Nyhedsbrev 11

Nyhedsbrev 11

Hermed helt nyt nyhedsbrev - nr. 11 i rækken - fra NatureMoves.

I det 11. nyhedsbrev kan du læse om: 

  • Den nye hjemmeside for NatureMoves og IOB/SDU
  • Et nyt vidensblad
  • Status for evalueringen af visionsprojekterne
  • Afrapportering af resultaterne fra NatureMoves
  • Kommende konferencer og arrangementer on børn/unge og natur

 

Den nye hjemmeside for NatureMoves og IOB/SDU

Hjemmesiden for SDU og for Institut for Idræt og Biomekanik er blevet opdateret. Det betyder, at hjemmesiden for NatureMoves har fået en tiltrængt opdatering. Vi håber at den nu fremstår mere brugervenlig og interessant.

Indholdet er i det store og hele det samme – med en række nyhedsbreve, vidensblade, forskningsrapporter, specialer suppleret med en kort video, en quiz samt en folder om projektet.

NB! Der er et nyt vidensblad på hjemmesiden.

 

Nyt vidensblad

Vi har netop publiceret et nyt vidensblad: Sammenfatning af ph.d.-projektet: Steder der bevæger – en humangeografisk udforskning af børns udendørssteder. I vidensbladet sammenfatter Jan Arvidsen nogle væsentlige indholdspunkter fra sit ph.d.-projekt. Hovedvægten er lagt på at præsentere studiets væsentligste fund og på praktiske implikationer fra praksis knyttet til spørgsmålet om anlæggelse af gode udendørssteder for børn og unge.


Status for evalueringen af visionsprojekterne

Arbejdet med at evaluere visionsprojekterne i NatureMoves er i fuld gang. I sidste nyhedsbrev (10) beskrev vi mere detaljeret en række problematikker omkring processen og udviklingen af visionsprojekterne.

Bypark Øst i Kolding er blevet implementeret men ikke med den del af projektet som relaterer til NatureMoves og til udvikling af børn og unges aktive udeliv. Det betyder at Bypark Øst i Kolding ikke er inkluderet i evalueringen.

Naturcirklen og spejderhuset i Bellahøj har været ramt af en række problemer og etableringen af området vil sandsynligvis først starte o. sommer 2020. Det betyder at dette projekt højst sandsynligt heller ikke vil være en del af evalueringen af visionsprojekterne fra NatureMoves.

Tilbage står NatureMoves på Nordfyn, Shores på Langeland, Aquascape i Vejle og Kongelundsfortet på Amager. Der er som beskrevet tale om meget forskellige projekter – både i størrelse, indhold, organisering m.m.

Der er imidlertid en struktur hvor to af projekterne (Nordfyn og Vejle) overvejende har handlet om fysiske strukturelle forandringer – dvs faciliteter til aktivt udeliv – og de andre to projekter (Langeland og Amager) overvejende handler om organisering af nye aktivitetstilbud og events i naturen til børn og unge. Vi vil komme til at forfølge denne struktur i evalueringen og regner med at den kan give interessant viden om rækkevidden af disse to strategier i forhold til at aktivere børn og unge i uderummet.

I evalueringen vil vi benytte os af et velafprøvede teoretisk rammeværktøj RE-AIM (Glasgow et al. 1999, King et al., 2010). RE-AIM belyser fem centrale evalueringsdimensioner ved en given intervention: reach, effectiveness, adoption og maintenance. Datagenereringen, der hovedsagligt betjener sig af kvalitative metoder, involverer bl.a. interviews med nøglepersoner fra visionsprojekterne, observationer af rum og aktiviteter samt spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews med en række børn og unge, der bruger de nye uderum og tiltag.

Afrapportering af resultaterne fra NatureMoves

Den samlede og afsluttende afrapportering af resultaterne fra NatureMoves planlægges at ske på flere måder:

  • 2-3 rapporter i Movementsserien
  • Videnskabelig artikel i internationalt tidsskrift
  • Oplæg på landsdækkende konference om Børn og natur (Vores natur kalder – se nedenfor)
  • Fyraftensseminar arrangeret i samarbejde med Center for Børn og Natur


Kommende konferencer og arrangementer on børn/unge og natur

Temaet børn – unge og natur er meget aktuelt og bliver taget op på to store arrangementer/events i løbet af 2020.

