Skip to main content

Kursus- og Rejsepuljen

 

Kursus- og Rejsepuljen

Det forudsættes, at ansøgeren er ansat ved instituttet på såvel ansøgnings- som kursus- og rejsetidspunkt.  Da midlerne i Rejsepuljen er begrænsede, skal man ikke forvente at få tildelt beløb over kr. 5.000 pr. ansøgning. Vi opfordrer derfor til også at søge andre fonde. Midler kan kun uddeles én gang til samme person i løbet af en 12 mdrs. periode. Midlerne uddeles 2 gange årligt. 


Ansøgninger indsendes i elektronisk form til Lene Ververs på e-mail: lververs@health.sdu.dk.

Ansøgningerne skal være instituttet i hænde på følgende dage: 31. marts og 30. september senest kl. 12:00


Her finder du: Ansøgningsskema - kursus- og rejsepuljen

Ansøgningsskemaet udfyldes med alle relevante oplysninger og indsendes sammen med følgende bilag:

 • Program for kursus/studieophold/kongres m.v.
 • Abstract indsendt til kongres m.v.
 • Meddelelse fra arrangørerne om optagelse på kursus/accept af præsentation/invitation som foredragsholder/argumenter for relevansen af opholdet/kurset (ved studieophold og kurser)  

Prioriteringsrækkefølgen for tildeling af midler til ansatte er således:

 • Ph.d.-studerende
 • Postdoc
 • Øvrige

Kurser:

Kurser, der fagligt skal være i overensstemmelse med det job, man er ansat i. Ph.d.-kurser skal søges via Ph.d.-skolen.

Det er ikke muligt under Kursus- og rejsepuljen at søge om midler til adjunktpædagogikum. Forespørgsler herom rettes til institutleder Rikke Leth-Larsen.

Studierejser:

Internationale videnskabelige kongresser og symposier indenfor ansøgerens forskningsområde og med dokumenteret aktiv deltagelse med foredrag eller poster. Ansøger skal være den, der alene præsenterer arbejdet (det vil sige foredragsholder eller præsenterende forfatter på poster).

Rejser med tilknytning til definerede og veldokumenterede forskningsprojekter. Det vil i reglen dreje sig om yngre forskeres rejser, der er nødvendige for at specielle teknikker eller metoder kan enten læres med henblik på senere anvendelse ved SDU eller anvendes i relation til pågældendes forskningsområde.
Ansøgningen vedlægges dokumentation og beskrivelse af formål og indhold (1 A4-side).

Rejser med specielt pædagogisk sigte, hvor formålet ikke kan tilgodeses på anden måde, og som har relevans for ansøgerens undervisningsforpligtelser ved SDU.
Ansøgningen vedlægges dokumentation og beskrivelse af formål og indhold (1 A4-side).

Refugieophold:

Medarbejdere ved instituttet, der som følge af stor arbejdsbelastning har behov for samlet tid til for eksempel at skrive artikler, bogkapitler eller bøger sammen, kan søge om en uges ophold på et dansk refugium med henblik på at få arbejdsro til sådant videnskabeligt arbejde.
Ansøgningen vedlægges dokumentation og beskrivelse af formål og indhold (1 A4-side).

 • Kongres- eller kursusgebyr
 • Befordring (normalt den billigste, rimelige rejseform)
 • Hotelophold i henhold til statens regler

Billigste befordringsmidler skal i videst muligt omfang benyttes til rejser, der godtgøres af det offentlige. Det er ikke afgørende, om tog eller fly anvendes. Benyttelse af andet befordringsmiddel er tilladt, når særlige forhold taler derfor.

BEMÆRK: Indkøb af flyrejser skal ske hos CWT. Se yderligere SDU's rejseregler og interne cirkulære vedr. tjenesterejser.


Hvis flere kurser eller møder foregår i forlængelse af hinanden, skal der fremsendes særskilte ansøgninger. 

Ansøgninger med ufuldstændige bilag vil normalt ikke blive behandlet. Kun ansøgninger, hvor det totalt ansøgte beløb overstiger kr. 2.000 vil blive behandlet af bedømmelsesudvalget. 

Rejseudgifter afregnes i SDU’s elektroniske rejseafregningssystem zExpense. Følg vejledningen for den elektroniske rejseafregning. Refusion overføres til ansøgers NemKonto.

Læs mere under punktet Rejseafregning for IRS-ansatte - zExpense

Er ansøger ikke tilmeldt den elektroniske rejseafregning, skal ansøgeren sende en mail til 2020@sdu.dk med følgende oplysninger:

 • Fulde navn
 • Cpr.-nr.
 • Adresse
 • E-mail
 • SDU-brugernavn
 • Bankoplysninger

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 18.02.2020