Nyhedsbrev 7

Dette 7. nyhedsbrev fra NatureMoves fortæller om den kvalitative undersøgelse af steder for børn og unge, om lanceringen af et nyt Center for Børn og Natur, som kan få stor betydning for projektet samt om visionsprojekterne og en kommende midtvejsworkshop.

De kvalitative studier – ny forskningsrapport
De kvalitative studier af steder for børn og unge er blevet afsluttet og en ny forskningsrapport er publiceret. Rapporten hedder Sociale mødesteder i naturen - Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge og er skrevet af Søren Andkjær & Astrid Hadberg. Rapporten er en del af Movements serien (2017/3) og kan downloades på SDUs hjemmeside: http://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_isc/publikationer/movements. Den kan endvidere findes på projektets hjemmeside under publikationer. Særligt interesserede kan henvende sig og få tilsendt et trykt eksemplar (Lone Bolwig, lbolwig@health.sdu.dk)

Studierne fokuserer på særlige steder for børn og unge i naturen (Rasmussen, 2004, 2006) og viser på denne måde voksnes perspektiv på børn og voksnes intentioner i forhold til at skabe rammer fx om det gode børneliv. I undersøgelsen kommer børnenes og de unges perspektiv på stederne frem i kraft af observation og interview med børn og unge.

Intentionen med undersøgelsen er at besvare følgende konkrete forskningsspørgsmål:

  • Hvad tilbyder stederne gruppen af børn og unge?
  • Hvordan bruger gruppen af børn og unge stederne?
  • Hvilke oplevelser og ønsker har gruppen af børn og unge til stederne?

Der er tale om et multibelt casestudy med 4 udvalgte cases: Fåborg Havnebad, Odense Skaterpark, Amager Strandpark og Munkebo Multipark. Det kan diskuteres i hvor høj grad de 4 cases repræsenterer natur – men det er offentlige steder, hvor børnene kommer og som de også oplever som en form for natur.

To centrale tendenser er fremtrædende. På tværs af stederne og uanset deres egenart og tiltænkte funktion bliver de først og fremmest brugt som sociale mødesteder af børnene og de unge. Dernæst er det interessant at pigerne er så lidt synlige og aktive på de udendørs steder. Det er overvejende drenge, som kommer på stederne og det er dem, som er mest aktive og synlige.

Herudover identificeres og beskrives 4 vigtige tematikker som har betydning for børnenes og de unges brug af stederne: 1) oplevelse af leg, udfordring og mestring; 2) stederne som frirum; 3) naturoplevelse og æstetik; 4) tilstedeværelse af basis faciliteter

Der er endvidere en række interessante modsætninger og kontraster imellem de valgte steder, fx ift. by/land og ift. landskab (park/skov vs. kyst/vand).

Læs selv mere i rapporten, som bl.a. har til hensigt at give viden og inspiration til de kommende visionsprojekter!

Nyt Center for Børn og Natur
Der er etableret et nyt Center for Børn og Natur. Centeret blev lanceret mand. d. 2/10 og mere information kan findes her:
http://politiken.dk/indland/art6137650/Tre-ting-dine-b%C3%B8rn-b%C3%B8r-opleve-i-naturen
www.boernognatur.dk

Centeret har derfor til hensigt at medvirke til at vende udviklingen og sikre, at flere børn kommer ud i naturen og får erfaringer og gode oplevelser, der kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel.

Baggrund for og ambitioner i centeret harmonerer dermed med de tilsvarende for NatureMoves og der er ingen tvivl om at der vil komme samspil og synergi.

Nordea-fonden støtter oprettelsen af Center for Børn og Natur og en række forsknings-institutioner og organisationer indgår i centeret, heriblandt SDU.

Visionsprojekterne
De 6 visionsprojekter i NatureMoves er alle under udvikling. De er – som beskrevet i sidste nyhedsbrev - meget forskellige både i forhold til indhold, form, organisering og status/fremdrift.

Torsdag d. 18/1 2018 afholder vi midtvejsseminar for de implicerede visionsprojekter. Her skal planer, fremdrift og evt. Problemer med projekterne diskuteres samtidigt med at der kommer inspiration fra projektets forskningsresultater. Der vil endvidere blive sat fokus på aktivering af stederne og projekterne: hvordan får man målgruppen til at tage et nyudviklet sted eller en ny friluftsfacilitet i brug og måske ovenikøbet føle ejerskab for den?

I de følgende nyhedsbreve er det planen at præsentere små historier fra de enkelte visionsprojekter. Her kommer den første fra Nordfyn:

Nordfyn satser på friluftslivet!

Fredag den 29. september blev 1. spadestik taget til udviklingen af et spændende friluftsområde lige i udkanten af Bogense på Nordfyn. Friluftsområdet er en del af projekt NatureMoves, og har dermed som hovedformål at få de 10-15 årige mere ud i naturen.

Projektet er udviklet i tæt samarbejde med to 6.klasser på Bogense Skole og børn fra  skolens juniorklubben, samt en række andre interessenter, som spejdere, produktionsskole, rideskole og det nærliggende plejecenter. Alle interessenter var mødt op til 1. spadestik, og begejstringen for projektet var stor.

Gennem flere workshops og sparring med Spektrum Arkitekterne har de to 6.klasser fra Bogense Skole været med i projektet helt fra starten af, både med idéer og ønsker til hvad området skal indeholde, prioritering af ønskerne og tilretning af arkitekternes projektoplæg. Eleverne har fået en nøglerolle som idémagere og ambassadører for området, og skal således medvirke til at markedsføre området overfor deres kammerater på skolen og i lokalområdet. Dette er tilrettelagt som en del af undervisningen i skolen, og friluftsområdet vil også indgå som et rum for den almindelig undervisning i forskellige fag.

Samskabelse er den røde tråd i projektet, og det var derfor helt naturligt at 1. spadestik blev taget af både formanden for Erhverv-, kultur og fritidsudvalget Kurt Christensen, og en elev fra 6. klasse på Bogense Skole. Også talerækken afspejlede det tætte samarbejde mellem forskellige aktører, hvor både lærere fra Bogense Skole, udvalgsformand og projektleder for Nature Moves Søren Andkjær holdt tale.

Konceptet for projektet er at skabe et sted , hvor børn og unge kan lege og bevæge sig, hvor de har lyst til at mødes og opholde sig i, og hvor de kan blive inspireret til at udfolde sig kreativt i naturen.  

Projektet indvies til maj 2018, og er det første af i alt 5 friluftsområder som Nordfyns Kommune vil etablere, som en del af kommunens Friluftsstrategi 2015-2027.

(Teamleder i Kultur og Fritid Anja Bech Knudsen, Nordfyns kommune)