Skip to main content

Videokonsultation i almen praksis

I dag er det en lille andel af det samlede antal af konsultationer i almen praksis, der udgøres af videokonsultationer, og der er stor variation i omfang og brug af videokonsultation blandt praktiserende læger og praksispersonale.

 

Der efterspørges forskningsbaseret viden om videokonsultation i forhold til at få belyst spørgsmål som: Hvordan påvirker videokonsultation den diagnostiske proces? Behandlingskvaliteten? Patienters tilfredshed? Læge-patient relationen? Social ulighed? Organisering i praksis? Lægers trivsel?

 

Alle disse spørgsmål har Projekt vCare til formål at undersøge og besvare qua seks delstudier, der gør brug af forskellige forskningsmetoder.

 

Resultater fra projektet vil blive formidlet til politikere, læger og patienter med henblik på at sikre fortsat høj kvalitet i behandling i almen praksis og den bedste brug af videokonsultation i fremtidens almen praksis.

 

vCare-projektet er støttet af Fonden for Almen Praksis og Sygeforsikringen Danmark og udføres i perioden 2020-2025. 

 

Formålet med dette projekt er at undersøge forandringer i konsultationsprocessen, når det foregår på video eller i telefon. Hvordan bliver læge-patient relationen og konsultationen påvirket? Hvordan forstår lægen og patienten hinanden, og bliver deres agenda håndteret anderledes end i fremmødekonsultationen?

 

Vi vil optage videokonsultationer, og efterfølgende interviewe patienterne og de praktiserende læger om deres oplevelser med og refleksioner over kommunikationen. Vi håber at kunne bidrage med viden om forandringer i konsultationsprocessen, og hvilke egenskaber, der medvirker til at opbygge en god læge-patientrelation, når det foregår på video. Denne viden kan bidrage til forståelse af, hvordan kommunikation kan tilpasses, og hvad der vindes eller tabes, når konsultationen er på skærmen eller i telefonen.

 

Hvordan foregår agenda-setting i videokonsultationer i almen praksis?
Hvad er gode relationelle kvaliteter i videokonsultationer i almen praksis?
Hvad er gode relationelle kvaliteter i de lange telefonkonsultationer?

 

Ph.d.-studrende: Frida Greek Kofod

Hovedvejleder: Lektor Ann Dorrit Guassora, Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet

Medvejledere: Lektor Elisabeth Assing Hvidt, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, Ph.d. Anne Arreskov, Region Hovedstaden

Projektperiode: 31/12/2020 – 31/12/2023

Organisatoriske faktorer har vist sig at spille en væsentlig rolle for en vellykket implementering af videokonsultationer. Vellykket implementering kræver en planlagt og koordineret tilgang, der involverer uddannelse af personale og koordinering af ansvarlige medarbejdere. Indførelsen af videokonsultationer i almen praksis betyder, at arbejdsmetoderne og rutinerne tilpasses til en ny praksis med brug af nye teknologier. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvordan tilpasninger til nye arbejdsmetoder og teknologier foretages, og hvordan de påvirker arbejdslivet for læger og personale.


Forskningsbaseret viden om brug af videokonsultationer i almen praksis er vigtig for både sundhedspersonale, patienter og politikere for at sikre en høj kvalitet i almen praksis i forhold til fremtidig brug af videokonsultationer. Formålet med dette projekt er derfor at identificere og forstå mulighederne og udfordringerne ved implementering af videokonsultationer for at opnå vedvarende brug af videokonsultationer i almen praksis.


Studiet er inddelt i tre niveauer:
• den individuelle bruger (mikroniveau),
• det organisatoriske aspekt (mesoniveau)
• den nationale og bredere kontekst for implementeringen af videokonsultationer (makroniveau)

Empirisk er studiet baseret på interviews med læger, personale og patienter, observationer i almen praksis samt indsamling og analyse af policy-dokumenter. 

 

Ph.d.-projekt ved Elle Christine Lüchau

Hovedvejleder: Lektor Elisabeth Assing Hvidt, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Medvejledere: Professor Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, Lektor Finn Olesen, Aarhus Universitet og Lektor Helen Atherton, University of Warwick

Projektperiode: 01/05/2021 – 30/04/2024  

Projektets overordnede formål er at undersøge tilfredshed, kvalitet og patientkarakteristika blandt patienter, der bruger videokonsultation i almen praksis. 

