Skip to main content

NatureMoves - nyhedsbrev 10

NatureMoves nyhedsbrev 10 fortæller uddybende om status for hele projektet, samt om fremdriften af og evalueringsplanerne for hvert af de seks visionsprojekter. Endvidere er der et mere uddybende afsnit om et af visionsprojekterne – AquaScape i Vejle – som er i fuld gang med at blive etableret.

Nyhedsbrev 10 er blevet meget langt – og har nærmere karakter af en statusberetning. Vi mener imidlertid, at der er grund til såvel grundighed, status og visioner – og til at markere og fejre NatureMoves nyhedsbrev nr. 10.

Vi håber nyhedsbrevet bliver læst og diskuteret - god læselyst!

Refleksioner over projektet og processen

NatureMoves startede i efteråret 2014, og har dermed været i gang i mere end 4 år, hvorfor vi finder anledning til en refleksion over fremdrift og planer. Grunden til at projektet strækker sig over så lang tid er, at der dels er en forskningsdel og dels en interventionsdel, og at disse to dele tænkes sammen.Forskningsdelen af NatureMoves er meget tæt på at være afsluttet. Der har været gennemført en stor spørgeskemaundersøgelse af børns vaner, deltagelsesmønstre, præferencer og ønsker til aktivt udeliv og fysiske rammer for samme. Der er gennemført et kvalitativ multicase-studie af fire udvalgte steder designet for børn og unges aktive udeliv. Begge undersøgelser er afrapporteret i form af to rapporter i IOB/SDUs Movements-serie (se hjemmesiden under publikationer).

Resultaterne fra de to studier er blevet formidlet bredt i form af oplæg og posters på nationale og internationale seminarer og konferencer.

Sidste del af forskningen er et ph.d.-projekt med et kvalitativt studie af børns udendørssteder. Det er Jan Arvidsen som står for denne del. To artikler er allerede publiceret i internationale tidsskrifter, ligesom fund fra undersøgelsen er blevet præsenteret gennem posters og mundtlige oplæg i både nationale og internationale sammenhænge. Afhandlingen er indleveret til bedømmelse, og forsvar planlægges til den 22/3/2019 her i Odense.

Udover dette er der blevet udfærdiget tre vidensblade, ni nyhedsbreve og tre specialer fra studerende fra Idræt og Sundhed her på IOB/SDU. Det hele ligger på hjemmesiden.

I forhold til anden kommunikation har NatureMoves været synlig bl.a. på naturmødet 2018 (se Nyhedsbrev 9), og der er produceret informationsmateriale (bl.a. foldere og banner), som kan findes på hjemmesiden.

Hvad skal der ske nu i NatureMoves?

Næste trin i projektet er implementeringen og evalueringen af seks visionsprojekter, som NatureMoves-projektet samarbejder med om at udvikle og afprøve tiltag, der kan fremme børn og unges aktive udeliv. Intentionen er, at forskningsresultaterne fra NatureMoves bidrager til udviklingen af visionsprojekterne, som er udvalgt ud fra kriterier om en vis forskellighed, og ift hvorvidt de har engagement og intentioner om at opfylde målene for NatureMoves og deltage i projektet.

Planerne for de seks visionsprojekter er kort beskrevet i Nyhedsbrev 6, samt mere uddybende i Nyhedsbrev 7 (Nordfyn), Nyhedsbrev 8 (Amager) og Nyhedsbrev 9 (Kolding).

Det særlige i NatureMoves-projektet er – bl.a. - intentionen om den tætte relation mellem forskning og implementering. Samtidigt er det også den del, der dels medfører et langt tidsforløb og dels rummer en række udfordringer.

Projekterne udvikles af kommuner og organisationer med indspark og kvalificering fra (bl.a.) NatureMoves. Det betyder, at det er kommunerne og organisationerne, der er ansvarlige for at udvikle og implementere egne projekter, og at forskningsdelen fra NatureMoves har funktion af inspiration og kvalificering af projekterne.

