Skip to main content

Scholarstipendier i almen medicin

En bevilling fra Lundbeckfonden har gjort det muligt igen at udbyde scholarstipendier i 2017 til forskningsårsstuderende i almen medicin. Under forskningsåret har den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få indsigt i almenmedicinsk forskning. Stipendierne gives til forskningsforløb af 6 til 12 måneders varighed. Der er ansøgningsfrist d. 8. juni og d. 1. november 2017. Begge datoer inden kl. 12.00.

Scholarstipendier i almen medicin

En bevilling fra Lundbeckfonden har gjort det muligt igen at udbyde scholarstipendier i 2017 til forskningsårsstuderende i almen medicin. Under forskningsåret har den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få indsigt i almenmedicinsk forskning. Stipendierne gives til forskningsforløb af 6 til 12 måneders varighed.

 

Krav til ansøgningen

Forskningsprojektets hovedtema skal være indenfor det almenmedicinske område. Både epidemiologiske, kliniske og kvalitative projekter kan komme i betragtning.

Stipendiet ansøges af projektets hovedvejleder, som skal have en akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende. Der skal på ansøgningstidspunktet være rekrutteret en medicinstuderende til projektet. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke opgaver og dele af projektplanen, som varetages af den forskningsårsstuderende.

 

Bedømmelse af ansøgere

Stipendium kan uddeles til kvalificerede ansøgere fra alle landets fire medicinske fakulteter.

Bedømmelsen foretages af repræsentanter fra de fire almenmedicinske forskningsmiljøer. I bedømmelsen af ansøgningerne indgår følgende parametre:

  • Projektets kvalitet herunder projektets originalitet, væsentlighed og metodernes egnethed.
  • Ansøgergruppens kvalifikationer
  • Projektets gennemførlighed herunder sandsynligheden for at projektet kan gennemføres indenfor den angivne tidsramme

 Herudover tages i bedømmelsen hensyn til den geografiske fordeling af stipendiater og repræsentation af forskellige forskningsområder.

 

Bevilling

Bevilling skal administreres af et universitet eller hospitalsafdeling og lyder for et helårs stipendium på 140.000 kroner; 120.000 kroner til lønudgifter og 20.000 kroner til finansiering af projekt. Ved kortere forskningsforløb sker proportional finansiering.

 

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema med budget, vejlederens CV (1 A4 side), den studerendes CV (max 1 A4 side) og projektbeskrivelse (max 5 A4 sider 12 pitch, 1½ linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer). Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan.

 

Ved spørgsmål kan tages kontakt til Professor Martin Bach Jensen (mbj@dcm.aau.dk).

Ansøgningsskema kan rekvireres ved at skrive til Line Maj Jensen (lmj@dcm.aau.dk), Sekretær for Martin Bach Jensen.

Ansøgningsskema, projektbeskrivelse, og vejlederens og den studerendes CV fremsendes som samlet PDF-fil til lmj@dcm.aau.dk

Der er ansøgningsfrist d. 8. juni og d. 1. november 2017. Begge datoer inden kl. 12.00.

 

maj 2017

Redaktionen afsluttet: 24.05.2017