Som opfølgning på konferencen er der udarbejdet en syntese, som kan downloades som en publikation her.

Konferencens idé og mål

Formidling af forskningsresultater til borgere har i mere end 25 år været en opgave for forskere.

Med konferencen ”Borgerinddragelse i forskning 2.0” den 28. januar 2019 tog oplægsholdere og deltagere skridtet videre for at sætte lys på, hvorfor og hvordan borgere aktivt inddrages og bidrager til planlægning eller gennemførelse af forskning – derfor titlen ”Borgerinddragelse 2.0”.

Borgerinddragelse i forskning er taget op af forskere fra alle forskningsdiscipliner – også i dansk forskning. Forskningspolitisk er inddragelse for nyligt fremhævet i FORSK2025 som et strategisk pejlemærke for dansk forskning:

”En væsentlig vej til at opnå samfundsmæssig værdiskabelse er gennem forskningssamarbejder, hvor faggrænser krydses, og
brugerne inddrages”.


Den røde tråd i konferencen ”Borgerinddragelse i forskning 2.0” har været at belyse, hvor borgerinddragelse i forskning konkret er anvendt af danske forskere, og hvor udviklingen er på vej hen.

Ved konferencen blev borgerinddragelse præsenteret og diskuteret på tværs af naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab og teknik og fra et bredt udsnit af universiteter i Danmark.

Konferencen var den første nationale, tværdisciplinære åbne konference med fokus på borgerinddragelse i forskning.

Bag konferencen står medarbejderne ved Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Syddansk Universitet:
http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/brugerperspektiver

Kontakt: mhorder@health.sdu.dk

Sammenfatning og erfaringer fra konferencen

Det blev eksemplificeret at borgerinddragelse finder sted med udbytte i alle forskningsdiscipliner. Der er spredninger i tilgangen til borgerinddragelse og hver forskningsdisciplin synes at have udviklet særlige måder at inddrage borgere på.

Samme tilgange betegnes ofte forskelligt og der synes ikke at være meget læring på tværs af discipliner.

Der blev gentagne gange efterspurgt ”oversættelse” af de forskellige begreber der anvendes om borgerinddragelse.

Der er utvivlsomt et behov for vidensdeling og afprøvning af tilgange til borgerinddragelse på tværs af forskningsdiscipliner.

At nomenklatur og begrebsbetegnelser også er et væsentligt problem i det for borgerinddragelse i forskning delvist overlappende område citizen science fremgår af en publikation som omfatter forskere fra vidt forskellige discipliner:

Eitzel, M V et al 2017 Citizen Science Terminology Matters: Exploring Key Terms. Citizen Science: Theory and Practice,
2(1): 1, pp. 1–20, DOI: https://doi.org/10.5334/cstp.96

For at fremme gensidig forståelse af borgerinddragelse på tværs af discipliner kan det anbefales konkret at redegøre for hvorledes borgerinddragelse rent faktisk foldes ud – og ikke bare sætte en betegnelse på. Herunder ikke mindst: hvilke roller har borgeren og hvilken har forskeren? Hvilke forventninger har borgere og forskere til inddragelse?

Konferencen synliggjorde at der er et potentiale ved at arbejde med borgerinddragelse i forskning på tværs af forskningsdisciplinerne. Der er behov for deling af viden og læring om begreber, om tilgange til borgerinddragelse-og om hvorledes effekten af borgerinddragelse kan afspejle sig i forskningens sigte, karakter og resultater.
 

Indlæg ved konferencen

Velkomst fra SDU

Dekan Simon Møberg Torp, det Humanistiske Fakultet, bød velkommen på vegne af ledelsen ved Syddansk Universitet og indledte med at spørge:

Hvordan kan forskere og borgere mødes i en ægte dialog, som begge parter kan drage nytte af? Et spørgsmål, som universiteter verden over i stigende grad stiller sig selv – også her på SDU. Vi vil gerne udvikle og formidle ny viden, så den ikke alene beriger vores kolleger – men også giver borgerne nye indsigter – og bidrager til løsninger på nogle af de store samfundsmæssige udfordringer. Ved SDU er vi på flere områder begyndt at eksperimentere med forskningsprojekter, hvor vi inddrager og aktiverer borgerne på nye måder.

Det er et af borgerforskningens store potentialer, at den kan inddrage og aktivere borgerne og gøre os alle sammen klogere på en række dilemmaer i den måde, hvorpå vi lever vores liv – både på det samfundsmæssige plan og det personlige plan.

På den måde kan borgerforskning ses som et demokratisk redskab, der kan være med til at åbne den sommetider lidt lukkede forskningsverden for borgerne – hvilket er helt i tråd med Menneskerettighedserklæringens artikel 27 stk. 1, som siger, at ”enhver har ret til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder”.

For et par år siden oprettede vi her på SDU et netværk for Citizen Science, og som medlem af netværkets styregruppe kan jeg se, at det udgør en god tværfaglig ramme i forhold til at undersøge, hvordan vi som forskere kan arbejde videre med borgerinddragelse.
Computerspil giver indsigt i menneskets rolle i den digitale fremtid

Professor Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Via www.scienceathome.org præsenterer vi komplekse forskningsudfordringer i form af computerspil. Foreløbigt har mere end 250.000 mennesker fra hele verden bidraget til at løse problemerne i alt fra kvantefysik til hjerneforskning vha. deres menneskelige intuition. I et tværfagligt samarbejde studeres nu denne enorme kilde af menneskelig komplekse problemløsning for at opnå ny indsigt i hvordan den menneskelige hjerne fungerer og forhåbentlig bruge denne viden til at designe en fremtid baseret på hybrid intelligens, hvor jobs skabes gennem synergien mellem menneskelig og kunstig intelligens.

R. Heck, O. Vuculescu, J. J. Sørensen, J. Zoller, R. Müller, M. Napolitano, O. Eliasson, A. Thorsen, Jens S. Laustsen, M. Bason, L. Lyhne, M. Andreasen, C. Bergenholtz, S. Montagnero, T. Calarco, J. F. Sherson, Remote optimization of an ultracold atoms experiment by experts and citizen scientists, Proc. Natl. Acad. Sci. (PNAS), 115, 11121 (2018)

J. J. Sørensen, M. K. Pedersen, M. Munch, J. H. Jensen, A. C. Marin, T. Planke, K. Mølmer, A. Lieberoth,
J. F. Sherson, Exploring the Quantum Speed Limit with Computer Games, Nature, 532, 210 (2016)
Samskabelse i mindre bysamfund: erfaringer med borgerinddragelse i arkitektur og design forskning
 
Lektor Lea Louise Holst Laursen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Det bebyggede miljø skabes til og med mennesker, hvorfor det forskningsmæssigt er interessant og relevant at indsamle viden omkring metoder og tilgange til at få aktiveret borgerne i udviklingen af deres eget lokalsamfund.

Borgerinddragelse i denne sammenhæng handler om borgerne som videnspartner, hvor borgerne bidrager med brugbar viden om et lokalområde, men også om at udvikle og teste metoder til hvorledes borgerne kan involveres i udviklingen af deres lokalsamfund.

Laursen LLH & Lanng : Selecting design sites in the urban landscape, Nordic journal of architectural research, 2018 ;30 (nr.1)

Laursen LLH & Andersson: Differentiated decline in Danish outskirt areas: spatial restructuring and citizenbased
development in the village of Klokkerholm, Landinspektøren, 2011 ;46, (nr.1) 96-113
Patienter som partnere i dansk sundhedsforskning

 Professor Mogens Hørder, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Patienten i centrum er en bærende værdi for det danske sundhedsvæsen. Blandt initiativerne til virkeliggørelse er at inddrage patienter og pårørende i forskning.

En national kortlægning i 2017-18 af patient- og pårørendeinddragelse i forskning i sundhedsforskning har afdækket en stor spredning i etablering og udvikling af strategier for patientinddragelse. Fra eksempler på fast patientrepræsentation i forskningsudvalg og i mange af institutionens projekter til blot enkelte eksempler på patientinddragelse i enkelte projekter.

Kortlægningen har afdækket de typer af udfordringer forskeren møder når patientinddragelse bliver del af projektets gennemførelse. Bearbejdelse af udfordringerne og støtte til at imødegå dem vil blive en vigtig faktor for accept af patientinddragelse som en naturlig del af planlægning og gennemførelse af sundhedsforskning.

Forskerens perspektiver på patientinddragelse i forskning:
Nielsen MK, Sandvei M & Hørder M; Ugeskr. Læger 2018; 180: V06180416
Borgerdreven social innovation i tværsektorielle samarbejder
 
Professor Linda Lundgaard Andersen, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet

Borgerdreven social innovation er et af tidens pejlemærker. I denne tilgang rummes mange store målsætninger og visioner men også vanskeligheder og barrierer. Mange tværsektorielle velfærdsindsatser praktiserer borgerinddragelse i tværsektorielle formater og under forskellige betegnelser: brugerinddragelse, samskabelse, borgerpaneler og partnerskaber. I dette oplæg gives et overblik over disse tendenser, som placeres nationalt og internationalt. Vi ser et kontinuum af samarbejdsformer, som både rækker bagud og trækker på borgersamarbejde og -inddragelse som har stået centrale i de seneste årtier. Men som også rækker fremad og må forstås som et felt med problemer og visioner, som endnu ikke er indfriet i den gældende offentlige velfærdspraksis. Dette ’collaborative turn’ – en samarbejdsbølgen er derfor langt fra ny, men er en tendens, der har præget velfærdsydelsernes udvikling igennem mange årtier – dog i forskellige udgaver. Aktuelt, hvor vi ser nye betegnelser og en særlig samarbejdslingo vinde udbredelse, peger vi på, hvordan der praktiseres en pragmatisk tilgang, som er kendetegnet ved en svag metodefasthed, og vi giver en international perspektivering på de nye samarbejdsformer.