Inspirationen og kvalificeringen er sket/sker på flere måder: 1) de konkrete forskningsresultater i form af rapporter, vidensblade m.m.; 2) afholdelse af workshops med oplæg og feedback på projekterne; 3) løbende kommunikation og sparring med projekterne.

Fire centrale udfordringer

Det er gennem forløbet blevet tydeligt, at der er fire centrale udfordringer med implementering af visionsprojekterne i NatureMoves:
- I kraft af at det er kommunerne og organisationerne selv, der står for planlægning og udvikling af egne projekter, så er det også dem der skal sørge for financieringen. Det betyder, at der er usikkerhed om projekterne kan skaffe den nødvendige finansiering til virkeliggørelse af deres ideer og planer.
- Ansøgninger, finansiering og byggetilladelser tager tid og kan ofte rykke på planlagte tidsplaner og deadlines.
- Mange projekter forsøger at nå bredt ud og vil have et bredere sigte end de 10-15 årige som er NatureMoves primære målgruppe. Det betyder, at den del der vedrører NatureMoves, kan være en del af et større projekt, hvorved det bliver vanskeligere at identificere den konkrete NatureMoves indsats og dennes betydning.
- Sidste udfordring handler mere overordnet om, hvordan man omsætter forskningsresultater til konkrete planer. Resultaterne fra NatureMoves peger på særlige overordnede tematikker og mønstre, som dels er generelle og ikke tager hensyn til den særlige kontekst, der gør sig gældende for de enkelte visionsprojekter, og dels ikke giver helt præcise anvisninger på, hvordan man konkret skal designe og bygge.

Udfordringerne er generelle og bestemt ikke ualmindelige for implementering af projekter i en kommunal og organisatorisk virkelighed. De giver anledning til erfaring og læring, men også udfordringer i forhold til tankegangen, sammenhængen og ikke mindst fremdriften i NatureMoves.

De seks visionsprojekter – status og opdatering

Her følger en kort gennemgang af fremdriften i de seks visionsprojekter bl.a. med fokus på, hvordan de forholder sig ift. de nævnte udfordringer.

NatureMoves på Nordfyn

Projektet NatureMoves på Nordfyn er beskrevet i Nyhedsbrev 7 og i en nyhed (120718) på hjemmesiden.Projektet er det eneste af seks projekter som pt. er fuldt implementeret og indviet. I juni måned blev området indviet med taler fra bl.a. borgmesteren og elever fra den lokale skole. Området er blevet til i et tæt samarbejde med elever fra den lokale skole, og det er også dem, der har bestemt, at det skal hedde NatureMoves.

Selve projektet er målrettet de 10-15 årige børn og unge i området omkring Bogense, og der er i planlægningen og udviklingen taget udgangspunkt i dels at skabe nye og anderledes sociale mødesteder, og dels at give mulighed for udfordrende oplevelser og motion i naturen. Projektet lægger sig således tæt op af forskningsresultaterne i NatureMoves, samtidigt med at der er arbejdet med høj grad af brugerinddragelse.

Det bliver interessant at undersøge hvordan området bruges og hvad det betyder for børnene og de unges aktive udeliv på Nordfyn.

Bypark Øst i Kolding

NatureMoves visionsprojektet i Bypark Øst i Kolding er beskrevet i Nyhedsbrev 9.
Projektet er, som beskrevet, en del af et større klimatilpasningsprojekt, hvor der, med projektets egne ord, ”lægges et særligt NatureMoves-lag oven på klimatilpasningsprojektet”.Det særlige NatureMoves-lag handler om udvikling og indretning af nye fysiske rum og faciliteter samt organisatoriske og fælleskabsfremmende tiltag, der lægger op til møder, ophold og friluftsaktiviteter året rundt. Det er således primært tematikken sociale mødesteder og specielt de ældre piger, som projektet adresserer og retter sig imod.

Arkitektfirmaet Arkitema har været involveret i udviklingen af projektet, og der er blevet arbejdet med en høj grad af brugerinvolvering. Projektet rummer endvidere en særlig plan for aktivering af området ift børn og unge.