Projektets overordnede formål undersøges gennem to substudier: et spørgeskema- og registerstudie. 
Formålet med spørgeskemastudiet er at undersøge oplevet tilfredshed blandt patienter, der bruger videokonsultation i almen praksis, herunder anvendeligheden, brugervenligheden samt oplevet relationel kvalitet under videokonsultationer i almen praksis. Formålet med registerstudiet er at undersøge kvalitet (medicinordination og henvisninger) samt patientkarakteristika blandt patienter, der modtager samtaleterapi via video i forhold til patienter, der modtager samtaleterapi ved fremmødekonsultation med henblik på at identificere eventuelle uligheder i sundhed koblet til videokonsultationer i almen praksis.

Der udvikles et spørgeskema på baggrund af validerede og ikke-validerede spørgsmål. Spørgeskemaet udsendes via Min Læge App. Registerprojektet inkluderer alle patienter, der har modtaget samtaleterapi hos egen læge i perioden fra 2017 til og med 2021. Datasættet indeholder almindelige helbredsinformationer, socioøkonomiske forhold samt information om lægemiddelordinationer og henvisninger. 

Dette projekt kan bidrage med viden om fordele og ulemper ved brugen af videokonsultationer og identificere, hvorvidt nogle patienter er mere tilfredse med videokonsultationer end andre. Dette kan samtidig belyse, om der er eventuel ulighed i brugen af videokonsultationer i almen praksis. På længere sigt kan dette projekt bidrage til evidensbaseret beslutningstagning i forhold til implementering af videokonsultationer i almen praksis. 

 

Ph.d.-projekt ved Tessa Quirina van Sas

Hovedvejleder: Lektor Elisabeth Assing Hvidt, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Medvejledere: Professor Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, Professor Jesper Bo Nielsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, Lektor Linda Huibers, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Projektperiode: 01/09/2021 – 01/09/2024  

Dette projekt har til formål at undersøge patienters sårbarhed ved brug af videokonsultationer i mødet mellem lægen, patienten og teknologien.

Jeg vil interviewe praktiserende læger med videokonsultationserfaring om deres oplevelser med og refleksioner over sårbarhed i brugen af videokonsultation. Dettes gøres med en forventning om at skabe viden om relationel sårbarhed og hvem det bidrager at bruge video konsultationer som værktøj i almen lægepraksis.

Denne viden kan bidrage til forståelse af, hvordan sårbarhed kan manifestere sig i det digitale møde med sundhedsvæsnet.

  • Hvordan vurderes det, hvem der er egnet til videokonsultationer i almen praksis?
  • Hvordan bruges videokonsultationer af sårbare i almen praksis?
  • Hvordan manifesterer sårbarhed sig i videokonsultationer i almen praksis?

Forskningsassistent: Johannes van den Heuvel

Hovedvejleder: Lektor Camilla Hoffmann Merrild, Center for almen medicin, Aalborg Universitet

Medvejledere: Lektor Elisabeth Assing Hvidt, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet. Klinisk ProfessorJanus Laust Thomsen, Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet

Projektperiode: 10/01/2022 – 10/01/2025

Forskning i videokonsultationer i lægevagten er yderst relevant, og det gælder særligt i en tid med stort pres på lægevagten. Med implementeringen af videokonsultationer kan lægerne nu indsamle mere viden til deres vurdering af, hvad der skal ske med patienten. Herudover kan de forhåbentligt afslutte flere patienter i telefonen med råd og vejledning baseret på en mere sikker vurdering. For patienterne kan det betyde, at færre behøver at skulle transporteres ind til konsultationerne eller vente på en besøgslæge. Videokonsultationer kan på den måde være med til at sikre god og effektiv behandling i lægevagten samt medvirke til større patienttilfredshed.

Projektet har til formål at evaluere brugen af videokonsultationer i lægevagten.

Der vil blive brugt flere forskellige forskningsmetoder herunder et nationalt registerstudie, en regional spørgeskemaundersøgelse blandt visiterende vagtlæger og et interviewstudie blandt patienter. 

 

Ph.d.-studerende: Mette Amalie Nebsbjerg

Hovedvejleder: Morten Bondo Christensen, Praktiserende læge, Professor, Ph.d., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus 

Medvejledere: Linda Huibers, Seniorforsker, Ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus,  Elisabeth Assing Hvidt, Lektor, Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense

Projektperiode: 01/05/2021 – 30/04/2024

Det overordnede mål er at forstå hvorfor, hvordan og hvornår videokonsultationer i almen praksis fungerer under hvilke omstændigheder.

