at belyse helbred og funktionsevne hos den hastigt voksende ældrebefolkning 
- Er det gode leveår der føjes til livet?
| 2015-2016 | Projektbeskrivelse


Tvillingforskning


DaTRIS : Infrastrukturprojektet

DaTRIS er et paraplyprojekt bestående af en række delprojekter, hvortil der er blevet indsamlet biologisk materiale samt helbredsdata fra ca. 14.000 én- og toæggede danske tvillinger født i perioden 1931-69.
| 2008-2011 | Projektbeskrivelse |


MADT 98 : Middle Aged Danish Twins

Undersøgelse af danske tvillinger født 1931-52, hvor 4.314 tvillinger deltog. Studiet omfattede interviews, fysiske målinger og tests samt blodprøve. I 2008/11 gennemførtes en 10-års opfølgning med deltagerne fra denne undersøgelse.
| 1998 & 2008-2011 | Projektbeskrivelse | Variable 


Geminakar I & II

Den 1. runde af projektet i 1998 inkludere raske danske tvillinger uden diagnose for sukkersyge eller hjertekarsygdomme. I 2. runde af GEMINAKAR undersøgtes blandt andet søvnens betydning for udvikling af metabolisk syndrom og type 2 diabetes, alene og i samspil med generne.
| 1998 & 2008 | Projektbeskrivelse | Variable


LSADT : Longitudinal Study of Aging Danish Twins

Forløbsundersøgelse med ca. 5.000 danske tvillinger født før 1931. Formålet med undersøgelserne var at belyse årsager til variation i levetid, helbred, sygdomsudvikling, tab af funktionsevne og intellektuelle færdigheder blandt ældre og de allerældste danskere.
| 1995-2007 | Projektbeskrivelse | Variable | 


Tvilling Omnibus: Tvillingers helbred og sygdomme

Omnibus undersøgelser blandt voksne tvillinger i 1994 og 2002 og blandt tvillingebørn i 2003. Formålet med forskningen var at studere tvillingers helbred og sygdomme, samt kendte risikofaktorer for sygdom.
| 1994, 2002 & 2003 | Projektbeskrivelse | Variable | 


For Forskere

Samarbejde & Netværk

Forskere