Implementeringen af NatureMoves-delen af Bypark Øst i Kolding er endnu ikke sat i gang, idet der mangler store dele af financieringen. Der er egenfinansiering fra kommunen, og der arbejdes på at skaffe eksterne midler til gennemførelse af projektet.

Outdoor AquaScape i Vejle

Projektet beskrives mere uddybende sidst i nyhedsbrevet.Som det fremgår er implementeringen af det nye friluftsområde ved Vejle i fuld gang. Finansiering og tilladelser er i orden, og der er planlagt officiel indvielse maj 2019.

Projektet er meget stort og henvender sig til alle beboere i området – unge, ældre og familier – høj- og efterskole, foreninger og uorganiserede brugere. I forhold til NatureMoves-delen af projektet, primært Højen og Tanken, handler det om at skabe nye og bedre rammer for motionsaktiviteter og sociale mødesteder i naturen.

Projektet passer fint ind i evalueringsplanerne, men udfordringen bliver at se på de enkelte dele af projektet ift. NatureMoves målgruppe.

Naturcirklen og spejderhuset – Bellahøj 21st Barking

I forbindelse med opførelsen af et nyt spejderhus på en gammel vandtårnsgrund i Brønshøj vil en del af området blive indrettet så det stimulerer til udendørs leg, læring og aktiviteter. På grunden anlægges en større fysisk struktur i flere forskellige niveauer, kaldet Naturcirklen, der i samspil med vandtårnet, landskabet og beplantningen skal danne en attraktiv og offentlig tilgængelig ramme om lokale børn og unges aktive udeliv.Visionen med NaturCirklen er at skabe et frirum midt i byen til aktivitet og ophold for børn og unge i alderen 6-17 år.

Naturcirklen er udviklet i et samarbejde mellem lokale ildsjæle, kommunen, landskabsarkitekter og børn, unge og lærere fra en lokal skole. Projektet er blevet forsinket i forhold til den oprindelige plan pga. udfordringer med indhentelse af byggetilladelse, samt med finansiering af projektet. Anlæggelsesarbejdet med NaturCirklen påbegyndes i foråret 2020, og forventes klar til brug i løbet af sommeren 2020.

SHORES på Langeland

I projektet SHORES tilbydes organiserede maritime events og aktivitetsstationer til børn, unge og familier med henblik på at øge målgruppens interesse for aktivt udeliv langs de Langelandske kyster. Konkret opstilles mobile og ubemandede aktivitetsstationer på to havne, der tilbyder en række naturoplevelser og aktiviteter for familier med børn.Aktivitetsstationerne er etableret. Desuden udbydes henover sommeren 2019 to forskellige vandsportsrelaterede camps, der skal øge børn og unges viden om og interesse for vandsport. Det er planen at SHORES i en senere projektfase også skal omfatte et kraftcenter for kystfriluftsliv, samt en række lokale hot spots for forskellige aktiviteter.

SHORES er et samarbejde mellem lokale ildsjæle, skoler, foreninger, Langeland Kommune og Naturturisme I/S. I forbindelse med projektet er der gennemført en mindre brugerinddragelsesproces blandt områdets borgere.

En udfordring kan bestå i identificere inspirationen fra NatureMoves-projektet, idet tiltagene i høj grad er resultatet af mangfoldige samarbejder.

Kongelundsfortet på Amager

Visionsprojektet er beskrevet i Nyhedsbrev 8.
Med base på Kongelundsfortet udbydes forskellige foreningshold, der fokuserer på aktiviteter i naturen for børn og unge i alderen 10-15 år. Visionen er at skabe nye måder for målgruppen at være aktiv og sammen på i naturen.På baggrund af to brugerinddragelsesprocesser tilbydes to foreningshold a 10 ugers varighed i 2019. Holdet `Outdoor Masterchef´ er et kønsopdelt tilbud til drenge og pige, der handler om at være sammen om at lave mad udendørs. Holdet `Spænding i naturen´ er et tilbud til de unge om at deltage i forskellige udfordrende aktiviteter på Kongelundsfortet.