 

De tre hovedformål er: a) at udforske, hvordan den lokale kontekst interagerer med forskellige mekanismer og komponenter for at producere mere eller mindre effektive videokonsultationer (outcome), b) at definere 'bedste praksis' og informere om implementeringen heraf i forhold til videokonsultationer, og c) at generere overførbar viden om muligheder og udfordringer i forhold til at opskalere og gøre videokonsultationer til rutine i almen praksis i Danmark.

Vi planlægger først at gennemføre et realistisk scoping review for at forstå, hvordan komplekse interventioner, såsom videokonsultationer, kan generere forskellige outcomes under forskellige omstændigheder.

 

Derpå vil vi udføre en realistisk evaluering for at undersøge, hvordan de forskellige mekanismer, som fx ændringer i holdninger og adfærd hos både læge og patient, udtrykkes i specifikke kontekster.

Vi forventer at give både beslutningstagere, læger og patienter en grundig og afbalanceret videnbase og vurdering af, hvornår, hvordan og under hvilke omstændigheder videokonsultationer bedst bliver implementeret under hensyntagen til den unikke organisatoriske kontekst, som almen praksis i Danmark, udgør. Den genererede viden vil guide beslutningstagere til at implementere 'bedste praksis' inden for videokonsultationer.

 

Ph.d.-projekt ved Ulrik Bak Kirk, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Hovedvejleder Professor Flemming Bro, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Det overordnede formål med dette studie er at udvikle, teste og implementere en ny metode til styrkelse af kronikeromsorg i almen praksis og undersøge, hvorvidt denne metode har positiv indflydelse på egenomsorg, self-efficacy samt minimerer diabetisk distress hos patienter med type 2 diabetes (T2D).

Vi vil:

Afdække og analysere T2D patienters behov og præferencer i forhold til design af et IT-understøttet gruppeforløb i almen praksis.

Udvikle og teste et IT-understøttet gruppeforløb for patienter med T2D i almen praksis.

Evaluere effekter af deltagelse i et IT-understøttet gruppeforløb for patienter med T2D i AP målt på egenomsorg, self-efficacy, diabetes distress samt på biomarkører.

Participatory design (PD) vil være det overordnede forskningsdesign og metoderne, der anvendes, vil både være af kvalitativ og kvantitativ karakter. Ved hjælp af semistrukturerede interviews, fokusgruppe-interviews og spørgeskemaer rettet mod både T2D patienter, praktiserende læger, praksispersonale og eksperter undervejs i projektet inddrages brugerne i udviklingen af gruppeforløbet. Herved får vi udviklet en løsning, der er til gavn for brugerne og som er implementérbar i almen praksis.

Ph.d.-studerende: Rasmus Dahl-Larsen
Hovedvejleder: Professor Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet
Medvejledere: Lektor Elisabeth Assing Hvidt, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, Post. doc, praktiserende læge Carl Brandt, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet, Cand.scient.san.publ., ph.d. Pernille Ravn Jakobsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

 

Projektet tager udgangspunkt i den igangværende digitale omstilling af sundhedsvæsenet. Projektet fokuserer på, hvad det vil sige ”at gå digitalt til lægen” ved at undersøge brugen af videokonsultation som konsultationsform i almen praksis og i de regionale nærklinikker i Region Sjælland.

Projektet undersøger, hvad brugen af videokonsultationer betyder for kommunikationen og relationen mellem borger og læge, samt hvordan den digitale omstilling kan påvirke praksissen ved at ændre på rutiner, arbejdsmetoder og det tværfaglige samarbejde mellem fx læge og sygeplejerske. Projektet fokuserer særligt på de regionale nærklinikker i yderområderne af Region Sjælland. I de områder er der ofte mangel på læger, hvilket har åbnet for digitale løsningsmodeller, hvor nogle læger sidder på afstand af både borgeren og nærklinikken.

Projektet er et kvalitativt studie, som metodisk gør brug af interview, observation og videooptagelser af videokonsultationer. Teoretisk baserer projektet sig på en blanding af dialogisk kommunikationsteori inspireret af Mikhail Bakhtin og af ’Science and technology studies’ (STS).

Forskningsprojekt ved lektor Michael Scheffmann-Petersen, Ph.d.
RUC, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, eHospitalet og Kvalitet & Forskning, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Sjælland
Mail: msche@regionsjaelland.dk

 

 

Kontakt

Lektor Elisabeth Assing Hvidt

Send e-mail

Hvem er vi?

Forskerne bag vCare

Aktiviteter, samarbejder og publikationer

Se hvad forskerne i vCare-gruppen deltager i, hvem de samarbejder med, og hvad de udgiver.

Se mere

Sidst opdateret: 21.03.2023