Afsluttede projekter

Kærestevold

 

 

 

Opstart: 2013
Afsluttet: 2018
Projektet kærestevold hører under forskningsområdet ”vold”. Under ledelse af Ph.d.-studerende Sidsel Karsberg, blev projektet påbegyndt i 2013 og publiceret i 2018. Tilknyttet projektet var yderligere Rikke holm Bramsen, Mathias Lasgaard og Ask Elklit. Målet var at undersøge en mulig association mellem prævalensen af fire typer af kærestevold blandt danske unge og oplevet overgreb som barn. I forlængelse heraf, søgte projektet at identificere og klassificere de relaterede risiko- og beskyttende faktorer samt styrke den nuværende viden på området med henblik på at målrette og effektivisere fremtidige interventioner. Seksuelt misbrug af børn var den stærkeste prædiktor for oplevelsen af kærestevold (enten som udøver eller offer). De andre typer af børnemishandling var i forskellig grad forbundet med typerne af kærestevold blandt unge. Projektet belyser den komplekse interaktion mellem typer af børnemishandling og kærestevold blandt unge og efterlyser yderligere forskning af denne sammenhæng. Dette ville kunne få en vigtig klinisk betydning, idet evnen til at udvikle og målrette specifikt forebyggende indsatser mod kærestevold blandt unge ville blive styrket.

Relevante publikationer
Karsberg, S., Bramsen, R. H., Lasgaard, M., & Elklit, A. (2018). Prevalence and characteristics of three subtypes of dating violence among Danish seventh-grade students. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, 6(1), 16-27. Doi: 10.21307/sjcapp-2018-004

Karsberg, S., Bramsen, R. H., Lasgaard, M., & Elklit, A. (2018). The Association Between Distinct Categories of Child Abuse Experiences and Dating Violence in Early Adolescence. Journal of Family Violence. Doi: 10.1007/s10896-018-9979-y


Nu Räcker Det

 

 

 

Opstart: 2016
Afsluttet: 2017
Nu Räcker Det hører under forskningsområdet ”vold”. Projektet blev påbegyndt i januar 2016 og modtog økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Ministerråds Sekretariat. Formålet var at klarlægge eksisterende programmer og tiltag, der anvendes i forskellige nordiske lande for at hjælpe udøvere af partnervold med at bryde voldelige tendenser. Der blev udarbejdet og udsendt et spørgeskema til fagfolk, der beskæftiger sig med disse sociale tiltag.
Projektet fandt stor variation i antallet af udbudte programmer og belyste ydermere den problematiske mangel på klare fælles retningslinjer for behandlingsplaner. Denne variation og udfordring sås både landene imellem, men også internt i de enkelte lande. Projektet fandt også, at geografisk lokation havde en indflydelse på tilgængeligheden af de udbudte programmer, og at langt fra alle programmerne var gratis. Cirka halvdelen af alle programmerne involverede ikke at tage kontakt til (eks)partneren under eller efter behandling, og næsten halvdelen af programmerne anvendte ikke screeningsredskaber for at foretage en vurdering af deltagernes private sikkerhed. De fleste programmer screenede dog for udfaldet af behandlingen, men inkluderer hverken udsagn fra deltagernes (eks)partner eller den tilknyttede fagperson. Resultaterne blev sammenlignet og diskuteret i en europæisk kontekst.

Relevante publikationer:
Rapport - Undersøgelse af indbyrdes vold.


Behandling af seksuelle overgreb

 

 

 

Afsluttet: 2015
I forbindelse med Videnscenter for Psykotraumatologis evaluering af Centre for Seksuel Misbrugte publicerede Videnscenteret i 2016 rapporten ”Behandling af psykologiske følger efter seksuelle overgreb i barndommen”. Denne rapport blev udarbejdet af professor Ask Elklit, professor Mark Shevlin, Dr. Jamie Murphy, Dr. Phillip Hylan, Dr. Siobhan Murphy og Ph.d.-studerende Shelley Fletcher. Formålet var at undersøge behandlingseffekten på 484 brugere, som var tilknyttet et af Centre for Seksuel Misbrug. Deltagerne blev fulgt både under og efter en behandlingsperiode på 12 måneder. Studiet byggede på prospektive data besvaret af en stor population af danske ofre for seksuelle overgreb i barndommen og er derfor særligt velegnet til at udvikle de danske retningslinjer og den kliniske praksis på området. Undersøgelsen inkluderede en række faktorer, der kunne have indflydelse på behandlingseffekten herunder traumefaktorer, demografiske faktorer, misbrugsrelaterede karakteristika og andre psykologiske faktorer. Undersøgelsen viste bl.a., at angst, dystymi (kronisk nedtrykthed) og depression var de mest udbredte kliniske syndromer i gruppen. De mindst udbredte lidelser i gruppen var psykotiske lidelser og alkohol- og stofmisbrug. Flere mænd end kvinder havde alkohol- og stofmisbrug og dystymi, mens kvinder havde en signifikant højere forekomst af somatoforme lidelser. Derudover viste undersøgelse, at udsættelsen for flere krænkere var den stærkeste prædiktor for psykiatriske lidelser.  

Relevante publikationer: 
Rapport - Behandling af seksuelle overgreb


Med barnet som gidsel

 

 

 

Afsluttet: 2013
Projektet Med barnet som gidsel - stalking af mødre fra 2013 hører under forskningsområdet ”vold”. Det var et landsdækkende projekt af Sille Schandorph og Ask Elklit omkring de psykosociale problematikker og konsekvenser, der opstår hos mødre udsat for stalking, chikane og forfølgelse af en tidligere partner, som de har fælles børn med. Dette blev gjort i håbet om, at en større udbredelse af viden om stalking kunne bidrage til denne anerkendelse både i praktisk og bredere forstand. Gennem 18 standardiserede spørgeskemaer samt supplerende spørgsmål belyste rapporten livssituationen for 196 danske mødre udsat for stalking fra deres børns far. Rapporten viser bl.a., at over ¾ af mødrene i dette studie opfylder kriterierne for en PTSD-diagnose, knap halvdelen har været på krisecenter og 87% har gået til psykolog grundet stalkingen. Kvinderne føler stor afmagt, idet de ser, hvordan deres børn belastes af situationen, og flere af dem oplever, at de sociale myndigheder først skrider til handling, når deres børn har fået det rigtig skidt. Ved kontakt med offentlige systemer oplever kvinderne ydermere, at stalkingen og den psykiske vold ikke anerkendes. Undersøgelsen understreger vigtigheden af denne anerkendelse, idet netop denne type af stalking viser sig at have særlige karakteristika, som både offentlige, private og fagfolk fremover bør være opmærksomme på.

Relevante publikationer:
Rapport - Når far stalker mor - hvordan børn påvirkes af stalking. 


Litteraturreview om voldtægtsforebyggelse

 

 

 

Afsluttet: 2013
Et københavnsk og odenseansk projekt tilhørende forskningsområdet ”vold”, der blev foretaget i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, DKR. Sidsel Karsbeg fra Videnscenteret, var tilknyttet projektet.
Projektet indsamlede og kortlagde systematisk international viden og erfaringer omkring eksisterende programmer og metoder på forebyggelsesområdet af seksuelle overgreb blandt unge. Resultaterne skulle endvidere anvendes til at styrke det faglige felt på området, herunder DKRs videre rådgivning. Projektet fandt, at der ses moderat til stor positiv effekt ved knap halvdelen af de eksisterende interventioner. Dette er problematisk, idet netop reducering af forekomsten af seksuelle overgreb er interventionernes fælles overordnede formål. Størstedelen af alle interventionerne i forskningsoversigten har dog formået at skabe ændringer i sekundære effektmål som f.eks. målgruppens holdninger. På sekundære effektmål ses der hovedsageligt en mindre effekt. Det er dog centralt at notere sig, at selv en lille effekt potentielt kan have praktisk betydning for selv en begrænset mængde individer. Afslutningsvis er der udarbejdet en række anbefalinger til kvalificering af det videre arbejde med at udvikle og/eller versionere forebyggelsestiltag til en dansk ungekontekst. Disse anbefalinger er baseret på forskningsoversigtens præsenterede materiale.

Relevante publikationer:
Rapport - En systematisk tilgang til primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge.


Voldsramte kvinder og børn

 

 

 

Afsluttet: 2011
Projektet tilhører forskningsområdet ”vold”. Det var et københavnsk og århusiansk projekt, der undersøgte behandlingseffekten ved behandling af voldsramte danske kvinder og børn. Nina B. Hansen, Sara B. Eriksen og Ask Elklit er forfattere til projektet, der blev foretaget i samarbejde med Mødrehjælpen.
Kvinder, der udsættes for partnervold, lider af mange fysiske og psykiske symptomer som følge af volden, og derfor er det vigtigt at udvikle effektive behandlingstilbud til denne gruppe ofre for at mindske de skadelige eftervirkninger. Undersøgelse omfattede 212 kvinder og børn, der har søgt hjælp hos Mødrehjælpen og har fået tilbudt behandlingstilbuddet ”Ud af Voldens Skygge”, som er opdelt i tre faser. Resultaterne viste, at behandlingsprogrammet samlet set var effektivt til at nedbringe kvindernes psykiske symptomer (målt i relation til Posttraumatisk Stressforstyrrelse, depression og angst samt oplevet social støtte). Derudover viste resultaterne en øget oplevelse af adækvat social støtte, og at hver fase af behandlingsprogrammet i sig selv havde en positiv indvirkning på kvindernes psykologiske velbefindende.

Relevante publikationer:
Hansen, N.B., Eriksen, S.B. & Elklit, A. (2014) Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support. European Journal of Psychotraumatology, 5. Doi: 10.3402/ejpt.v5.24797.


En systematisk tilgang til primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge i Danmark

 

 

 

Afsluttet: 2007
Projektet er en del af forskningsområdet ”vold” og fokuserer på aldersgruppen 12-24 år. Rapporten er i samarbejde med en arbejdsgruppe bl.a. bestående af Retsmedicinsk Institut, Østjyllands Politi, Ask Elklit mfl. udarbejdet af Rikke Holm Bramsen, Institut for Psykologi. Det Kriminalpræventive Råd bidrog yderligere med støtte til rapporten, der blev publiceret i 2012. Formålet med rapporten var at sætte fokus på området og bidrage til at styrke den primære forebyggelsesindsats, der på sigt skal reducere forekomsten af seksuel vold blandt unge i Danmark. Rapporten viser bl.a., at størstedelen af de anvendte ressourcer investeres i forebyggende indsatser efter volden har fundet sted, og understreger derfor nødvendigheden af en stigende investering i målrettede forebyggelsesindsatser inden volden opstår (primær indsat). Dette kan f.eks. inkludere skolebaserede undervisningsprogrammer og medie- eller oplysningskampagner samt en lang række andre udenlandske tiltag med dokumenteret effekt. Afslutningsvist præsenteres en række potentielle strategier til effektiv forebyggelse, og der opstilles 12 konkrete anbefalinger til styrkelsen af den primære forebyggelse af seksuel vold målrettet danske unge.

Relevante publikationer:
Rapport - Seksuel vold blandt unge. En systematisk tilgang til primær forebyggelse.


Knivdrab
 

Afsluttet:2007
Projektet ”De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium” hører under forskningsområdet ”vold”. Ask Elklit og Sessel Kurdahl stod bag undersøgelsen, der omhandlede de unge mennesker, der var vidne til, at en ung mand dræbte sin ekskæreste ved knivstik. Knivdrabet fandt sted på Hasseris Gymnasium i marts 2006, og undersøgelsen blev foretaget et halvt år efter drabet. Formålet var at undersøge prævalensen af Posttraumatisk Stressforstyrrelse (PTSD) hos de unge vidner samt identificere mulige prædiktorer for PTSD. Undersøgelsen involverede 320 danske gymnasieelever, hvoraf 9,5% af dem opfyldte kriterierne for en PTSD-diagnose syv måneder efter drabet. På samme tidspunkt var omfanget af subklinisk PTSD 25%, hvilket betyder, at cirka 1/3 af eleverne var plaget af symptomerne et halvt år efter drabet. Dette er forbundet med forhøjet risiko for, at tilstanden bliver kronisk i form af udviklingen af PTSD, eller at der sker en ændring af personlighedstræk mod enten større ængstelighed eller risikovillighed. Undersøgelsen kortlagde desuden en lang række faktorer, som havde indflydelse på elevernes traumatiseringsgrad.

Relevante publikationer:
Rapport - De psykologiske følger af knivdrabet på Hasseris Gymnasium


Voldtægt - registerstudier

 

 

 

Afsluttet: 2015
”Anmeldte voldtægtssager del 1 - En beskrivelse af flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi” blev publiceret i 2015 og bygger på data fra 2008-2010. Det er er første del af en større rapport. Rapporten ledte i 2012 til iværksættelsen af et nyt ph.d.-projekt, anden del af rapporten, som forventedes afsluttet i 2017. Første del er udarbejdet af Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen, Rikke Holm Bramsen, Ole Ingemann-Hansen & Ask Elklit.
Rapport beskriver den retslige proces fra anmeldelse til afslutning, herunder flow og frafald, i danske sædelighedssager ved Østjyllands Politi i perioden 1.1.2008 - 31.12.2010. I løbet af 2008, 2009 og 2010 blev der registreret 296 anmeldte sager. Rapporten viste, at gerningsmanden i 62,7 % af sagerne blev udpeget, og at gerningsmanden blev sigtet i 38,3 % af tilfældene. 46,3 % af de sigtede gerningsmænd blev tiltalt, hvilket udgjorde 17,7 % af de samlede sager. Ydermere endte ca. hver syvende anmeldelse med en dom for voldtægt. De fleste sager blev afsluttet i sagens indledende fase ved politiet, hvor 61,7 % af sagerne blev henlagt.
Derudover blev 53,7 % af sagerne med sigtelse henlagt uden videre retssag ved anklagemyndigheden. I 95,4 % af sagerne var forurettede en kvinde, den gennemsnitlig alder var 23 år (spredning 12-68 år) og i 45,7 % af sagerne var forurettede alkoholpåvirket. I 21,6 % af sagerne havde forurettede oplyst tidligere traumatiske oplevelser såsom overgreb, vold og svigt. I sagerne, hvor gerningsmandens nationalitet var kendt, havde 79,1 % dansk statsborgerskab og i alle sager på nær én var gerningsmanden en mand. Gennemsnitsalderen for gerningsmændene var 29 år (spredning 12-61 år).
For sagerne, der blev afsluttet ved politiet, gik der i gennemsnit ca. to mdr. fra anmeldelse til indstilling af sagen.
I den fulde rapport kan du b.la. læse mere om forurettedes relation til gerningsmanden, om påvirkning, etnicitet og nationalitet, psykologiske og psykiatriske vanskeligheder mv.

Relevante publikationer:
Rapport - Anmeldt voldtægt.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies