Baggrund for undersøgelsen

Sundhedsprofessionelle og lægfolk kan have forskellige forståelser af, hvad begrebet ”symptomer” dækker over. I denne undersøgelse bruges ordet som en fællesbetegnelse for kropslige fornemmelser, signaler, oplevelser, tegn og ubehag, og det er således ikke ensbetydende med et sygdomstegn.

Vi oplever alle symptomer fra kroppen, men tolker disse på vidt forskellig vis, og langt fra alle symptomer fører til lægehenvendelse. Vores nuværende viden om symptomer tager i vid udstrækning udgangspunkt i information om symptomer præsenteret ved den praktiserende læge eller på sygehuset, hvorimod vi kun kender lidt til, hvor udbredt symptomer er i befolkningen. Endvidere ved vi meget lidt om, hvilken betydning befolkningen tillægger de enkelte symptomer, og ikke mindst, hvad der fører til henvendelse til læge.

For at målrette sundhedsprogrammer rettet mod sygdomsopsporing samt strategier mod forsinket diagnostik af sygdomme, er det væsentligt at generere viden på befolkningsniveau om oplevelsen af symptomer og undersøge disses relation til individuelle karakteristika. Samtidig er det også væsentligt at opnå viden om barrierer for lægesøgning.

Undersøgelsen skal give en bedre forståelse af danskernes erkendelse, fortolkning og reaktion på symptomer. Endvidere vil undersøgelsen bidrage med viden om, hvad der medfører henvendelse til lægen, samt hvilke barrierer, der kan være for ikke at henvende sig til lægen. På længere sigt vil undersøgelsen give mulighed for at vurdere sammenhænge imellem symptomer og sygdomsudvikling, og dermed være et væsentligt bidrag til planlægningen af indsatser i sundhedsvæsenet.