Skip to main content

Bæredygtige forskningsmiljøer - IRS' strategiske arbejde med forskningsledelse

Bæredygtige forskningsmiljøer i IRS er den overordnede betegnelse for instituttets vision om, at alle forskningsmiljøer på de enkelte hospitaler er bæredygtige og arbejder målrettet og balanceret i forhold til en række faktorer. Der arbejdes med forskningsledelse, højt fagligt niveau, kritisk masse og diversitet på alle niveauer (fra ph.d. til professor), karriereudvikling, finansiering via eksterne midler, tværgående og internationalt netværk, godt arbejdsmiljø og impact/implementering af forskning i klinikken og det omgivende samfund. Instituttet arbejder strategisk med alle elementer.

Visionen bliver realiseret ved, at den lokale forskningsledelse på hospitalerne udvikler strategier, mål og handlinger ud fra en vurdering af de givne betingelser og en realistisk udviklingstendens. En udviklingstendens kan være: vækst, gennembrud, stabilitet eller (gen)etablering.

Et forskningsmiljø er en bredere betegnelse end en forskningsenhed, da et miljø kendetegner interaktion og relationer med omgivelser.
Instituttets ambition er, at alle forskningsenheder bliver bæredygtige over tid.

LUS - Leder-Udviklings-Samtaler - som en del af de bæredygtige forskningsmiljøer

På IRS benytter vi LUS-konceptet som et redskab til systematisk opfølgning på progression af udvikling af bæredygtige forskningsmiljøer. LUS-konceptet er et værktøj til at understøtte udviklingen i den enkelte forskningsenhed og arbejdet med opbygning af bæredygtige forskningsmiljøer. 
Værktøjet har fokus på løbende ledelsesudvikling – både udvikling af forskningslederens egen ledelse og på den baggrund udvikling af forskningsenheden samt miljøet i enheden.
Med konceptet skabes et rum til konstruktiv feedback, som udgør et kerneelement i denne proces.

Du kan læse meget mere om LUS på IRS her

 

Vi arbejder med at udvikle de bæredygtige forskningsmiljøer

På baggrund af blandt andet strategien IRS2023 og IRS Strategiseminar i februar 2019, er en række temaer og indsatsområder blevet tydelige. Det er områder, der er vigtige for os som institut at få italesat og arbejde med. Det kræver samarbejde mellem alle niveauer. Områderne skal skabe de rette forhold for at kunne udføre forskning. 

Temaer: 

 • Karriereplaner og arbejdsmiljø for ph.d. og postdocs
 • Strategisk gruppeudvikling og samarbejde internt i grupper og ekstern finansiering
 • Tværgående forskningssamarbejde
 • Samarbejde med afdelingsledelsen og med sygehusets overordnede ledelse
 • Implementering af forskning i klinik

Henover sommer 2019 er der gennemført en survey bland forskningslederne på baggrund af ovenstående temaer.

Læs mere og se svar fra survey

IRS iværksætter sammen med en konsulentgruppe fra SDU HR, Rekruttering og Organisering en koordineret lokal indsats med et rejsehold. 

De enkelte trin og indsatser er beskrevet nedenfor og opdateres løbende.

 

Hvordan gør vi - den igangværende indsats:

Indsats - bæredygtige forskningsmiljøer

I samarbejde med konsulentgruppen fra SDU HR-service er der henover sommeren 2019 gennemført en survey for at:

 • Gøre status på en række udvalgte temaer
 • Undersøge behovet for lokal udvikling med henblik på at arbejde med de udvalgte temaer

Her kan du se survey-spørgsmålene

Status: Besvarelsesprocent på 100 %

11 forskningsledere giver udtryk for, at de ønsker et sammenhængende  udviklingsforløb i samarbejde med et rejsehold særligt sammensat til den enkelte gruppes behov

25 forskningsledere giver udtryk for, at de ønsker besøg en enkelt dag af et rejsehold særligt sammensat til den enkelte gruppes behov

 

På koordineringsmødet bliver blandt andet udarbejdet en plan for, hvordan udviklingsforløb og dagsbesøg skal koordineres samt hvordan formøderne skal forløbe

Status: Løbende udrulning

Når planen for afvikling af udviklingsforløb og dagsmøder foreligger, bliver forskningslederne kontaktet. Dette sker i et løbende rul for at sikre den bedst mulige løsning for de enkelte enheder. 

For at udviklingsforløb og dagsmøder giver mest muligt værdi for forskningsgrupperne, skal de behovene for de enkelte grupper afdækkes. Det sker på formødet, hvor lokal kontekst, enhedens udvikling og behov afdækkes. Ud fra dette sammensættes et skræddersyet rejsebehold bestående af for eksempel: HR-konsulenter, forskerstøtte, kommunikationsfolk eller lignende. 

Status: Løbende udrulning

I forbindelse med strategiseminar 2020 har IRS udarbejdet kompendier med  informationer, nøgletal og overblik fra survey. Dette er medvirkende til at tegne billedet af IRS landskabet. 

Forskningslederne har nu mulighed for at komme med input, at få opdateret og registreret publikationer i Pure, at sikre at eventuelle gæsteforskere er registreret ved korrekt enhed m.m. 

Se Vejledning til Pure og ORCID

I forhold til publikationstal fra Pure vil IRS modtage et nyt udtræk 1. juli 2020

Status: I gang 

De første udviklingsforløb og dagsmøder er opstartet efter nytår 2019/20.

Med til afvikling af udviklingsforløb og dagsmøder er konsulenterne fra SDU HR, Organisering og Rekruttering og et rejsehold, som sammensættes afhængig af de enkelte forskningsenheders ønsker og behov, som er afdækket under formøderne (trin 3)

Status: I gang

 

 

LUS på IRS

På IRS arbejder vi med LUS - Leder-Udviklings-Samtale.

LUS-konceptet er et værktøj til at understøtte udviklingen i den enkelte forskningsenhed og arbejdet med opbygning af bæredygtige forskningsmiljøer.

Læs mere om LUS

Hvad mener vi med bæredygtige forskningsmiljøer

"Bæredygtige forskningsmiljøer i IRS" er overordnet en betegnelse for instituttets vision om, at alle forskningsmiljøer arbejder målrettet og balanceret i forhold til en række faktorer:

 • Bæredygtige forskningsmiljøer er kendetegnet af, at forskningsgruppen kan leve og udvikle sig, og ikke er afhængig af én enkelt person
 • Har både yngre og ældre forskere
 • Har forskellige faggrupper og samarbejder på tværs af miljøer
 • Har ansvarlig forskningsledelse
 • Tænker over og arbejder med karriereudvikling - både kortsigtet og langsigtet
 • Har arbejdsmiljø og -vilkår, som gør dem attraktive at arbejde for og med
 • Har en klar retning - eksempelvis forskningsstrategi i enheden
 • Udfører forskning, som publiceres og har værdi for patienter, sygehus og samfund
 • Udfører forskning, som kan bruges i klinikken og det omgivende samfund
 • Tværgående og internationalt samarbejde
 • Er i stand til at skaffe ekstern finansiering for at sikre gruppen
 • Samarbejder med afdelingsledelsen og sygehusets ledelse
 
Læs mere

Strategiseminar 2019

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 20.12.2021