Skip to main content

Politik, strategi og strategiudvikling

Strategiudvikling på IRS

IRS udvikler to former for strategi: patientorienteret og ressourcebaseret. Som universitet er store dele af instituttets strategi eksternt påført gennem universitetsloven. Udvikling af hovedopgaverne forskning, uddannelse og arbejdet med udbredelse af viden bliver opfattet som patientorienteret strategi. Den ressourcebaserede strategiudvikling understøtter den patientorienterede strategiudvikling.

Patientorienteret strategi

Forskningsstrategier bliver udviklet af regionen og på de enkelte sygehuse. Uddannelsesstrategier bliver primært udviklet via fakultetets uddannelsesledelse og –administration. Udbredelse af viden sker via IRS’ organisering med placering af forskningsmiljøer på de enkelte hospitaler og via rammen med delestillinger, hvor forskere bruger ny viden i det kliniske arbejde på hospitaler.

Ressourcebaseret strategi

For at realisere visionen om bæredygtige forskningsmiljøer fokuserer IRS som institut på den ressourcebaserede strategiudvikling, der drejer sig om en række strategiske faktorer: Videndeling og samarbejde på tværs af projekter, enheder og hospitaler, Talent- og karriereudvikling, Rekruttering, Mangfoldighed og ligestilling, Kommunikation og formidling, Ekstern finansiering og Samarbejde mellem forskningsledelse, afdelingsledelse og institutledelse.

 

IRS arbejder med SDU's strategi på følgende områder:

IRS har en stærk konstruktion med et engageret netværk af bred faglighed og kompetence

IRS er en stærk og usædvanlig konstruktion med en relativt kort historie - startende i 2007. Vi udgør et netværk af engagerede mennesker, der byder ind med en diversitet af fagligheder og kompetencer, der rækker ud over de traditionelle forskningsmiljøer. Vi dyrker relationerne og skaber plads til inddragelse, lydhørhed og vilje til ændringer. 

IRS har veletablerede forskningsmiljøer, der hjælper spirende forskningsmiljøer på vej

IRS dyrker bæredygtigheden. Det skal forstås sådan, at de veletablerede forskningsmiljøer faciliterer og understøtter nye og spirende forskningsmiljøer, og binder det hele sammen i et netværk. Vi har øje for vigtigheden af at støtte op om lokale behov og kulturudvikling - men også for, at inspiration og samarbejde på et bredere nationalt og internationalt niveau er nødvendigt. 

Læs mere om IRS' strategiske arbejde med forskningsledelse og bæredygtige forskningsmiljøer

IRS har fokus på synlighed samt balance mellem vækst og konsolidering

IRS er et murstensløst institut med vokseværk og mange entreprenante personer, hvilket er særdeles positivt. Det fordrer dog, at vi samtidig fremadrettet skal have et øget fokus på balancen mellem vækst og konsolidering. Vi vil fremadrettet dyrke synligheden både internt og eksternt således, at vi i højere grad kan udnytte potentialet for diversitet i vores forskning.

Ansvaret for kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed ligger både hos den enkelte forsker og underviser, samt på et overordnet organisatorisk plan. Vi ønsker, at IRS er et institut, som man med stolthed hører til og refererer til både nationalt og internationalt. Hos IRS er der kort vej til handling - og vilje til ændring. 

Uddrag af IRS' grundfortælling udarbejdet af Institutleder Rikke Leth-Larsen på baggrund af strategidag i januar 2018

 

Strategiudvikling i IRS 

Særlige strategiske fokusområder i IRS i 2020

 1. Rekruttering og rekrutteringsprocesser 
 2. Karriereudvikling
 3. Finansiering via eksterne midler

Særlige strategiske fokusområder for IRS i 2021

 1. Opfølgning på og udvikling af bæredygtige forskningsmiljøer
  Vi implementerer LUS-koncept* som redskab til opfølgning på progression og understøttelse af udvikling af bæredygtige forskningsmiljøer(link til def. af bæredygtige forskningsmiljøer) i IRS. Deltagere i LUS er koordinerende forskningsledere, forskningsledere, afdelingsledere og institutleder.

  LUS koncept og redskaber skal fremme fokus på det vigtigste for at opnå positiv fremadrettet udvikling. Udviklingspunkter skal være realistiske og dreje sig om forskningsmiljøet. Individuel opmærksomhed bliver givet i kontekst af den samlede gruppe. Materialet fra LUS skal kunne danne grundlag for systematisk opsamling, afrapportering til interessenter og strategisk fokusering for hele instituttet.
  * LUS - lederudviklingssamtale

 2. Udviklingsforløb på tværs af IRS
  Formålet med forløbet er at skabe en ny og tydelig bevægelse på tværs af IRS, hvor der bliver skabt fokus på de unikke egenskaber og aktiviteter omkring forskning og uddannelse, som hvert af de forskellige sygehuse kan profilere sig på til forskel for andre sygehuse i regionerne under IRS.

 3. Yngre forskere (phd studerende, postdocs, adjunkter)

 

IRS2023

Visionen er udarbejdet på strategidag - IRS2023 - i januar 2018 som en del af: Den nye fortælling om IRS

Læs: Den nye fortælling om IRS

Kommunikation

Et af målene for IRS2023 er øget synlighed. Vejen hertil er beskrevet i kommunikations- og kanalstrategier

SDU's strategi

 • Vi skaber værdi for og med samfundet
 • Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke
 • Vi bryder grænsen og former fremtiden

Det ydre pejlemærke er: Kerneopgaverne skal skabe værdi for og med samfundet.

De indre pejlemærker er, at Kerneopgaverne skal karakteriseres af kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed.