Menu

Relevante forskningsprojekter

Posttraumatisk stressforstyrrelse blandt unge – en empirisk undersøgelse af færøske unge

v/ Ask Elklit, professor, Janne Gytz Olesen, cand.psych. og Tóra Petersen, cand. psych. Iværksat 2006.

En spørgeskemaundersøgelse baseret på en totalpopulation af elever i 8. klasse på Færøerne. Undersøgelsen er foretaget med henblik på at belyse livstidsprævalensen af traumatiserende begivenheder og negative livsbegivenheder samt PTSD blandt unge. Derudover er formålet af undersøge hvilke psykosociale variable, der er af betydning for udviklingen og forløbet af PTSD. Spørgeskemaet undersøger variable som sociodemografiske forhold, tilknytningsstil, mestringsstrategier, forsvarsmekanismer, social støtte og traumatiseringsgrad.


Psykosocial belastning og PTSD blandt gigtramte børn og deres søskende

v/ Drifa Bjork Gudmundsdottir, Phd studerende og Holmfridur Dogg Einarsdottir. Iværksat 2007. Forventes afsluttet i 2008.

Gigtforeningens Udviklingspulje har ydet økonomisk støtte til en udvidelse af forældreundersøgelsen om familier med børnegigt. Samtidigt med at opfølgnings spørgeskemaer blev sendt ud til forældre i foråret 2007, fik 10-16 årige børn med gigt og søskende i aldersgruppen også tilsendt et spørgeskema. Nogle af resultaterne vil kunne sammenlignes med resultaterne fra forældrene, imens andre er mere specifikke for børnene. Undersøgelsen har til formål at give en helhedssyn på familiebelastning og se på associationer i mellem forældrenes og børnenes reaktioner.

Følger af incest – en undersøgelse af en gruppe incestofre i behandling

v/ Ask Elklit, professor.

Incestcenter Fyn er et 3-årigt forsøgsprojekt ledet af Else Artke og finansieret af Odense Kommune, Fyns Amt og Sygekassernes Helsefond. Denne spørgeskemaundersøgelse – Følger af incest – indgår som en del af den samlede evaluering af projektet og indeholder udover spørgsmål om selve incesten, overgrebenes art, grad og hyppighed, også spørgsmål om demografiske forhold, traumatiseringsgrad, social støtte i fortiden, mestringsstrategier, kontrol, selvværd og nuværende social støtte.


Effekten af behandlingen af incestofre

v/ Ask Elklit, professor. Iværksat 2002.

Denne undersøgelse er en del af ovenstående projekt: ”Følger af incest, en undersøgelse af incestofre i behandling” på Incestcenter Fyn. Formålet med dette projekt er at lave en undersøgelse af hvilken effekt behandlingen har haft. Dette sker ved en opfølgende undersøgelse af traumatiseringsgrad og andre psykologiske og miljømæssige faktorer hos incestofrene efter at de har modtaget psykologisk behandling i
et halvt år.

Børns reaktioner og tilpasning efter fyrværkerikatastrofen i Seest

v/Professor Ask Elklit og cand. psych. Christina Duch. Afsluttet 2008.

Undersøgelsens formål var at vurdere i hvor høj grad børn traumatiseres, ligesom undersøgelsen så på, hvilke faktorer, der spiller ind på traumatiseringsgraden. 430 elever fra Bakkeskolens 0. – 10. klasse deltog. Undersøgelsen blev gennemført i marts 2006, 16 måneder efter fyværkerikatastrofen.

Duch, C. (2007). Børns reaktioner & tilpasning efter en katastrofe. En empirisk undersøgelse efter fyrværkerikatastrofen i Seest. Kbh.: Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab
Duch, C. & Elklit, A. (2008) Børneperspektiv på en katastrofe. Psykolog Nyt (4), 8-12

 

Udvikling af tegneserietest til børn

Tegneserietesten er udviklet til danske børn fra 0. – 6. klasse på baggrund af en amerikansk test af Dr. Richard Neugebauer fra Columbia University. Tegnematerialet, bestående af 34 billeder, har til formål at bestemme graden af PTSD hos børn, der endnu ikke kan læse eller læser dårligt.
Otte grupper à 40 børn (kræftramte, alvorligt syge, ulykkesramte, børn anbragt på behandlingshjem ifm omsorgsvigt, børn på krisecentre, børn, der har mistet en forælder eller søskende, seksuelt misbrugte børn og flygtningebørn) undersøges med tegneserien ifm et diagnostisk interview og en forældresamtale, der også omfatter udfyldelsen af et skema vedr. barnets ’Strengths and Difficulties’.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies