Skip to main content

Aldringsforskning


LLFS: Længe Leve - et Familiestudie*

Forløbsundersøgelse med fokus på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller. 
| 2008-2024 | Projektbeskrivelse |


Udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i det 21. årh.

Ph.d. projekt: Undersøgelse af udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i starten af det 21. årh. med udgangspunkt i eksisterende litteratur og danske surveys. 
| 2020-2023 | Projektbeskrivelse | 


De sidste leveår - sundhed, behandling og trivsel

Ældre mennesker over 90 år er en hastigt voksende del af befolkningen, derfor er forskere fra Sundhedsvidenskab og Humaniora på SDU gået sammen for at undersøge, hvordan man kan gentænke sundhed, behandling og trivsel for de allerældste i samfundet.  
| 2019-2024 | Projektbeskrivelse |


Sundhedsjusteret forventet levealder i Europa

Ph.d. projekt: Formålet med projektet er at estimere udviklingen i forventet levealder i Europa ved hjælp af data indsamlet fra flere europæiske lande gennem 11 år (2004-2015). Projektet vil have særligt fokus på kønsforskelle i aldring (The Male-Female Health-Survival Paradox). 
| 2019-2023 | Projektbeskrivelse |


Hvorfor lever kvinder længere end mænd?

Kvinder lever længere end mænd i alle verdens lande, men kvinder har samtidig et dårligere helbred, dårligere funktionsevne og klarer sig dårligere i fysiske tests end mænd. Vi vil undersøge dette paradoks med data fra de danske sundhedsregistre samt vore aldringskohorter. 
| Projektbeskrivelse |


SHARE: Studiet af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa*

Interviewundersøgelse om 50+ årige europæeres helbred, aldring og forhold omkring tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet med spørgsmål om demografi, helbred og socioøkonomiske forhold. Studiet omfatter deltagere fra 27 lande og der indsamles data hvert andet år. 
| 2004-2023 | Projektbeskrivelse |


Hvor gamle kan mennesker blive?

Aldring er en af de mest grundlæggende biologiske processer, og den påvirker alle aspekter af vores liv. Videnskaben har gennem de senere år gjort en række opdagelser, der viser at aldring ikke blot er et ur der tikker, men at aldringsprocesserne er langt mere påvirkelige og foranderlige end tidligere antaget. 
| Projektbeskrivelse |


IDL: International Database over Længelevere

Forskningsdatabase der indeholder validerede demografiske data for personer, der har opnået en alder på 110 år og derover. 
| Projektbeskrivelse |


De danske 100-års studier 


Danske 100-årige - Årgang 1915

Landsdækkende undersøgelse af 100-årige med det formål at belyse helbred og funktionsevne hos den hastigt voksende ældrebefolkning. - Er det gode leveår der føjes til livet? | 2015-2016 | Projektbeskrivelse


5-COOP: Fødselsårgang 1911-12*

Dataindsamling til undersøgelsen af 100-årige født i perioden 1911/12 i Danmark - med tilsvarende undersøgelser af 100-årige i Frankrig, Sverige, Schweiz og Japan. | 2011-2012 | Projektbeskrivelse 


Den danske 1910-årgang*

Interviewundersøgelse med spørgsmål om: Familie, uddannelse, arbejde, levevaner, helbred, sygdomme og medicinforbrug, funktionsevne i dagligdagen (ADL), personlighed og psykisk velbefindende. | 2010 | Projektbeskrivelse


Den danske 1905-årgang*

Forløbsundersøgelse af danskere født i 1905. Deltagerne blev første gang interviewet i 1998 (dvs. da de var ca. 93 år gamle) og efterfølgende i 2000, 2003 og 2005. Undersøgelsen kaldes også: ”Halvfemsåriges helbred og funktionsevne”. | 1998-2005 | Projektbeskrivelse


Den danske fødselsårgang 1895*

Klinisk-epidemiologisk tværsnitsundersøgelse af kohorte af 100-årige, født i perioden 1. april 1895 – 31. maj 1896. Undersøgelsen omfatter interview og en klinisk objektiv undersøgelse. Alle deltagere blev genbesøgt ved 101½, 103, 104, 105, 106, 107 og 108 år. | 1995-2003 | Projektbeskrivelse


Det danske 100-års Register

Register over 100-årige, der har til formål at danne baggrund for demografiske studier af de ældste danskere. Registeret indeholder primært en historisk del, der så vidt muligt omfatter alle danskere, der er døde i en alder af 100 år eller mere siden 1835. | Projektbeskrivelse


Familiestudier


GeHA: Genetics of Healthy Aging*

EU-finansieret projektet med deltagelse fra følgende lande: Danmark, Finland, England, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Italien, Grækenland, Polen og Ukraine. I alt deltog der +90-årige fra 2.650 familier. | 2004-2008 | Projektbeskrivelse


DOS: Danmarks ældste søskende*

Undersøgelser af danske tvillinger tyder på, at det kan være muligt at identificere specifikke genetiske faktorer ved at søskende. Ved at identificere søskendepar ved hjælp af danske kirkebøger, har vi identificeret omkring 4.500 familier, hvor to eller flere søskende er blevet over 88 år gamle. Biologiske materiale giver mulighed for at undersøge bl.a. arvelige forhold af betydning for menneskets helbred og livslængde. | 2004-2005 | Projektbeskrivelse


Echa: European Challenge of Healthy Aging*

Familieundersøgelse med deltagelse af to generationer. Formålet var at undersøge funktionsevne og helbred hos 50-60 årige, hvis forældre var blevet meget gamle. Deltagerne fra den ældste generation var 95-105 år - mens gennemsnitsalderen for deres børn var 65 år. Projektet blev udført i samarbejde med deltagere fra Frankrig, Italien og Danmark. | 2002-2004 | Projektbeskrivelse


Om aldringsforskning

Se også: