Skip to main content

Hvad er de næste skridt i ACQUIRE-HF?

ACQUIRE-HF projektet er med kick-off mødet den 22. oktober officielt gået i gang. Læs om hvad der sker inden inklusionen af de første patienter i september 2016.

ACQUIRE-HF projektet er med kick-off mødet den 22. oktober officielt gået i gang. I den forbindelse vil vi gerne informere om de mange tiltag, som finder sted inden patientinklusionen til det større randomiserede studie starter den 1. september 2016.

Vi er i september 2015 gået i gang med inklusion af patienter til pilotstudiet i samarbejde med Professor Kenneth Egstrup og hjertesvigtssygeplejerskerne ved Svendborg Sygehus, hvor en reduceret version af den endelige ACQUIRE-HF platform testes. Målet med pilotstudiet er at høste erfaringer fra brugerne - både patienterne og sundhedsfagligt personale - og inddrage patienternes perspektiv i udformningen af den endelige ACQUIRE-HF intervention.

Professor Kenneth Egstrup, hjertesvigtslæge fra Svendborg Sygehus og sygeplejerskerne fortæller om deres erfaringer indtil nu:

Kardiologisk Ambulatorium i Svendborg har sagt ja til at deltage i pilot afprøvning af ACQUIRE-HF platformen hos patienter med hjertesvigt, som er på baseret på CGI’s CC360 (Community Care 360°). Efter lidt start vanskeligheder med at tilgå platformen pga. af sygehusets firewall har vi nu fået startet de første patienter. Patienten kan vælge at bruge egen PC hvis han/hun har en sådan eller IPad som udlånes.”

”Vores første erfaring er at PC kendskab er en nødvendighed hvis vi ikke skal bruge rigtig mange ressourcer på oplæring. Hjertesvigt patienten er overvejende en ældre borger hvis finmotorik kan være et problem i betjening af IPad, sådan som platformen er sat op. Kender man ikke en tablet kan blot det at trykke korrekt på skærmen være et problem.”

”For sygeplejerskerne er nogle arbejdsgange besværlige fordi man skal logge ud og ind af flere systemer når behandlingsplanen startes op og dette er tidsrøvende. Vi afprøver nu forskellige arbejdsgange for at være helt klar når patienten møder op til instruktion.”

       

Fra november 2015 til april 2016 vil eksperter fra Enheden for Brugerperspektiver, Institut for Sundhedstjenestefremme ved SDU, afholde workshops med ekspertpaneler, bestående af patienter med hjertesvigt, sygeplejersker, læger og IT eksperter. Dette kaldes også et ’participatory design’. Herved inddrages slutbrugerne i udviklingen af værktøjerne til den endelige ACQUIRE-HF platform som skal evalueres i et randomiseret studie. Der tages udgangspunkt i MUST-metoden (Metode til for Undersøgelse i Systemudvikling og Teori herom), som er udviklet til udvikling og implementering af IT-værktøjer med henblik på at sikre at disse værktøjer bliver bæredygtige og meningsfulde for slutbrugerne. Disse workshops vil være gensidigt interagerende (kaldet prototypelaboratorier), der inkluderer præsentation, hands-on afprøvning og diskussioner af de enkelte delelementer i den telemedicinske platform. Der inkluderes sundhedsprofessionelle fra samtlige involverede sygehuse med henblik på at sikre optimal implementering og forankring i driftsfasen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse hos Birgitte Nørgaard, binorgaard@health.sdu.dk

Et team fra Institut for Psykologi vil sammen med patienter og hjertesvigtsspecialister ved hjælp af fokusgruppeinterviews udvikle et antal spørgeskemaer som skal bruges i det randomiserede studie. Disse spørgeskemaer skal måle ’patient empowerment’ og patienters og sundhedsfagligt personales tilfredshed med brug af platformen.

I januar 2016 afholdes det første styrekomitemøde, hvor en repræsentant fra hver af de deltagende hospitaler vil være tilstede. Under mødet vil protokollen og andre relevante dokumenter blive gennemgået, interventionen vil blive diskuteret m.v., således at protokollen kan indsendes til Etisk Komite snarest derefter.

Med andre ord er der mange projektaktiviteter i gang samtidigt for at være klar til inklusion af de første patienter i september 2016.

Redaktionen afsluttet: 18.11.2015