Skip to main content

Samskabende pædagoger i overgangen fra børnehave til skole.

Der er i stigende grad fokus på overgange mellem børnehave og skole, og mange kommuner gør forsøg med alternativer til april/maj-start i SFO. Fx rullende skolestart, semestervis skolestart, eller en glidende overgang til skolestart i august vha. samskabende pædagoger, der både ansættes i dagtilbud og skole.

Formål

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge sådanne forskellige "alternative" modeller for overgange, hvor pædagogerne har en central rolle, og hvor fokus med afsæt i et børneperspektiv dels er på at skabe en børneparat skole og dels skoleparate børn.

Forskningsprojektet undersøger

Forskningsprojektet undersøger hvilke muligheder og udfordringer der er ved de alternative modeller for "den gode overgang" fra børnehave til skole.

  1. Hvad karakteriserer forskellige kommuners alternative forsøg med at skabe gode overgange fra børnehave til skole, ift. pædagogisk grundsyn, styringsmodel, samt pædagogens funktion og kompetence?

  2. Hvordan kan vi forstå, hvad skoleparate børn og en børneparat skole er, med afsæt i børne-, forældre- og pædagogperspektiv.

Med afsæt i en kritisk psykologisk forståelse undersøge projektet arbejdet med de gode overgange fra både børns- forældres og pædagogers førstepersonsperspektiver. Fokus vil være på deltagelsesmuligheder og udfordringer i de nye alternative modeller for overgange fra børnehave til skolestart, evt. via tidlig SFO-start.

Forskningsprojektet falde i to dele, der løber parallelt.

Del A

Den ene del vil undersøge og skabe overblik over kommunernes forskellige modeller for at skabe gode overgange fra børnehave til skole. Målet er at få tydeligt beskrevet de forskellige typer af overgangsordninger, der anvendes aktuelt  i Danmark; overgangsordninger som rullende skolestart, sen klassedannelse, besøgsordninger, samskabende pædagoger der flytter med på tværs af børnehave og SFO/børnehaveklasse mv.

Overblikket skabes gennem læsning af kommunernes beskrivelser af overgangsmodeller og-projekter på skolers og kommuners hjemmesider, suppleret af rekvirerede interne dokumenter samt telefoninterview med indskolingsledere, pædagogiske konsulenter eller andre relevante forvaltningspersonaler i hhv. børne- og skoleforvaltninger, samt rekvirering af den information som BUPL og OECD m.fl. allerede ligger inde med.  

Del B

Forskningsprojektets del B, vil gå kvalitativt i dybden med at undersøge, hvad skoleparate børn og en børneparat skole er, og på hvilken måde pædagoger kan spille en central rolle i forhold hertil.

Den kvalitative undersøgelse i denne del af projektet vil tage afsæt i kommuner og skoledistrikter, der har prioriteret at etablere konkrete samarbejdsprojekter på tværs af dagtilbud og skole ved hjælp af "samskabende pædagoger".

Projektets forskere vil gennem deltagende observationer undersøge den skolepraksis, som må forventes at være børneparat. Fra omkring april 2018 og frem til skolestart 2018, vil projektets forskere følge det samskabende arbejde som forventes at gøre børn skoleparate fra børnehaven til skolestarten, evt. via tidlig SFO-start.

I følgeskabet med det samskabende pædagogiske arbejde, vil projektets forskere foretage deltagende observationer af pædagogisk praksis samt børnelivet i denne. Dette vil blive suppleret af interview med udvalgte børn, forældre og pædagoger.

I projektet vil der blive etableret en "praksisforskningsgruppe" bestående af projektets forskere samt pædagoger med praktisk erfaring med det samskabende pædagogiske arbejde. I denne praksisforskningsgruppe vil projektets forskere løbende diskuterer relevante temaer, observationer og begyndende analyser med pædagoger, der i praksis har gjort sig erfaringer med det samskabende arbejde. I praksisforskningsgruppen vil både forskere og praktikere fremlægge og diskutere muligheder og udfordringer ved den samskabende pædagogiske praksis. Disse diskussioner vil spille tilbage på de endelige analyser af projektets hovedspørgsmål, om hvilke muligheder og udfordringer er der ved de alternative modeller for "den gode overgang" fra børnehave til skole?

Metode

Metode

Rapport

Her findes projektrapport: Børneparat skole & Skoleparate børn? Fokus på overgangspædagogik (.pdf format).

Projektleder:

Lektor Anja Hvidtfeldt Stanek
Forskningsgruppe: CH:LD
+45 65 50 46 23
ahstanek@health.sdu.dk
www.sdu.dk/ansat/ahstanek

Sidst opdateret: 19.03.2020