Andersen, Linda Lundgaard og Espersen, Helle Hygum (2017) Samskabelse, samproduktion og partnerskaber: teoretiske perspektiver. I Antologi om Partnerskaber og samarbejder mellem kommuner og civilsamfund.
Socialstyrelsen. Hentes her: http://www.forskningsdatabasen.dk/en/catalog/2351817019

Andersen, Linda Lundgaard & Hygum Espersen, Helle (2017) Styring og samarbejde i det boligsociale arbejde: om civilsamfund, partnerskaber, samskabelse og samproduktion. I Boligsocialt arbejde. (red.) Birgitte Mazanti & Luise Glerup Aner. Hans Reitzels forlag

Præsentationer i workshop

Sammenhængende forløb for personer med afasi: brugerinddragelse i udviklingen af øget kommunikativ tilgængelighed

Maja Bertram, Syddansk Universitet
Jytte Isaksen, Syddansk Universitet
Anni Jungdal, Sydvestjysk Sygehus
Vivi Lund Jakobsen, Sydvestjysk Sygehus
Udfordringer ved at inddrage borgere og deres erfaringsbaserede viden i kollaborativ forskning: en diskussion af spændingerne og præsentation af et forskningsdesign

Lisbeth Frølunde, Roskilde Universitet
Louise Phillips, Roskilde Universitet
Sundhedsforskning med patienten i fokus: borgerinddragelse i forskningsrådsarbejdet på OUH

Jakob Grauslund, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus
Anna Andersen, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus
Forhandlinger og beslutningsprocesser i udviklingen af et handlingsorienteret forskningssamarbejde om psykosocial rehabilitering af efterladte efter selvmord over 64 år.

Lisbeth Hybholt, Region Sjælland
Brugerinddragelse i design og udvikling af en osteoporoseapp

Pernille Ravn Jakobsen, Århus Universitetshospital & University College Syd
Patienter tager initiativ til forskningsprojekt i almen praksis

Inger Uldall Juhl, Lægerne Vase, Juhl og Hansen, Kolding
Dorthe Christiane Zinck Iversen, University College Syd
Selvmordsefterladtes bidrag som med-forskere i et interviewstudie

Elin Kristensen, NEFOS
Lisbeth Hybholt, Region Sjælland
Jørn Toftegaard, NEFOS
Vibeke Toftegaard, NEFOS
På FORKANT i SYD – Borgerinddragelse i en forskningstyregruppe

Christian Backer Mogensen, Syddansk Universitet og Sygehus Sønderjylland
Lilian Keene Boye, Syddansk Universitet og Sygehus Sønderjylland
Mette Elkjær, Syddansk Universitet og Sygehus Sønderjylland
Eva Hoffmann, Syddansk Universitet og Sygehus Sønderjylland
Maiken Hjuler Persson, Syddansk Universitet og Sygehus Sønderjylland
Communicating patient-reported outcome scores in community based health services: integrating the voice of the user in applied health research

Berit Kjærside Nielsen, Region Midtjylland
Alexandra Theiss Janum, Region Midtjylland
Lise Arnth Nielsen, Region Midtjylland
Udvikling og implementering af metode til erfaringsudveksling i samarbejde mellem pædagoger og mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse

Birgitte Ravn Olesen, Roskilde Universitet
Placing citizens at the centre of innovation for optimizing medications

Catharina Thiel Sandholdt, Københavns Universitet
Jason Cunningham, Københavns Universitet
Rudi Westendorp, Københavns Universitet
Maria Kristiansen, Københavns Universitet
NEXT STEP – Næste skridt på vej mod uddannelse og job. Behovsanalyse og brugerinddragelse i udviklingen af en beskæftigelsesindsats for unge på uddannelses- og kontanthjælp

Sengül Sari, Syddansk Universitet
Teresa Victoria Høy, Syddansk Universitet
Andreas Jørgensen, Syddansk Universitet
Teresa Holmberg, Syddansk Universitet
Etablering af ”Den helende have” gennem brugerinddragende processer
- kommunikation gennem materialer


Signe Mårbjerg Severin, Syddansk Universitet
Connie Timmermann, Syddansk Universitet
Jette Ammentorp, Syddansk Universitet
Bringing patients and health researchers closer together: patient involvement in a study on patient-reported outcomes in cancer consultations

Pernille Skovlund, Århus Universitetshospital
Patient and public involvement in a clinical study on Response Evaluation of Advanced Breast Cancer

Marianne Vogsen, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
Susanne Geneser, Dansk Brystkræft Organisation
Marie Lykke Rasmussen, Dansk Brystkræft Organisation
Malene Grubbe Hildebrandt, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet