Aktuelle projekter

Stalkede mødre og deres børn

 

 

 

Opstart: 2013
Forventes afsluttet:
Denne undersøgelse hører under både under forskningsområdet ”vold” og ”børn”. Undersøgelsen er den første, der giver indsigt i den specifikke type partnerstalking, hvor stalker og offer har barn sammen. Projektet ledes af Ask Elklit Videnscenteret for Psykotraumatologi, blev påbegyndt i 2013 og er stadig aktuelt i dag.
Formålet er derfor at opnå viden om de sager, hvor en mor bliver stalket af faren til et eller flere af hendes børn, samt at undersøge hvordan mødrene oplever stalkingen og kontakten med sociale myndigheder. Forskningsprojektet undersøger dertil, hvordan børnene påvirkes af stalking samt de medfølgende belastningsfaktorer, heriblandt kampen om forældremyndighed og forældrenes psykiske helbred. Seneste publikationer fra forskningsprojektet viser en højere forekomst af chikanerende frem for voldelig stalking, og at børnene typisk også er ofre for dette. Undersøgelserne viser også, at mødrene ofte oplevede ikke at blive betragtet som ofre for stalking, når de søgte professionel hjælp. 


Studie over ressourceallokering på voldtægtscentre

 

 

 

Opstart: 2018
Forventes afsluttet: 2019
Voldtægt kan være stærkt traumatiserende og en omfattende og specialiseret indsats efter overgrebet er essentielt for at mindske de vidtrækkende konsekvenser, det kan have for offerets senere liv. I Danmark og i resten af norden har man oprettet en række voldtægtscentre, der skal sikre et specialiseret tilbud til voldtægtsofre. Der er dog en stor variation i ressourcerne på voldtægtscentrene og til opbygningen af dem inden for Danmark og i resten af norden. I dette projekt med opstart i 2018 vil vi lave en overordnet kortlægning af ressourcerne og opbygningen af voldtægtscentrene i norden. Med kortlægningen håber vi på at tydeliggøre forholdet mellem ressourcerne på centrene og voldtægtsofrenes behov og opfordre til en politisk debat om en evt. skævvridning i dette forhold.  


Risikofaktorer i forbindelse med overgreb mod børn før fødslen og under opvæksten

 

 

 

Opstart:
Forventes afsluttet: 2019
Videnscenteret har i samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, undersøgt data for 2980 24-årige danskere og vist, at 13% af dem har været udsat for en form for overgreb i opvæksten. Vi vil følge 3 grupper af børn, der har været udsat for forskellige slags overgreb og en kontrolgruppe af ikke-misbrugte for at vurdere risikofaktorer før og følgevirkninger efter overgreb. Projektet er støttet af Offerfonden. Gennem registrene kan vi forbinde de unges besvarelser med data om deres forældre, fra før de blev født og frem til, de flytter hjemmefra. På den måde kan vi skabe en omfattende model for overgrebsrisici. Et sådant projekt er aldrig tidligere blevet gennemført. Vi udvider den hidtidige forskning ved at identificere de tidlige og vedvarende risikofaktorer hos forældrene og ved samtidig at inddrage udviklingstrinnet hos de børn, der har været udsat for overgreb. Denne viden er vigtig, når målrettede interventionsprogrammer skal planlægges.


Vold på arbejdspladsen

 

 

 

Opstart: 2013
Forventes afsluttet:
Professor Ask Elklit er leder på projektet, der er økonomisk støttet af Offerfonden og udføres i samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på OUH. Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, som har påvist høje forekomster af vold og trusler mod medarbejdere i psykiatrien. Formålet er at undersøge omfanget af akut stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) hos medarbejdere i psykiatrien, der har været udsat for arbejdsrelaterede vold og trusler. Det undersøges, om der findes særlige risikofaktorer, risikoprofiler og hvordan symptomerne udvikler sig over tid. Det forventes, at de endelige resultater på sigt kan afdække, hvorledes arbejdspladsens sikkerhedskultur er forbundet med medarbejdernes risiko for at udvikle psykiske følger. Ønsket er derfor også, at undersøgelsens resultater kan bidrage til iværksættelsen af forebyggende tiltag, der kan modvirke, at medarbejderen udvikler psykologiske problemer som følge af voldsoplevelsen.
Sara Al Ali, Ph.d.-studerende ved Institut for Psykologi og Videnscenteret, er på nuværende tidspunkt i gang med at analysere datamaterialet.

Læs mere her. 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies