Skip to main content

Om litteraturstudiet

Litteraturstudiet: Et systematisk review

Informationen på denne hjemmeside blev fundet via et systematisk litteraturstudie og repræsenterer den tilgængelige og kvalitetsvurderede forskningsbaserede viden om alternative behandlingsformers effekt på symptomer relateret til en kræftsygdom eller bivirkninger ved behandling af kræft.

De inkluderede artikler i litteraturstudiet er er alle oversigtsartikler (litteraturreviews eller metareviews), dvs. forskningsartikler, som samler viden fra forskellige videnskabelige undersøgelser i en samlet oversigt og derudfra forsøger at drage en samlet og stærkere konklusion end de enkelte studier kan gøre.

Informationens pålidelighed

Under litteraturgennemgangen blev alle oversigtsartikler vurderet i forhold til videnskabelige kriterier for pålidelighed og troværdighed. Alle inkluderede studier har fået en karakter relateret til deres metodiske styrke. Dette er gjort ved hjælp af scoringssystemet SIGN udviklet særligt til at vurdere systematiske reviews/litteraturstudier inden for sundhedsforskningen. På denne hjemmeside opsummerer vi udelukkende resultater baseret på artikler som i gennemgangen er vurderet til at være af høj videnskabelig kvalitet (1++) og acceptabel videnskabelig kvalitet (1+). Artikler af lav videnskabelig kvalitet (1-) er ikke refereret til i opsummering af resultater men er medtaget i referencelisten (under KAB-former) af hensyn til videnskabelig gennemsigtighed.

Informationens begrænsninger

Informationen på denne hjemmeside har særligt to begrænsninger:

  1. Der er mangel på studier af høj forskningsmæssig kvalitet, hvilket betyder at der på nuværende tidspunkt generelt ikke kan drages entydige konklusioner i forhold til evidensen af komplementære alternative behandlingsformer til kræftpatienter.
  2. Der er ganske lidt forskningsbaseret viden om bivirkninger af KAB. Vi præsenterer på denne hjemmeside den viden vi har fundet om mulige bivirkninger, men yderligere studier er påkrævet for at kunne drage entydige konklusioner om sikkerhed og bivirkninger af KAB til kræftpatienter. 

 

Metode til litteratursøgning

Vi har søgt forskningslitteratur i seks forskellige databaser: PubMed, Embase, CINAHL, AMED, Cochrane Library og Web of Science.

Vi har søgt litteratur i databaserne med følgende begrænsninger:

  • Sprog: engelsk, norsk, svensk, dansk, tysk
  • Publiceringsdato: 1.1.2008 og frem til november 2016
  • Forsøg med mennesker (filter fra Videncentret.dk)
  • Studiedesign: reviews, meta-analyser, systematiske reviews (filter fra Videncentret.dk)

For hver database er søgeordene tilpasset den enkelte database i forhold til endelser og nøgleord. I punktform herunder, kan det læses hvilke overordnede og afledte søgeord, som er inkluderet generelt (forskellige endelser og stavemåder er repræsenteret ved * og # nedenfor).

  • Complementary medicines

Complementary therap*

Complementary intervention*

Complementary treatment*

Complementary medicine*

Complementary*

Alternative therap*

Alternative intervention*

Alternative treatment*

Alternative medicin*

Alternative*

CAM

Integrated medicin*

  • Neoplasms

Neoplasm*

Cancer*

Tumo#r*

Oncolog*

  • Effect

User-evaluation*

Outcome-assessment*

Experience*

Self-reported*

Effect*

Efficac*

Benefit*

Embodiment*

  • Clinical trials

Clinical trial*

Randomi#ed controlled trial*

RCT*

Controlled clinical trial*

CCT*

Evaluation stud*

Comparative stud*

Validation stud*

Research support*

Sidst opdateret: 22.03.2019