Outdoor Summit
I april (23-24) afholdes det første Outdoor Summit i Danmark med temaet: ’Børn og Unge – sundere gennem naturen og et aktivt udeliv’ (se: )

”Outdoor Summit er det nationale topmøde, der hvert år samler landets vigtigste faglige og politiske aktører om et helhedsblik på potentialer, barrierer og udviklingsmuligheder for danskernes aktive udeliv.”

På årets Outdoor Summit vil (inviterede) politikere, forskere, myndigheder, interesseorganisationer og brugere af naturen arbejde sammen om konkrete løsninger på velkendte og nye problemstillinger udfra flg. fire vinkler:

Naturdannelse
Børn og unges forhold til naturen forsvinder. Det skaber en barriere for fremtidige generationers brug og kærlighed til naturen. Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge får styrket deres tilknytning til naturen?

Rum og rammer
De fysiske rammer som faciliteter, stier o.l. stimulerer det aktive udeliv. Hvordan udvikler, organiserer og leder vi fremtidens faciliteter, så de stimulerer børn og unges brug af naturen - i skole og fremtid?

Social ulighed
Der er stor social ulighed i brugen af naturen og det aktive udeliv. Skal vi have flere ud i naturen skal vi også fokusere på nye målgrupper. Hvordan får vi alle med?

Natur og bæredygtighed
Et stigende fokus på klima og biodiversiteten giver nye naturarealer i Danmark, og dermed også nye muligheder for børn og unges aktive udeliv. Hvordan sikrer, vi at ny klimanatur, biodiversitet og børn og unges aktive udeliv understøtter hinanden?

Resultaterne fra NatureMoves vil spille ind i arbejdet – specielt med tema to – rum og rammer.

Outdoor Summit er udviklet og arrangeres i et partnerskab med 8 partnere: DGI, Friluftsrådet, Faaborg-Midtfyn Kommune, KFUM-Spejderne, Lokale- og Anlægsfonden, Center for Børn og Natur, Syddansk Universitet og Destination Fyn.

Friluftskonference: Vores natur kalder!
Den november 2020 afholdes en stor national konference om: Børn og unge natur og friluftsliv i en bæredygtig verden (https://www.voresnaturkalder.dk).

Konferencen følger op på traditionen med friluftskonferencer afholdt af universiteterne i samarbejde med Dansk Friluftsliv. I år bliver konferencen endnu større idet der er indgået et tæt samarbejde med en række partnere: Center for Børn og Natur, Dansk Friluftsliv, Friluftsrådet, Naturvejlederforeningens projekt ”Krible Krable”, Syddansk Universitet, Vejle Kommune.

Ambitionen med konferencen er:

”Med konferencen vil vi være med til at forandre den nuværende udvikling i børns forhold til og brug af naturen. Natur og friluftsliv skal spille en væsentlig rolle i børn og unges opvækst. Konferencen ambition er at styrke arbejdet med natur og friluftsliv inden for de socialiseringsarenaer, som børn og unge færdes i - familien, venner, institutioner, skolen, fritiden og foreninger. Vi vil diskutere metoder, indsatser og forskning på området. Samtidig vil vi styrke samspillet mellem socialiseringsarenaerne og de mangle forskellige aktører. Og endelig vil vi øge den generelle opmærksomhed om børn og unge, natur og friluftsliv i en bæredygtig verden.”


Programmet vil være struktureret omkring fire spor: Skole, Institutioner, Familie, Fritid og foreninger. På tværs af disse spor vil der være en række gennemgående temaer: Sundhed og livskvalitet, Læring og børns udvikling, Faciliteter - rum og rammer, Bæredygtighed, Pædagogiske metoder.

Som det fremgår vil der også på denne konference være stort fokus på tematikker som er centrale i NatureMoves og vi satser på at en del af afrapporteringen af resultaterne fra det samlede projekt og ikke mindst evalueringen af visionsprojekterne vil kunne integreres i programmet for konferencen.

Konferencen afholdes 3. og 4. november 2020 i Vingsted og der er åben tilmelding for alle interesserede.