Skip to main content

Finsen gruppen

Et væsentligt forskningsområde er hjernens innate immunceller, mikroglia, og betydningen af disse celler og infiltrerende, blodbårne makrofager, for neuronal de- og regeneration ved neurologisk sygdom. Disse cellers neuroprotektive og neurotoksiske funktioner undersøges ved brug af dyremodeller for slagtilfælde, axonal skade og Alzheimers sygdom. Vi har bl.a. vist, at mikroglias reaktion på skade kontrolleres ved proliferation og apoptose, og at aktiverede mikroglia i kraft af forskelligartet cytokin produktion er en heterogen cellepopulation. Vi har desuden vist, at mikroglia også har væsentlige neuroprotektive funktioner, idet de gennem syntese af det multifunktionelle cytokin tumor nekrose faktor øger overlevelsen af neuroner i randzonen af cerebrale infarkter i mus. Denne observation bryder med den gængse opfattelse af, at mikroglia udelukkende har neurotoksisk funktion. Link 1

Et tæt knyttet projekt fokuserer på immun-glia-neuron interaktion og remyelinisering, som har betydning for forløb og symptomatologi ved dissemineret sklerose. I forlængelse af ovenfor beskrevne forskning i mikroglia, har vi vist, at tilstedeværelsen af myelin-reaktive T-celler i hjerneområder med axonal skade accentuerer mikroglias reaktion på den axonale skade og stimulerer disse cellers fagocytose af myelin debris. Eftersom myelin debris er vist at hæmme axon udvækst og remyelinisering in vivo, undersøger vi aktuelt om tilstedeværelsen af myelin-reaktive T-celler eventuelt også påvirker nydannelsen og differentieringen af de myelindannende oligodendrocytter. Parallelt hermed undersøges betydningen af det i sklerose klinikken anvendte stof, interferon-beta, for aktiveringen af mikroglia og for oligodendrocyt differentiering, ligesom visse komponenter af den transkriptionelle regulering af remyeliniserings processen undersøges efter kemisk induceret demyelinisering i mus, som en model for dissemineret sklerose. Link 2.

Inden for metodeudvikling har vi bidraget til at sætte nye standarder for kombination af stereologisk teknik med immuncytokemi og in situ hybridisering. Dette åbner som noget unikt op for at foretage kvantitative studier af subpopulationer af neuroner og gliaceller i hjernen af både mus og menneske. Vi er i øjeblikket ved at applicere disse teknikker i studier af hjernebarken fra neurologisk normale afdøde og af gliacelle reaktionen og neurondøden i hjerner fra afdøde patienter med neurologisk sygdom. Link 3.

Vores forskergruppe deltager i det EU-finansierede projekt "Præ-klinisk vurdering af humane stamceller som terapi ved slagtilfælde", og er stiftende medlem i det EU-finansierede COST netværk "NEURINFNET", som handler om inflammation ved neurologisk sygdom.

Sidst opdateret: 01.04.2019