De to foreningshold er en del af et større projekt, hvor Kongelundsfortet med tiden skal danne ramme om et større outdoor-kraftcenter, der skal være centrum for idræt, motionsfællesskaber i naturen.

En udfordring kan bestå i identificere inspirationen fra NatureMoves-projektet, idet tiltagene i høj grad er resultatet af mangfoldige samarbejder.

Planer for evaluering af visionsprojekterne

En af præmisserne for visionsprojekterne var at de skulle være færdigudviklet og klar til at evaluere i foråret 2019. Planen for evalueringen er følgelig at vi i løbet af foråret og sommeren 2019 gennemfører evalueringen med afslutning primo 2020.

Forskningsspørgsmålene i evalueringen er
- hvordan er de nye uderum og tiltag blevet til, samt hvordan børn og unges motiver for udeliv og præferencer for udeområder og aktivt udeliv er blevet tilgodeset.
- hvordan har/får lokale børn og unge kendskab til, bruger, opfatter (motiver) og er knyttet til nye uderum og tiltag.

Evalueringen har således to overordnede fokusområder, og undersøger 1) processen hvorunder de nye uderum og aktiverende tiltag er blevet til, og 2) hvordan børn og unge bruger og vurderer disse tiltag.

Datagenereringen, der hovedsagligt betjener sig af kvalitative metoder, involverer bl.a. interviews med nøglepersoner fra visionsprojekterne, observationer af rum og aktiviteter samt spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews med en række børn og unge, der bruger de nye uderum og tiltag.

Afrapporteringen af evalueringen planlægges med en samlet rapport, der med en række artikler præsenterer og diskuterer centrale fund fra evalueringen, og som giver anbefalinger til, hvordan uderum til børn og unge med fordel kan anlægges og hvilke øvrige tiltag, som kan anvendes. Ligeledes præsenteres evalueringens resultater på en afsluttende konference, hvor der også præsenteres resultater fra projektets tidligere faser.

Outdoor AquaScape i Vejle

(af Dina Knudsen, Projektmedarbejder på Outdoor AquaScape)

Fra maj 2019 kan lokale børn og unge opleve nye friluftsmuligheder i forbindelse med renovering af et udendørs område på Vejle Idrætshøjskole. Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole er placeret i den bakkede Nørreskov i Vejle. Skolerne deler et fælles parkområde med et friluftsbassin fra 1958, som er placeret mellem skolernes bygninger og Nørreskoven.

De sidste 60 år har sat sit præg på bassinet, som stod foran en renovering. Anledningen er blevet benyttet til at gentænke området med henblik på at skabe nye muligheder for friluftsoplevelser på skolernes parkområde, samt i Nørreskoven.

Flere nye faciliteter
De nye planer indebærer etablering af flere nye faciliteter
Mod skoven skabes to friluftsstøttepunkter med opholds-, lege-, og servicefunktioner – kaldet ”Tanken” og ”Højen” - på kanten mellem offentlig skov og skolernes grund.”Tanken” skal bruges til opbevaring af outdoorgrej, mens ”Højens” formål er at skabe sammenhæng mellem skolernes grund og skoven, så brugere af skoven inviteres til at benytte støttepunkternes funktioner og brugere af skolernes faciliteter – fx friluftsbadet – får lyst til at benytte skoven. Ideen med ”Højen” er at signalere åbenhed, så ”grænsen” mellem skov og skole udviskes.

Området ved ”Tanken” og ”Højen” vil bl.a. give mulighed for ly/læ, samlingssteder til instruktion, vandpost, svævebane, luftpumpe, cykel-/løberampe, MTB-vask, toiletfaciliteter samt udendørs køkken.Et af de store trækplastre til det nye område er etableringen af en offentligt tilgængelig svømmesø. Det gamle friluftsbad renoveres til en 25 meters kemikaliefri, biologisk renset ferskvandssvømmesø. Omkring svømmesøen vil der være sms-driftet, udendørs sauna, udspringstårn, klatrereb, bruserskyl samt fleksible bassinfeatures til en række forskellige vandtræningsaktiviteter såsom kajakpolo, SUP/kajak-forhindringsbane, slackline, vandvolley mm.

Arbejdstitlen for projektet har været Outdoor AquaScape - som pendant til ordet ’landscape” - fordi de nye planer omkring svømmesøen laver indgribende forandringer for hele landskabet på skolernes parkområde.

Brugerinddragelse
En stor del af den tidlige udviklingsproces¬ er brugt på at tilpasse projektet til lokale brugeres behov og ønsker, så udviklingen af projektet kunne ske på baggrund af de bedste ideer og tidligt fange eventuelle dilemmaer.

Der er afholdt et brugerinvolveringsmøder:
Ét med 30 repræsentanter for 21 forskellige skoler, organisationer og foreninger i lokalområdet. Her blev genereret over 300 enkeltstående ideer, bl.a. til de to friluftsstøttepunkter ”Tanken” og ”Højen”.

Èt fokusgruppemøde med 10-15-årige, der ligesom de voksne repræsentanter skabte ideer og gav inputs til processen særligt møntet på børn og unges brug af området. Skolerne har desuden haft kontakt i form af telefonmøder og rundvisninger med repræsentanter for flere af kommunens afdelinger med henblik på at skabe synergi med kommunens planer for området.

Projektet har af flere omgange været omtalt i lokalmedier, hvor lokale brugere er blevet opfordret til at give ideer og kommentarer til projektet via Facebooksiden Outdoor AquaScape.

Aktivering af 10-15-årige
Stedet bruges allerede af lokale gæster i alderen 10-15 år elever og gæster. Det sker i forbindelse med:
- klubtræning på skolernes område.
- besøg af den lokale folkeskole Hældagerskolen i forbindelse med events
- Bredballe Privatskole på ugentlig basis benytter skolens faciliteter til fysik og idrætsundervisning til 5 forskellige elevhold.
- stedet benyttes ofte til lokale børnefødselsdage
- og er et yndet udflugtsmål for familiegrupper i fritiden.

Desuden er højskolens og efterskolens elever aktive i forbindelse med elevarrangerede events for lokale målgrupper i alderen 10-15.

Formålet er at høj- og efterskolens elever som en del af deres undervisningsforløb lærer at videreformidle frilufts- og idrætskompetencer samt engagement, som de opnår i løbet af deres ophold. Også i fremtiden vil høj- og efterskoleeleverne få karakter af rollemodeller/ambassadører, som introducerer lokale børn og unge til nye og velkendte aktiviteter på det udendørsområde.

Succeskriteriet er, at stedet bliver et trækplaster og et samlingssted, hvor brugergrupper skaber relationer og lader sig inspirere til flere udendørs aktivitetsformer og til at benytte stedet i deres fritid.

Facebooksiden ”Outdoor AquaScape” vil fungere som inspirations- og infocenter for stedets muligheder, planlagte aktiviteter og særlige åbningstider. Desuden vil der ved området omkring ”Højen” og ”Tanken” placeres en infoskærm, så man også som forbipasserende i fritiden kan skabe et overblik over mulighederne.

Status januar 2019
I skrivende stund er skolens udendørs område omdannet til byggeplads. Bassinet er tømt. Jorden er ryddet og planeret. Der er støbt højere bassinkanter til nye ’skvulperender’, og udgravningen til rensebassinet, hvor vandet renses gennem biologiske filtre, er godt i gang. Byggeriet kører planmæssigt med ugentlige byggemøder og både elever og personale følger med i den daglige fremgang.

Efter tidsplanen har vi en byggeperiode fra 1. oktober 2018 frem til 1. maj 2019. Vi glæder os meget til at følge byggeriet og se visionen tage form i virkeligheden.
Læs mere om NatureMoves

NatureMoves er et forsknings- og implementeringsprojekt under forskningsenheden Active Living. Projektets hovedmål er at fremme børn og unges aktive udeliv og friluftsliv i natur og landskab.

Læs mere om NatureMoves

Redaktionen afsluttet: