Skip to main content

Sådan bliver du ph.d.-studerende på SUND-SDU

Der er tre kriterier, som skal være opfyldt, før en ph.d.-studerende kan gå i gang med sit projekt. Dem kan du læse om herunder. 

De formelle adgangskrav er, at ansøger skal have en 5-årig kandidatuddannelse eller tilsvarende. Det står i ph.d.-bekendtgørelsen. Der findes forskellige suppleringsmuligheder, blandt andet for professionsbachelorer.

Herudover stiller Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som adgangskrav, at ansøger har forskningserfaring, som for eksempel kan være dokumenteret via:

 • Forfatterskab til en artikel
 • Et publiceret abstrakt
 • Præsentation fra en international konference
 • Tidligere forskningsansættelse eller gennemgået prægraduat forskningsår

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Sammen med ansøgningen om optagelse på ph.d.-uddannelsen skal der indsendes en projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelsen sendes i review hos et sagkyndigt udvalg nedsat af ph.d.-skolen. Udvalget består af to forskere med særlig indsigt i forskningsfeltet. Der er som regel en bedømmer fra SDU og en bedømmer uden SDU-tilknytning.

Læs mere om projektbeskrivelse og ansøgning

Man kan godt søge om optagelse på ph.d.-uddannelsen, selv om finansieringen af projektet ikke er på plads endnu.

Projektet kan dog først igangsættes, når det er næsten fuldt finansieret, det vil sige,  når der er penge til den ph.d.-studerendes løn i alle tre år, halvdelen af projektets driftsomkostninger og studieafgiften (62.500/år).

Der er mulighed for at søge 1 års fakultetsfinansieret ph.d.-stipendium inkl. studieafgift. Det forudsætter dog:

 1. At den ph.d.-studerende har fået tilbudt en studieplads på baggrund af et godkendt projekt
 2. At den øvrige finansiering er på plads

Optagelse på ph.d.-uddannelsen er ikke betinget af, at man har et fakultetsstipendium. Såfremt man har tre års løn sikret fra anden side - og i øvrigt opfylder adgangskravene - kan man optages.

Læs mere om faktultetsstipendier


De generelle krav er en høj kvalitet, godkendelse fra ph.d.-skolen og 2/3 finansiering på plads. 
Læs mere om fakultetsstipendier

IRS skærpede krav: 1. forfatterskab(er) - accepteret eller trykt i peer-reviewed tidsskrift. 
Læs: Notat vedrørende prioritering/fordeling af fakultetsfinansierede ph.d.-stipendier til IRS

Vær opmærksom på, at ansøgning skal finde sted inden, du er indskrevet på ph.d.-skolen. Der er ansøgningsfrist fire gange i året.


Det mest almindelige ph.d.-forløb er over tre år, men der er også mulighed for at tilrettelægge kombinationsforløb. Det kan blandt andet være i form af en ”4+4 ordning”. Dette har primært til formål at sikre udviklingsmuligheder for og fastholdelse af særlige forskningstalenter. Det kan for eksempel være studerende, som under deres prægraduate uddannelse har gennemført lovende forskning, og som det vil være en fordel at løfte over i et ph.d.-forløb med det samme, det vil sige uden at afvente færdiggørelse af kandidatuddannelsen. 

Læs mere om de forskellige forløb

Henvend dig til ph.d.-skolen, hvis du ønsker en anden ordning

Her finder du ph.d.-skolen for SUND, SDU

Ph.d.-studerende ved IRS

Ph.d.-skolen har sin egen gruppe på Facebook. Den finder du under: Research Education in Health Sciences

Ph.d.-studerende på SUND SDU har deres egen gruppe på Facebook, hvor der er mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med andre ph.d.-studerende. Gruppen finder du på Facebook - Sund PhD Club

Philoteket er et nyt område på biblioteket dedikeret til ph.d.-studerende. Læs mere om Philoteket

 

SDU's bibliotek har samlet en side med informationer særligt til forskere, hvor der blandt andet findes guides og vejledninger samt hjælp til informationssøgning og diverse relevante databaser.

Her finder du forskerindgangen til SDU's bibliotek

IRS har ikke længere et særskilt statistik-tilbud, men ph.d.-studerende tilbydes ti timers vejledning gennem IST. 

Vedrørende kurser:

Du kan eventuelt finde tilbud under ph.d.-skolens kurser eller ved IST - du skal dog være opmærksom på, at  disse kurser kan gælde som eksterne kurser, hvis de tilbydes under et andet institut.

Ph.d.-skolens kurser

Her finder du informationer om vejledning i statistik ved IST

Open Market kurser:

På siden phdcourses.dk, kan du eventuelt finde Open Market kurser i statistik

Er du ph.d.-studerende, så skal du både sygemelde dig til ph.d.-skolen og instituttet.

Sygemelding til instituttet sker til Fællessekretariatets HR-medarbejder

 

Hvis du ønsker ændringer i din studietid, så skal du kontakte ph.d.-skolen. Det er kun ph.d.-skolen, der kan bevillige ændringer. Ændringer kan for eksempel være: Forlængelse, orlov, sygdom, op/ned i tid, deltid m.m.

Her finder du ph.d.-skolen

Hvad er annuum?

Sammen med fakultetsstipendiet følger et engangsbeløb (= annuum) på op til 10.000 kr.

Hvem bestyrer pengene?

Det gør din forskningsenhed (forskningsleder/hovedvejleder)

Hvad må jeg bruge pengene til?

Du kan efter aftale med forskningsleder/hovedvejleder bruge pengene enten til indkøb af IT-udstyr eller til en rejse i forbindelse med projektet.

Der kan kun kan dækkes et indkøb (udgifter til en rejse eller et IT-indkøb)  – uanset om det drejer sig om 3.000 kr. eller 10.000 kr. Pengene skal være brugt inden ph.d.-periodens udløb. Det vil sige, at du ikke kan dele annuum op og anvende det løbende i ph.d. perioden.

 • Køb af IT-udstyr
  • IT-udstyr skal du købe gennem SDU’s IT-afdeling, og du skal være opmærksom på, at dette tilhører SDU (forskningsenheden) og skal tilbageleveres, hvis du rejser fra enheden.
  • SDU’s IT afdeling har mail adressen: servicedesk@sdu.dk og de skal have oplyst annuum kontonr. 14.120 og navn på godkender (Cecilia Riisom Greve)
 • Flybilletter
  • Flybilletter skal bestilles gennem Egencia
  • Faktura sendes til: SDU Institut for Regional Sundhedsforskning, J.B. Winsløws Vej 19, 5000  Odense C
  • Ean.nr. 5798000423008
  • Cvr.nr. 29283958

Har du spørgsmål til annuum?

Kontakt økonomimedarbejder Cecilia Greve på mail: cgreve@health.sdu.dk

Lønberegning er et kompliceret område, idet den præcise sats afhænger af den enkelte studerendes uddannelse og anciennitet. Vi henviser oftest til AC’s overenskomst og ph.d.-protokolatet.

Lønudgiften er den fulde forventede udgift med pension, ATP mv. Husk at afsætte midler til feriepenge samt studieafgift.

Lønsatserne kan I se her 

Læs mere om finansiering på ph.d.-skolens hjemmeside

 

 

IRS, KI, SDU, Grafisk Center og Ph.d.-skolen giver ikke længere gratis eksemplarer af ph.d.-afhandlinger. Skal  afhandlingen printes er det med egenbetaling.  

Grafisk Center - SDU

 

Det kan være svært at få et studienetværk, når man er ph.d.-studerende, da vi oftest møder hinanden i forbindelse med ph.d.-kurser. På kurserne lærer vi mange interessante ting, men der er mange informationer, der ofte går fra mund til mund

Få et netværk som ph.d.-studerende gennem Sund PhD Club

Ph.d.-skolen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Husk at alle dine henvendelser angående din ph.d.-indskrivning skal gå gennem ph.d.-skolen

Ph.d.-skolen for SUND, SDU

Ph.d.-publikationer

SDU har oprettet en template til ph.d.-publikationer (forsiden). Du kan også designe din egen, men SDU kan ikke hjælpe dig med dette.

Ph.d.-publikation - template

Materiale fra introduktionsdag for nye ph.d.-studerende

Materiale: Undervisning og inddatering

Writing Resources for Clinical Research

Academic writing

sdu.dk/write

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 16.03.2021